สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองเลิง
Untitled Document
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล

  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อ....นางกรม......นามสกุล .......ศรีชาทุม.....  อายุ..... ๖๖...... ปี  ระดับการศึกษา .... ประถมศึกษาปีที่ ๔.......

      ปราชญ์ชาวบ้าน...... ด้านหัตถกรรม................

๑.๒ ที่อยู่ปัจจุบัน.... เลขที่ ๒ ..... หมู่ที่ ๑๐..   ตำบล......หนองเลิง.....อำเภอ....เมืองบึงกาฬ.... จังหวัด.....บึงกาฬ....

      โทรศัพท์................... -.....................           โทรสาร......... -..................

      โทรศัพท์มือถือ ........... ๐๘๗-๙๕๐๘๐๔๑  .......................         E-mail ........ -...............

๑.๓ อาชีพ......... เกษตรกร..............   ตำแหน่ง..............-................   สถานที่ทำงาน ... บ้านเลขที่ ๒  หมู่ที่ ๑๐.....

      ตำบล...หนองเลิง.... อำเภอ......เมืองบึงกาฬ... จังหวัด......บึงกาฬ....   โทรศัพท์มือถือ ... ๐๘๗-๙๕๐๘๐๔๑ ...  

๑.๔ ปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับ/หลักสูตร .......................-.................................. ในระดับ.......................-..............

      เมื่อ ว/ด/ป..................................ชื่อสถานศึกษา...........................................จังหวัด......................................

 ๑.๕ สำเร็จการศึกษา จาก กศน. ในระดับ/หลักสูตร.............การทอผ้าพื้นเมือง.....................................

      เมื่อ ว/ด/ป...๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙.........................ชื่อสถานศึกษา............กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ........

      จังหวัด.........บึงกาฬ..................................................................................................................

๑.๖ ประวัติผลงาน คุณงามความดี การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน และอื่น ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (โดยระบุหน่วยงาน หรือองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม)

๑.๖.๑ ..........เทศบาลตำบลหนองเลิง...................................................................

๑.๖.๒...........โรงเรียนบ้านนาเจริญ.......................................................................

๑.๖.๓...........กรมส่งเสริมสหกรณ์.......................................................................

๑.๖.๔...........ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ...

๑.๖.๕...........กศน.ตำบลหนองเลิง.........................................................................

๑.๗ สถานศึกษา/หน่วยงานที่เสนอ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเมืองบึงกาฬ 

      สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.207.157.152
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/08/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 7340754