สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. กศน.ตำบลซาง
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะ ครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมงานกฐินสามัคคีอำเภอเซกา ประจำปี 2566 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดโนนงาม หมู่ 11 ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :116
นางณิชชา คำชมภู ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วยคณะ ครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมพิธี ปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :109
นางณิชชา คำชมภู ผอ.สกร.อำเภอเซกา พร้อมด้วย คณะ ครู สกร.อำเภอเซกา ร่วมจัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่ม กิจกรมบริจาคโลหิต วันที่ 11 ต.ค. 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :105
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน นวมินพรมหาราช วันที่ 13 ต.ค. 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :93
ร่วมประชุมสัญจร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2023-11-06
จำนวนผู้เข้าชม :89
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :166
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร การจัดกาเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :166
ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา CAI
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :146
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :131
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรุ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :141
ข้าพเจ้า นางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชา การบันเทิงในกองลูกเสือ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :135
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการาพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :153
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมแนะแนวให้ความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอซกา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :126
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าโครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :122
ศกร.ตำบลซาง จัดพิฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำแคปหมู
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :116
ร่วมอบรมโครงการพัฒนารูแแผบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรม
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :121
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข่าร่วมโครงการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :104
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข่าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามต่อความภูิมใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :108
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :119
ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ณ กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :112
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข่้าร่วมอบรมชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :124
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก ระดับโซน ประกอบด้วย ศกร.ตำบลเซกา ศกร.ตำบลซาง และ ศกร.ตำบลหน่องทุ่ม
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :109
ข้าพเจ้านางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล ร่วมจัดนิทรรศการในการประเมิน สถานศึกษาพอเพียง ให้เป็น ศูนย์เการรเียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :103
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข่าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสุตรพื้นฐานยุวกาชาด นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :97
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านด้านอาขีพ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :112
ศกร.ตำบลซาง จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุอย่างสง่าอนุรักษ์ภูมิปัญญา
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :120
ศกร.ตำบลซาง จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุจิตอาสาส่่งเสริมปัญญาพัฒนาสังคม
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :110
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตร กการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :119
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมประเมินระดับการรู้หนังสือ ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :106
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตร การประดิษฐิธุงประดับ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :115
ข้าพเจ้านางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจากนางณชชา คำชมภู ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอซกา รปะชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6 /2566
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :125
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมประกวดโครงการ ระดับโซน ประกอบด้วย ศกร.ตำบลเซกา ศกร.ตำบลซาง และศกร.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :116
ข้าพเจ้า นางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :122
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่กับการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :113
วมจัดทำโรงทานแก่ผู้มาบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กาชาดอำเภอเซกา ณ ห้องประชุมอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :125
ข้าพเจ้านางสุกัญญา สืบสิงห์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมงานหรกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :103
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :118
ศกร.ตำบลซาง จัดกิจกรรมทดสอบเก็บคะแนนระวห่างภาคของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :104
ข้าพเจ้านางสุกัยญา สืบสิงหื ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าท่าสำราญ หมู่ 2 ตำบลซาง อำภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :120
ข้าพเจ้านางสุกัญญา สืบสิงห์ ครู กศน.ตำบล ได้รับแต่งตั้งเป้นกรรมการประสานงานและกำกับติดตามการสอบดำเนินการสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :117
ร่วมกิจรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :125
ศกร.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตร การเพ้นท์เล็บ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :132
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการชุมชนยั้งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :139
กศน.ตำบลซาง จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ ส่งเสริมการ่อาน
โพสเมื่อ :2023-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :193
กศน.ตำบลซาง จัดกิจกรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :198
กศน.ตำบลซาง นำประชาชนเข้าร่วมโครงการสูงวัยหัวใจออนไลน์ด้วยรอยยิ้ม
โพสเมื่อ :2023-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :212
กศน.ตำบลซาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชุมชนชาวตลาด
โพสเมื่อ :2023-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :182
กศน.ตำบลซางจัดกิจกรม ส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :177
กศน.ตำบลซาง จัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :200
กศน.ตำบลซาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2023-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :191
กศน.ตำบลซางร่วมอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ (ส่งเสริมการอ่านห้องสมุด)
โพสเมื่อ :2023-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :187
กศน.ตำบลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ
โพสเมื่อ :2023-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :165
กศน.ตำบลซาง นำประชาชนเข้าร่วมโครงการเกษตรที่ยั่งยืน โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2023-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :153
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :139
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :152
พัฒนาอาชีพระะยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่่วโมง หลักสูตร ข้าวเกรียบปากหม้อ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :157
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-11-11
จำนวนผู้เข้าชม :252
ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565
โพสเมื่อ :2022-11-11
จำนวนผู้เข้าชม :260
ประสานสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ :2022-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :274
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :285
พัฒนาอาชีพระยะสันไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำปลาร้้าบองทรงเครื่อง จำนวน 10 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :290
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับบุคลากร กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :276
โครงการสูงวัยใจสมาร์ท
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :294
การจัดงานสมโภชพรอารามหลวงครบ 10 ปี วัดเซกาเจติยารามพระอารามหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :275
โครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :242
โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :247
โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของขาติ ประจำปี 2565 ”
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :202
ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :225
กิจกรรมบ้านหนีงสือชุมชน
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :232
เข้าร่วมกิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :211
กศน.ตำบลซาง นำประชาชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :229
โครงการส่งเสริมสุขภาวะสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :217
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :214
กศน.ตำบลซาง โครงการศูนย์ึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการทำผ้ามัดย้้อม
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :216
โครงการศูนย์ึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :218
พัฒนาอาชีพระยะสันไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การแต่งหน้าทำผมเบื้องต้น จำนวน 10 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2022-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :203
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :227
นำนักศึกษาเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :208
รายงานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ประดับผ้าบนเวที และร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพะบรมดอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :218
ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ เทศกาลเช้าพรรษา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :220
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียน ภาษาไทย
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :232
รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนณีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :217
ร่วมโครงการจิตอาสา โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :338
อบรมโครงการการผลิตสื่อการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :341
ร่วมการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2565
โพสเมื่อ :2022-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :323
กศน.ตำบลซาง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :318
กศน.ตำบลซาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :340
กศน.ตำบลซาง ร่วมส่งเสริมการอ่าน /หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :324
ส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :321
โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2022-04-13
จำนวนผู้เข้าชม :331
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมให้ความรู้นักศึกษาอาสาสมัคร กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :279
ร่วมประชุมปฏิบัติการัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (รายวิชาเลือกเสรี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :280
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล( ศส.ปชต.) กิกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :277
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นางสุกัญญา สืบสิงห์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลซาง
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :266
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมนักศึกษา กศน.เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :254
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการติวเต้มเติมเต็มให้ความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :253
กศน.ตำบลซาง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัมนาประชาธิปไตยตำบลซาง
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :256
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการัดทำแบบฝึกทางวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :266
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2565
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :269
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ หลักสุตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบบริการ
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :252
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :263
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :251
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา กศน.หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :253
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในะรบบออนไลน์ในการจัการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :263
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :280
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :273
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ฐานอาชีพเพื่อสร้างร้ายได้
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :232
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :245
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :280
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมขน
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :280
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :288
โครงการเรียนรู้ตามรอยยุคลบาท
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :267
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :271
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการแปรรูปกล้วยน้ำหว้า
โพสเมื่อ :2022-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :281
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2021-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :423
อบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2021-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :509
โครงการการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :456
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :433
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :412
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมน หลักสูตร การแปรรูปจากต้นผือ จำนวน 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :432
โครงการส่งเสริมอาชีพนักศึกษา กศน.ในช่วงสถานการณ์โควิด 2019
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :447
โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยใส่ใจสุขภาพนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :415
โครงการอบรมลูกเสือนอกโรงเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :391
โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย กศน.อำเภอซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :381
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง โครงการพืชสมุนไรพต้านภัยติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :437
โครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :365
โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :354
นำนักศึกษาร่วมโครงการการฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติและโครงการค้ามนุษย์
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :341
โครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :347
โครงการอบรมพัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ยกระดับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย มุ่งพัฒนาจิตสำนึกรักชาติ
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :345
กิจกรรมประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :359
ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบลซาง
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :335
กิจกรรมปฐมนิเศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :371
โครงการเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :345
กิจกรรม Big Claening Day ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :342
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :340
กิจกรรมทดสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :323
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและฮอร์โมนไข่
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :338
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ พัฒนาชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :318
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :323
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :326
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกา กศน. ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :328
โครงการทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังฉีดวัดซีน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :332
ชั่นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป การสานกระเป๋าจากต้นผือและกก
โพสเมื่อ :2021-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :560
โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคม
โพสเมื่อ :2021-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :493
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (ห้องสมุดเคลื่อนที่)
โพสเมื่อ :2021-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :496
กศน.ตำบลซาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้าหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :548
กศน.ตำบลซาง จัดโครงการรู้เท่าทันและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่่า 2019
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :501
ร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :499
อบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อด้วย Google From
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :524
ประสานสนามสอบ เป็นกรรมการกลาง สอบ N-Net ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :563
กศน.ตำบลซางจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทำนายชื่อภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :433
กศน.ตำบลซาง จัดโครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่(โคกหนองนาโมเดล)
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :419
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขและโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :471
ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ลอยกระทง ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :374
กศน.ตำบลซาง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :418
กศน.อำเภอเซกา เดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิก อบจ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :476
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :425
นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :576
กศน.ตำบลจัดโครงการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :499
กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :444
กิจกรรมพบกลุ่ม นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :391
กิจกรรมประเมินระดับการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :406
นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :429
ทดสอบกลางภาค นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :378
นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :387
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา ปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :530
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :374
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษา กศน.เรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :412
ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :571
นำนักศึกษาเข่าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :591
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด บึงกาฬเกมส์ 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :438
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน. กลุ่มโซนภูลังกาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :375
กิจกรรมส่งเสริมการอาน (พยากรณ์บัตรประชาชน) กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :382
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :389
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำแซนวิช
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :807
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าจาผ้าขาวม้า รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :405
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าจาผ้าขาวม้า รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :422
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-10-18
จำนวนผู้เข้าชม :522
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
โพสเมื่อ :2020-10-18
จำนวนผู้เข้าชม :528
บุคลากร กศน.อำเภอเซกา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
โพสเมื่อ :2020-10-18
จำนวนผู้เข้าชม :528
- อบรมโครงการประชุมจี้แจงโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :635
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์ งวดที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :527
กศน.ตำบลซางนำนักศึกษาเข้าร่วมค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2020-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :500
โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :783
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :538
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :620
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาร่วมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2020-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :638
กศน.ตำบลซางจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูนเบื้องต้น รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :523
กศน.ตำบลซาง จัดกิจรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลตนเองให้ห่างจากโรคคภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :599
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :970
ร่วมโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โพสเมื่อ :2020-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :570
กศน.ตำบลซาง นำนักศึกษาร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพันธ์ไม้ในค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :651
กศน.ตำบลซางจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :516
รับสมัครนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :468
ร่วมพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :576
ร่วมรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :527
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :454
ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :495
กศน.ตำบลซางนำนักศึกษาร่วมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตรอาสาสมัคคีปองดอง
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :524
ร่วมกิจกรรมรับผู้ตรวจราชการ กศน.
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :509
งานภาคึเครือข่ายจัดสถานที่
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :462
โครงการเรียนรู้เกษตรที่ยั่งยืน โคก หนอง นา โมเดล
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :516
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :493
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :531
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy Curriculum
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :517
นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงเสริมสร้างทักษะประสบการณ์บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้คู่คุณธรรม
โพสเมื่อ :2020-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :627
นำนักศึกษา ร่วมอบรมโครงการนักศึกษา กศนงเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นาโมเดล
โพสเมื่อ :2020-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :465
อบรมโครงการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากาผ้าและเจลล้างมือ
โพสเมื่อ :2020-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :522
วิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย
โพสเมื่อ :2020-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :513
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :557
โครงการรู้รักษ์ สามัคคี วิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :557
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :551
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :512
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :636
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :575
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :539
พบกลุ่มนักศึกษา
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :528
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :460
กิจกรรมระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำพานบายศรี
โพสเมื่อ :2020-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :452
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2019-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :651
พบกลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :594
กิจกรรมเนื่องในโอรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :551
กิจกรรมเนื่องในโอรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชะนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :749
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :556
โครงการอบรมแผนจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :586
ประสานสนามสอบ การสอบ N-Net ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :616
กศน.ตำบลซาง ร่วมกับ สนง. กกต.จังหวัดบึงกาฬ เปิดป้ายหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :655
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ เนื่องในงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :668
โครงการจัดการเรียนรู้การเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :616
โครงการค่ายทักษะวิชาการ
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :569
โครงการอบรมกฏหมายน่ารู้กบชีิวิตประจำวัน นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :515
ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :680
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษษ ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :619
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :554
ร่วมอบรมโครงการอบรมครูแกนนำเกษตรธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :566
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาเสริมสวยเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :522
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :624
โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :889
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร่วมโครงการ To Be Number One นักศึกษา กศน.อำเเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :687
ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :694
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี
โพสเมื่อ :2019-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :678
ร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชน ไม่ลอง ไม่ท้อง ไม่เสพ ไม่ดื่ม
โพสเมื่อ :2019-05-30
จำนวนผู้เข้าชม :768
ร่วมโครงการ Big Cleaning Year จังหวัดบึงกาฬ เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :704
โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :680
โครงการสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
โพสเมื่อ :2019-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :633
กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :708
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :724
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :562
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล ซาง
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :639
กิจกรรมส่งเสริมการอาน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :629
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Fammer ปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :544
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :816
นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ สามัคคี มีทักษะวิชาการฯ
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :606
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :450
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :545
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :521
ร่วมโครงการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง สส.
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :427
ร่วมโครงการอบรมคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา ของบุคลากร กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :506
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :552
โครงการอบรมวิจัยอย่างง่ายเพื่อจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาและพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงงาน
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :684
อบรมการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :437
โครงการเซกาเมืองนักอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชัวิต
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :448
อบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยฯ
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :423
กิจกรรมสงเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :538
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :725
กิจกรรมชุมชนลูกเสือโลก
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :511
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากต้นผือและต้นกก
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :523
โครงการอรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :502
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :412
โครงการปรับพื้นฐาน นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :547
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :419
กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :511
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :514
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :505
โครงการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ โชนภูลังกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :513
โครงการ แข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติดอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :512
โครงการ To Be Numberone เพื่อความเป็I 1 ไม่พึงยาเสพติด
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :356
ค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :379
จัดกระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม) นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :510
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :521
โครงการสร้างสุขใส่ใจผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :454
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทำบัญชีครัวเรือนและการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :457
โครงการศุูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์
โพสเมื่อ :2018-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :543
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรืองวิถีเพศศึกษาและยาเสพติดในวัยเรียน
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :473
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :471
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธปไตยใส่ใจการเลือกตั้ง
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :462
โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :1076
โครงการยกผลสัมฤทธิืการศึกษาของนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :432
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ฯ
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :524
เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :536
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :548
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ฯ
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :449
โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1/2561(โซนที่ 1 กศน.ตำบลเซกา กศน.ตำบลซาง กศน.ตำบลหนองทุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :477
นำนักศึกษาร่วมโครงการความรู้คู้่คุณธรรม ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :533
ร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :440
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :494
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :484
โครงการประชุมทีมขบเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยั่น ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั่งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2018-05-02
จำนวนผู้เข้าชม :501
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :483
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :620
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :485
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :505
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :483
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :488
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :519
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :499
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีิวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :492
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ติดตามหมู๋บ้านที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :476
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :443
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :497
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(N-Net)
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :524
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึษา
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :485
โครกงาร English Camp
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :488
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :541
โครงการเสริมสรางความรู้ป้องกันภัยพิบัติ
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :495
โครงการแข่งขันกีฬา กสน.สัมพันธ์อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :638
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :485
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ STEM
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :439
โครกงารศูนย์อาชีพชุมชน วิชาผ้าทอมือลายดอกสิรินธรวัลลี
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :497
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :517
โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดัน
โพสเมื่อ :2018-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :547
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปลูกเห็ดขอนขาว
โพสเมื่อ :2018-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :531
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :539
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :540
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การแปรรูปจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :592
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :692
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :513
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :519
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/25ุ60 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :539
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :642
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :531
/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :520
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :507
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :497
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :491
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :776
จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :487
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :447
อาสาสมัครกศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :423
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :452
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :393
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :452
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำอิฐประสาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :410
ร่วมพิธีพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :404
โครงการเรียนรู้การใช่เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมเพื่อการเกษตรการทำปุ๋ยหมักไล่แมลง
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :444
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :462
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำดอกไม้โปรยทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :422
ร่วมพิธีมหามงตลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :464
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :518
อบรมวิทยากรยุวกาชาด กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :450
โครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :458
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :830
โครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :503
ค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :456
ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชาน
โพสเมื่อ :2017-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :424
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :458
โครงการอบรมประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :432
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :456
โครงการ To Be Number One เพื่อความเป็น ๑ ไม่พึ่งยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :433
ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :439
ร่วมตั้งปณิธานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :450
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :425
ร่วมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :521
นักศึกษา กศน.ตำบลซางร่วมโครงการอประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :451
ร่วมโครงการ ศธ ปลุกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :430
นักศึกษา กศน.ตำบลซางร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :413
นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ร่วมกิจกรรม วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :452
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :645
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :558
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :449
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :414
กิจกรรมศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :879
อบรมหลักสูตรดิจิทับชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :460
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :620
กศน.ตำบลซาง ร่วมกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ :2017-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :532
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :450
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำขนมต้ม
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :450
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทอเสื่อจากกก
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :468
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :464
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมเพื่อการเกษตร
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :437
โครงการการจัดกระบวนการรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรมบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :462
กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :453
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :453
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :410
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :416
วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำลอดช่อง
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :471
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2016-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :488
อบรมหลักสูตรดิจิทับชุมชน
โพสเมื่อ :2016-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :487
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2016-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :468
กิจกรรมทักษะชีวิต โครงการอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2016-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :639
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2016-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :472
นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ร่วมโครงการอบรมอาสายุวากาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 3367/บก9
โพสเมื่อ :2016-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :702
นักศึกษา กศน.ตำบลร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ STEM Education
โพสเมื่อ :2016-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :545
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2016-06-27
จำนวนผู้เข้าชม :465
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลซาง
โพสเมื่อ :2016-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :473

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.239.154.201
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 29/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 22
จำนวนผู้เข้า
: 12314579