สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองเลิง
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลหนอเลิง กลุ้มเป้าหมายนักศึกษา ๓๐ คน วิทยากรโดยนางสาวอนุสรา ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :95
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมจิตอาสา'' ทำความดีด้วยหัวใจ" ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน วิทยากรโดยนายพิรพงษ์ บุญเรืองนาม
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :94
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ โครงการค่ายสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาวิชาการ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง กลุ้มเป้าหมาย ๓๐ คน วิทยากรโดย นางสาวอนุสรา ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสุตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า ( ๓๐ ชั่วโมง) ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี กลุ่มเป้าหมาย ๗ คน ในวันที่ ๑๗-๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ วิทยากรโดยนางเพ็ญศรี ผาณิบุศย์
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า (๓๕ ชั่วโมง) ในวันที่ ๑๕ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมาชิกจำนวน ๑๔ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเค็ม วิทยากรโดย นางทองกุล น้อยคอน
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลหนองเลิงโครงการพ่อสานต่อเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สวนเกษตรธรรมชาติบ้านสุขสำราญ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖ คน วิทยากรโดย นายทองคำ หัวดอน
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี วิทยากรโดยนายพิรพงษ์ บุญเรืองนาม
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการชุมชนร่วมใจห่างไกล Covid 19 ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย ๑๙ คน ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี วิทยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนสำหรับชาวตลาดในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ศาลาหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :109
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการผู้สูงวัย ปลอดภัยจาก Covid 19 จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๗ คน รวม ๙๔ คน ในวันที่ ๑๓-๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ณศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญและศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการผู้สูงอายุ สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๔๗ คน รวม ๙๔ คน ในวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ณศาลาประชาคมบ้านหนองเลิง วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2021-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :75
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั้นและโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดพร้อมกับโครงการบรรณสัญจร ณ ศาลาหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬและบริเวณถนนข้าวเม่า ริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :193
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ณกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :162
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการขยายผลบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านหนังสือชุมชนในเขตตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :177
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการ 2 เมษา สานปัญญารักการอ่าน ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :150
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมการอ่านสานสัมพันธ์ครอบครัว ณห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :176
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤฏีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน ณ สวนเกษตรตำบลโป่งเปื่อย
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :169
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะที่ดี ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาตำบลหนองเลิง ๔๐ คน วิทยกรโดยนางสาวชนารดี ผลาจิตร์
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :246
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการรู้รักษ์สามัคคี พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน ๔๐ คน วิทยากรโดย นางสาวชนารดี ผลาจิตร์
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :267
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ.ศาลารวมใจ บ้านคำเจริญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเลิง นางสาวสุชานรี รำเพยพล
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :235
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖๐ คน วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเลิง นางสาวชนารดี ผลาจิตร์
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :233
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับผู้สูงอายุในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลารวมใจ บ้านคำเจริญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๘ คน วิทยากรโดย พระอำนวย คำพันธ์ จากวัดศรีสุพลวนาราม
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :156
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :123
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :123
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการค่ายวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ณ โรงเรียนธเนตรวิทยา ตำบลหอคำ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :143
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ให้นักศึกษาทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย โดยวิทยากร นายปาฐวลี คล่องดี และนางสาวอนุสรา ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :275
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๓ คน วิทยากรโดยสิบตำรวจโท อนุชิต แจ่มจันทร์
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :235
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการชุมชนร่วมใจ สานสายใย ตามรอยพ่อ ณศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๓ คน วิทยากรโดยนายทองคำ หัวดอน ยม
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :158
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านหนองเลิง ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีจำนวนกลุ้มเป้าหมาย ๗ คน วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :133
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (๕๐ ชั่วโมง) ณ บ้านคำเจริญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๑๒ คน วิทยากรโดย นายสุพจน์ ดวงแสนวงษ์
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :138
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การทำไข่เค็ม ณ บ้านโนมมณี ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ มีกลุ้มเป้าหมาย ๗ คน วิทยากร โดย นางสมบูรณ์ วังวร
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :228
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การทำขนมไทย ณ บ้านโนนสง่า ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ ๙-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกลุ้มเป้าหมาย ๗ คน วิทยากรโดย นางปรานี เศษฐรักษ์
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :120
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :386
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมโครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :257
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมเเละชุมชน โครงการ ชุมชนร่วมใจห่างไกล Covid 19 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :251
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมเเละชุมชน โครงการ ชุมชนร่วมใจห่างไกล Covid 19 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :234
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล(การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ งวดที่ ๒ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :222
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมการอ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ ณ.กศน.ตำบลโป่งเปื่อย กลุ่มเป้าหมาย๑๕ คน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :255
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการกินอยู่อย่างไรห่างไกล covid ๑๙ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๓ คน
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :266
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร การค้าออนไล์ ในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กลุ้มเป้าหมาย ๑๖ คน ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :307
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป โครงการศูนย์ฝึกอาชึพชุมชน หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า (๓๕ ชั่วโมง) ในวันที่ ๕ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สมาชิกจำนวน ๑๑ คน ณ.ศาลาประชาคมบ้านนาล้อม ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :200
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกรรมโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กลุ้มเป้าหมาย ๑๕ คน ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :321
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่งโมง หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ ๗-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ.ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๘ คนมีนางเพ็ญศรี ผาณิบุศย์ เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :334
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ตลาดอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :313
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :311
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)ณ.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :315
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.บ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองเลิง ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :300
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ในระดับม.ปลาย มีนักศึกษาจำนวน ๓๘ คน มีการพบกลุ่มทุกวันเสาร์ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐นก.
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :298
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ในระดับม.ต้น มีนักศึกษาจำนวน ๓๐ คน มีการพบกลุ่มทุกวันพฤหัสบดึ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๓๐น.
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :312
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างเชื่อม(๕๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ิ ๔-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒ คน ณ.ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองเลิง วิทยากร นายเพิ่มพร ทาไธสงค์
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :262
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมาย ๑๓ คน ณ.บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :246
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมบ้านเจริญสามัคคี ตำบลหนองเลิง มีกลุ้มเป้าหมาย จำนวน ๒๓ คน
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :272
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมที่ยังยืน ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :241
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร งานใบตอง ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :369
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 / 62
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :240
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่ 2/62
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :272
กศน.ตำบลหนองเลิงร่วมกับบ้านหนังสือชุมชน นางปรานี เศรษฐรักษ์ จัดกิจส่งเสริมส่งการอ่าน ณงบ้านโนนสง่า ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :530
กศน.ตำบลหนองเลิงร่วมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.โรงเรียนบ้านนาเจริญ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :360
กศน.ตำบลหนองเลิงจิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบาย ณ.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :466
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ตลาดสดอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :378
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการรู้รักสามัคคีพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ.ศาลาประชาคมบ้านสรรเสริญ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :339
ครูกศน.ตำบลหนองเลิงนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในภาคเรียนที่๑/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :327
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดโครงการติวเข้มให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :347
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลหนองเลิง ในระดับม.ต้น มีนักศึกษา จำนวน ๓๒ คน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :388
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ.ศูนย์เรียนรู้เกษตรกร บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง จำนวน ๘ คน ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :281
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในว้นที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ คน ณ.ศาลาประชาคมบ้านสสรเสริญ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :288
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลหนองเลิง จำนวน ๒๕ คน
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :498
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสูตรการเพาะเห็ดโคนน้อย ในวันที่ ๑-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมาชิกจำนวน ๘ คน ณ.ศาลาประชาคมบัานนาล้อม ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :281
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสูตรการทำน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพ ในวันที่ ๑๗-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมาชิกจำนวน ๗ คน ณ.ศาลาประชาคมบัานสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :275
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง ในวันที่ ๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ.ศาลาวัดประชาสามัคคีธรรม ตำบลหนองเลิง มีสมาชิกจำนวน ๑๘ คน
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :256
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า วันที่ ๓ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมาชิกจำนวน ๘ คน ณ.ศาลาประชาคมบัานสรรเสริญ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :291
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์(๓๐ช.ม.) ในวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ.บ้านนาเจริญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :298
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการทำดรองถ้วยยางพารา (๓๐ช.ม.) ในวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ม ๒๕๖๒ ณ.ศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :445
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy ณ กศน.ตำบลหนองเลิงในวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :465
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า ระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :435
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมโครงการการทำขดลวดรองถ้วยยางพารา
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :431
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้าขายออนไลน์ วันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ.ศาลาประชาคมบ้านคลองเค็ม จำนวน ๑๕ คน
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :521
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงกรงเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ.ศาลาประชาคมบ้านโนนสง่า ตำบลหนองเลิง กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :473
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน ๓๐ ชั่งโมง หลักสูตรการเพาะเห็ดโคนน้อย ในวันที่ ๑-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมาชิกจำนวน ๗ คน ณ.ศาลาประชาคมบัานโนนสง่า ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :504
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครช.หนองเลิงโครงการการทำขดลวดรองถ้วยยางพารา
โพสเมื่อ :2019-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :449
โครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :446
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :322
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :366
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :272
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมส่วเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :337
กศน.ตำบลหนองเลิงร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :360
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :356
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมาย ๘ คน
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :306
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเค็ม ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :344
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการไข่เค็ม
โพสเมื่อ :2019-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :367
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :331
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :293
นางสาวพันทิพย์ อุปัญ ครู ศรช.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :305
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ศาลาหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :386
กศน.ตำบลหนองเลิงนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านศึกษาดูงานบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :266
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :315
กศน.หนองเลิงร่วมกิจกรรมโครงการรักการอ่านณ.กศน.เมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :292
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเกษตรธรรมชาติ(MOA)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :316
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ระดับม.ปลาย ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :345
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศาลาประชาคมบ้านนาเจริญ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :274
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ใส่ใจสุขภาพ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.ศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :316
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างปูน (๕๕ช.ม.) ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :349
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการ SMART ONIE เพื่อสร้าง Smart famer ในวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :262
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :319
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :323
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการทำลวดรองถ้วยยางพารา (๓๐ช.ม.) ในวันที่ ๑๙-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.ศาลาประชาคมบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :362
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ ๑๔ - ๑๕ มิ.ย.๖๑ ณ.บ้านสุขสำราญ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :294
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำธาตุอาหารพืชจากวัสดุธรรมชาติ ในวันที่3-9 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :259
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการอบรมหลักสูตร Digital Literacy วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิ.ย.๖๑ ณ.ศาลาประชาคมบ้านโนนสง่า
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :236
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ วันที่ ๒๖ - ๒๗ มิ.ย.๖๑ ณ.ศาลาประชาคมบ้านโนนส
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :310
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพลาสติกในวันที่3-9 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :343
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างไฟฟ้า ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง ในระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :384
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :281
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องแพ็คศูญญากาศ (๒๐ ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :331
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ปลาย และมีการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษา
โพสเมื่อ :2018-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :280
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ณ.กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :269
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :292
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชุมชน วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2018-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :271
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มการทอเสื่อกก ในวันที่3-9 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :331
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :262
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :280
โครงการปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :279
โครงการปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :289
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐานวิชาช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :348
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน ๓๐ ช.ม) หลักสูตร การทำพวงหรีด
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :283
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :283
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแลความปลอดภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :520
โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :232
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :214
โครงการตามรอยพ่อเพื่อความพอเพียง
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :218
โครงการกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรการถนอมอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :227
โครงการบัณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :284
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :230
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :220
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบาย
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :247
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :237
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสู่ชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :239
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :214
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :219
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :244
โครงการการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :221
โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :219
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :236
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :222
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :331
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หลักสูตรเครื่องอัดเชื้อเห็ด
โพสเมื่อ :2017-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :221
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2016-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :296
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคสื่อ หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :318
โพสเมื่อ :2016-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :249
โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัยของกศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :258
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :267
โครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :263
โครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :266
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :254
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :263
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการขยะวิเศษเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :261
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :249
การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำปลาร้าบอง
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :277
กศน.หนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :241
กศน.หนองเลิงจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :258
บ้านหนังสือชุมชนตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :269
บ้านหนังสือชุมชนตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :359
บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :295
อ.บุญรัตน์ จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :283
อ.บุญรัตน์ จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :268
อ.บุญรัตน์ จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ประถม
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :263
ครูประจำกลุ่มจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :264
นักศึกษาเทียบระดับ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา (นายสมใจ บุญถึง)
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :269
ครูสอนคนพิการ อ.สมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :266
ครูสอนคนพิการ อ.สมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประถม
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :264
ครูประจำกลุ่ม อ.เรณูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :278
ครูประจำกลุ่มจัดกิจกรรมการพบกลุ่ม
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :256
กศน.ตำบลหนองเลิง ประชุมเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลกศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :258
โครงการบรรณสัญจร ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :361
โครงการจัดทำฐานข้อมูลกศน.ตำบล ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :234
โครงการบ้านหนังสือชุมชน ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :306
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านกศน.ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :297
นักศึกษาเทียบระดับแบบไต่ระดับ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :251
การจัดการเรียนการสอนระดับม.ปลาย กศน.ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :252
การจัดการเรียนการสอนระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :256
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :280
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชี
โพสเมื่อ :2016-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :223
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ)
โพสเมื่อ :2016-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :253
กศน.ตำบลหนองเลิงจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2016-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :245
กศน.ตำบลหนองเลิง จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก ณ กศน.ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2015-12-29
จำนวนผู้เข้าชม :286

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.91.62.236
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/01/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 6073182