สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. กศน.ตำบลซาง
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด
โพสเมื่อ :2019-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :32
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ร่วมโครงการ To Be Number One นักศึกษา กศน.อำเเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :27
ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :24
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี
โพสเมื่อ :2019-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :41
ร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชน ไม่ลอง ไม่ท้อง ไม่เสพ ไม่ดื่ม
โพสเมื่อ :2019-05-30
จำนวนผู้เข้าชม :36
ร่วมโครงการ Big Cleaning Year จังหวัดบึงกาฬ เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
โพสเมื่อ :2019-05-26
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :75
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :58
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :46
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล ซาง
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :47
กิจกรรมส่งเสริมการอาน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Fammer ปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :62
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :51
นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ สามัคคี มีทักษะวิชาการฯ
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :48
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :51
ร่วมโครงการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง สส.
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :42
ร่วมโครงการอบรมคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา ของบุคลากร กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :47
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการอบรมวิจัยอย่างง่ายเพื่อจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาและพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงงาน
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :44
อบรมการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการเซกาเมืองนักอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชัวิต
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :49
อบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยฯ
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมสงเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :29
กิจกรรมชุมชนลูกเสือโลก
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :35
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากต้นผือและต้นกก
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการอรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :34
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :47
โครงการปรับพื้นฐาน นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :38
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :29
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ โชนภูลังกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการ แข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติดอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการ To Be Numberone เพื่อความเป็I 1 ไม่พึงยาเสพติด
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :28
ค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :25
จัดกระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม) นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :102
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :97
โครงการสร้างสุขใส่ใจผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :96
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทำบัญชีครัวเรือนและการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :93
โครงการศุูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์
โพสเมื่อ :2018-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :91
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรืองวิถีเพศศึกษาและยาเสพติดในวัยเรียน
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :103
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :101
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธปไตยใส่ใจการเลือกตั้ง
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :107
โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :118
โครงการยกผลสัมฤทธิืการศึกษาของนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :87
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ฯ
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :112
เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :108
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :109
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ฯ
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :99
โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1/2561(โซนที่ 1 กศน.ตำบลเซกา กศน.ตำบลซาง กศน.ตำบลหนองทุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :93
นำนักศึกษาร่วมโครงการความรู้คู้่คุณธรรม ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :111
ร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :111
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :147
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :127
โครงการประชุมทีมขบเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยั่น ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั่งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2018-05-02
จำนวนผู้เข้าชม :149
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :132
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :169
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :125
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :132
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :125
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :126
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :131
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :132
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีิวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :110
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ติดตามหมู๋บ้านที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :130
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :114
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(N-Net)
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :141
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึษา
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :139
โครกงาร English Camp
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :135
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :141
โครงการเสริมสรางความรู้ป้องกันภัยพิบัติ
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :130
โครงการแข่งขันกีฬา กสน.สัมพันธ์อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :167
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :125
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ STEM
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :104
โครกงารศูนย์อาชีพชุมชน วิชาผ้าทอมือลายดอกสิรินธรวัลลี
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :129
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :132
โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดัน
โพสเมื่อ :2018-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :157
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปลูกเห็ดขอนขาว
โพสเมื่อ :2018-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :162
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :168
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :162
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การแปรรูปจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :195
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :179
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :151
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :152
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/25ุ60 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :150
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :157
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :166
/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :157
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :155
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :159
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :156
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :211
จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :154
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :114
อาสาสมัครกศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :114
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :122
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :118
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :109
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำอิฐประสาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :113
ร่วมพิธีพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :107
โครงการเรียนรู้การใช่เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมเพื่อการเกษตรการทำปุ๋ยหมักไล่แมลง
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :117
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :131
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำดอกไม้โปรยทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :109
ร่วมพิธีมหามงตลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :133
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :119
อบรมวิทยากรยุวกาชาด กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :105
โครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :117
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :158
โครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :116
ค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :110
ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชาน
โพสเมื่อ :2017-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :110
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :125
โครงการอบรมประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :120
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :125
โครงการ To Be Number One เพื่อความเป็น ๑ ไม่พึ่งยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :117
ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :108
ร่วมตั้งปณิธานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :114
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :119
ร่วมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :113
นักศึกษา กศน.ตำบลซางร่วมโครงการอประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :109
ร่วมโครงการ ศธ ปลุกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :109
นักศึกษา กศน.ตำบลซางร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :94
นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ร่วมกิจกรรม วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :106
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :94
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :93
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :106
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :101
กิจกรรมศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :206
อบรมหลักสูตรดิจิทับชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :145
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :147
กศน.ตำบลซาง ร่วมกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ :2017-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :151
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :137
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำขนมต้ม
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :130
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทอเสื่อจากกก
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :130
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :129
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมเพื่อการเกษตร
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :128
โครงการการจัดกระบวนการรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรมบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :141
กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :123
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :135
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :106
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :106
วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำลอดช่อง
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :116
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2016-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :160
อบรมหลักสูตรดิจิทับชุมชน
โพสเมื่อ :2016-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :154
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2016-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :162
กิจกรรมทักษะชีวิต โครงการอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2016-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :161
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2016-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :151
นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ร่วมโครงการอบรมอาสายุวากาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 3367/บก9
โพสเมื่อ :2016-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :188
นักศึกษา กศน.ตำบลร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ STEM Education
โพสเมื่อ :2016-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :210
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2016-06-27
จำนวนผู้เข้าชม :163
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลซาง
โพสเมื่อ :2016-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :161

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.242.193.41
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/07/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 2229669