สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. กศน.ตำบลซาง
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :31
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :23
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล ซาง
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมส่งเสริมการอาน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Fammer ปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :41
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงงานของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :29
นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ สามัคคี มีทักษะวิชาการฯ
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :24
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :41
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :35
ร่วมโครงการผลิตสื่อและจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง สส.
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :22
ร่วมโครงการอบรมคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษา ของบุคลากร กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :22
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :28
โครงการอบรมวิจัยอย่างง่ายเพื่อจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาและพัฒนากระบวนการสอนแบบโครงงาน
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :20
อบรมการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :45
โครงการเซกาเมืองนักอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชัวิต
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :32
อบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยฯ
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมสงเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :49
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมชุมชนลูกเสือโลก
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :20
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากต้นผือและต้นกก
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการอรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการปรับพื้นฐาน นักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :14
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :17
กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :22
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :18
โครงการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ โชนภูลังกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :24
โครงการ แข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติดอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการ To Be Numberone เพื่อความเป็I 1 ไม่พึงยาเสพติด
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :16
ค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :17
จัดกระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม) นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :85
โครงการสร้างสุขใส่ใจผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :81
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทำบัญชีครัวเรือนและการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :81
โครงการศุูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์
โพสเมื่อ :2018-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :72
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรืองวิถีเพศศึกษาและยาเสพติดในวัยเรียน
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :91
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :91
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธปไตยใส่ใจการเลือกตั้ง
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :98
โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :98
โครงการยกผลสัมฤทธิืการศึกษาของนักศึกษา กศน.
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :77
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ฯ
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :99
เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :94
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :96
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ฯ
โพสเมื่อ :2018-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1/2561(โซนที่ 1 กศน.ตำบลเซกา กศน.ตำบลซาง กศน.ตำบลหนองทุ่ม)
โพสเมื่อ :2018-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :82
นำนักศึกษาร่วมโครงการความรู้คู้่คุณธรรม ของนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :99
ร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :97
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :131
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :117
โครงการประชุมทีมขบเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยั่น ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ครั่งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2018-05-02
จำนวนผู้เข้าชม :136
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :118
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :154
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :112
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :122
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :114
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :114
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :116
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :116
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีิวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :102
ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ติดตามหมู๋บ้านที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :118
โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :102
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :130
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(N-Net)
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :132
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึษา
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :123
โครกงาร English Camp
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :122
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :129
โครงการเสริมสรางความรู้ป้องกันภัยพิบัติ
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :120
โครงการแข่งขันกีฬา กสน.สัมพันธ์อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :146
โครงการ TO BE NUMBER ONE
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :116
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ STEM
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :97
โครกงารศูนย์อาชีพชุมชน วิชาผ้าทอมือลายดอกสิรินธรวัลลี
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :118
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :125
โครงการไทยนิยมยั่งยืน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดัน
โพสเมื่อ :2018-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :146
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการปลูกเห็ดขอนขาว
โพสเมื่อ :2018-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :150
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :154
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :147
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การแปรรูปจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :181
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :165
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :138
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 วิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :141
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/25ุ60 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :144
โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :152
/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :146
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :142
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :149
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :145
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :192
จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :142
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :106
อาสาสมัครกศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :106
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :115
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :109
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :99
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำอิฐประสาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :105
ร่วมพิธีพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :99
โครงการเรียนรู้การใช่เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมเพื่อการเกษตรการทำปุ๋ยหมักไล่แมลง
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :107
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :121
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำดอกไม้โปรยทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :98
ร่วมพิธีมหามงตลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :119
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :110
อบรมวิทยากรยุวกาชาด กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :96
โครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :107
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :143
โครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :106
ค่าย STEM EDUCATION
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :101
ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชาน
โพสเมื่อ :2017-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :98
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :116
โครงการอบรมประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :111
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :115
โครงการ To Be Number One เพื่อความเป็น ๑ ไม่พึ่งยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :106
ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :99
ร่วมตั้งปณิธานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :104
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :108
ร่วมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :104
นักศึกษา กศน.ตำบลซางร่วมโครงการอประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :98
ร่วมโครงการ ศธ ปลุกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :99
นักศึกษา กศน.ตำบลซางร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :85
นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ร่วมกิจกรรม วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :99
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :85
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :87
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :96
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :94
กิจกรรมศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างพื้นฐาน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :188
อบรมหลักสูตรดิจิทับชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :137
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :138
กศน.ตำบลซาง ร่วมกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ :2017-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :138
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :127
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำขนมต้ม
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :120
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทอเสื่อจากกก
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :120
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :121
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นวัตกรรมเพื่อการเกษตร
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :117
โครงการการจัดกระบวนการรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรมบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :132
กิจกรรมการศึกษาทักษะชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :116
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :126
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :97
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลซาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :99
วิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำลอดช่อง
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :110
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2016-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :152
อบรมหลักสูตรดิจิทับชุมชน
โพสเมื่อ :2016-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :144
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2016-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :154
กิจกรรมทักษะชีวิต โครงการอบรมเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2016-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :149
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา กศน.ตำบลซาง
โพสเมื่อ :2016-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :144
นักศึกษา กศน.ตำบลซาง ร่วมโครงการอบรมอาสายุวากาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 3367/บก9
โพสเมื่อ :2016-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :182
นักศึกษา กศน.ตำบลร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาตร์ STEM Education
โพสเมื่อ :2016-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :195
ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 วิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2016-06-27
จำนวนผู้เข้าชม :154
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลซาง
โพสเมื่อ :2016-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :152

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.212.83.37
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 19/05/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 2079436