สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. กศน.ตำบลซาง
Untitled Document
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

แบบขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน

เขียนที่ กศน.อำเภอเซกา

วันที่    1   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

เรื่อง  ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม

        (  ) ระดับประถมศึกษา   (/  )  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ( / )  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  แบบกำหนดการพบกลุ่ม                           จำนวน  3  แผ่น

                   2   ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน                   จำนวน   4 แผ่น

                    รายวิชาที่ลงทะเบียน                               จำนวน   2  แผ่น

                   4.  บัญชีรายชื่อนักศึกษา                              จำนวน  7  แผ่น

                   ด้วยข้าพเจ้า นางสุกัญญา  สืบสิงห์   มีความประสงค์ขอจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม  ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2562   ดังนี้

          1.  ระดับประถมศึกษา

               จำนวน.......- .........กลุ่ม         ชาย.....-........คน  หญิง.....-.....คน    รวมนักศึกษา.......-......คน

                รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  จำนวน .......- .........วิชา

          2   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     

               จำนวน   1  กลุ่ม    ชาย     17   คน          หญิง   9  คน    รวมนักศึกษา  26  คน

                รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  จำนวน ....... 11.........วิชา

          3   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

               จำนวน  1   กลุ่ม    ชาย   16  คน   หญิง  33    คน รวมนักศึกษา   49  คน

                รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  จำนวน .......16........วิชา

                       โดยกำหนดการพบกลุ่มที่   กศน.ตำบลซาง    ตำบล ซาง   อำเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬ   และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักศึกษาและให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(นางสุกัญญา  สืบสิงห์)

ครู กศน.ตำบล

ผู้ขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน

 

 

 

 

 

กำหนดการพบกลุ่ม

ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2562

กลุ่ม  กศน.ตำบลซาง    ตำบลซาง   อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

เพศ

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย

รวม

ชาย

-

17

16

33

หญิง

-

9

33

42

รวม

-

26

49

75

 

 

         

          สถานที่พบกลุ่ม   กศน.ตำบลซาง   ตำบลซาง

 

 

 

(นางสุกัญญา   สืบสิงห์)

                                                        ครู กศน.ตำบล

                                                           

 

หมายเหตุ   หากมีการเปลี่ยนแปลงการพบกลุ่มครั้งต่อไป   ต้องแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

              และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ  ทราบล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า  15  วัน  ตามแบบฟอร์ม

              ขอเปลี่ยนแปลงการพบกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการพบกลุ่ม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2562

 

กลุ่ม  กศน.ตำบลซาง  ตำบลซาง    รหัส   210102  ตำบลซาง  อำเภอเซกา    จังหวัดบึงกาฬ

 

ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น                   ชาย     17     คน

                                                หญิง     9     คน

                                                รวม      26     คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                  ชาย       -     คน

                                                หญิง       9    คน

                                                รวม        9     คน

                    รวมจำนวนนักศึกษา ทั้งสิ้น         35  คน

 

สถานที่พบกลุ่ม   กศน.ตำบลซาง  ตำบลซาง

เวลาพบกลุ่ม      09.00-16.00 

วันที่พบกลุ่ม      วันพุธ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           

                   วันพฤหัสบดี   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

(นางสุกัญญา   สืบสิงห์)

                                                        ครู กศน.ตำบล

 

หมายเหตุ   หากมีการเปลี่ยนแปลงการพบกลุ่มครั้งต่อไป   ต้องแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

              และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ  ทราบล่วงหน้า  ไม่น้อยกว่า  15  วัน  ตามแบบฟอร์ม

              ขอเปลี่ยนแปลงการพบกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการพบกลุ่ม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2562

 

กลุ่ม  กศน.ตำบล  ตำบลซาง     รหัส  210102    ตำบลซาง    อำเภอเซกา   จังหวัดบึงกาฬ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                  ชาย     16     คน

                                                หญิง     24     คน

                                                รวม      40     คน

 

สถานที่พบกลุ่ม   กศน.ตำบล   ตำบลซาง

เวลาพบกลุ่ม     

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.206.187.81
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 30/05/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 3053550