สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน.อำเภอบึงโขงหลง
ที่ตั้ง บ้านโนนสว่างเหนือ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง จะส่งเสริมผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพ
อัตลักษณ์ เรียนดี มีอาชีพ
โทรศัพท์ 042-416204
โทรสาร 042-416204
นางวธูสิริ ตันมูล
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบึงโขงหลง
พันธกิจ

 

1.       สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ

2.       ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นกลไกลขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ          

3.       ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

4.       พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การศึกษาด้านอาชีพให้มีความมั่นคงสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีนิสัยรักการอ่านด้วยการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ

 


ประวัติสถานศึกษา

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน  ๗๘๙  แห่ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๓๔  ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๖ ในส่วนของอำเภอบึงโขงหลง มีชื่อว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงโขงหลง เมื่อ ณ วันที่  ๒๗สิงหาคม  ๒๕๓๖  เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบึงกาฬกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดยนายปราโมท  สุขุม  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม โดยในช่วงแรกได้อาศัยอยู่ร่วมกับอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงโขงหลง  และในปี พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้แยกออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงโขงหลง  มาสร้างเป็นอาคารเอกเทศของตนเอและใช้เป็นสำนักงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงโขงหลง   ซึ่งต่อมาเมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น และประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง เรียกชื่อย่อว่า กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

        การศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

        1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ 2) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Survey and Action Research ) กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้1)  ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ จำนวน 1 คน, ข้าราชการครู จำนวน 1 คน, ครูอาสาสมัครฯ จำนวน 2 คน  ครู กศน.ตำบล จำนวน 8 คน, คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 8 คน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 คน, ผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 8  คน และวิทยากรวิชาชีพผู้ทรงภูมิปัญญา จำนวน 8 คน, , รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยง 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ จำนวน 1 คน, ข้าราชการครูจำนวน 1 คน, ครูอาสาสมัครฯจำนวน 1 คน, ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 คนคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 2 คน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน, ผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 1 คน และวิทยากรวิชาชีพผู้ทรงภูมิปัญญาจำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผลการศึกษาพบว่า

        1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ มีสภาพปัญหาระดับปานกลางในทุกด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยคือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4) ด้านการนิเทศการศึกษา   5) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ 6) ด้านการวัดผลและประเมินผล สำหรับระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมีระดับมากในทุกด้านเรียงจากมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านการวัดผลและประเมินผล 2) ด้านการนิเทศการศึกษา 3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ 6) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

           2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พบว่า 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการสำรวจและจัดทำคลังหลักสูตรท้องถิ่นที่หลากหลายเสนอที่ประชุม ควรจัดประชุมภาคีเครือข่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเสนอหลักสูตร ร่วมวางแผนในการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การนำไปใช้ และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาควรตรวจทานและให้ความเห็นชอบในทุกหลักสูตรที่มีความจำเป็นและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และควรมีการนำเสนอแนวทางในการนำปัญหามาพัฒนาสถานศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรให้คำปรึกษาแนะนำให้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามสภาพจริง จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนเรียนรู้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา ใช้วิทยากรผู้ทรงภูมิปัญญาร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรายวิชา ตามจุดมุ่งหมาย ตามเนื้อหา ตามรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ตามรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ในสภาพจริงที่เหมาะสมกับผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน และ ร่วมเสนอแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและวิทยากรในการดำเนินการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมาย

             3) ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรร่วมกำหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ตามรายวิชา ตามรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ตามเนื้อหา ตามจุดมุ่งหมาย ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพิจารณาแฟ้มประสบการณ์ เอกสารในการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตรวจผลงาน ชิ้นงาน ร่วมพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษาเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

           4) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรจัดหาทุนและระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างและค้นคว้านวัตกรรมที่สามารถให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมจัดกิจกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมาย ช่วยเผยแพร่ข่าวสารสื่อนวัตกรรม

             5) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรมีการร่วมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร่วมจัดหาทุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ร่วมสำรวจและเสนอการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ และร่วมสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

         6) ด้านการนิเทศการศึกษา การร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม การให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อแนะนำ ให้ขวัญกำลังใจ กำกับดูแลสอดส่องรายงานร่วมกัน และควรเข้าร่วมประชุม ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน  ร่วมประชุมจัดหาเครื่องมือนิเทศอย่างหลากหลาย และร่วมเสนอข้อแนะนำแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ข้อเสนอแนะ

         1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่เป็นรูปธรรม  1) ควรมีการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้กับครูและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทันสมัยทันเหตุการณ์ 2) ควรมีการอบรมและพัฒนาความรู้ทักษะเชิงวิชาการและสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการประสานงาน และด้านการตัดสินใจให้แก่ครูและวิทยากรผู้ทรงภูมิปัญญา  3) ควรให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามผลเพื่อให้คำแนะนำกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับชุมชนและระดับสถานศึกษา 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร การใช้หลักสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม การสอนเทคนิคการสอนให้ครูและวิทยากร 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรมีการจัดทำเครื่องมือวัดผลการเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาระวิชาตามสภาพจริง 4) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ควรมีการจัดหา จัดทำ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 5) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรมีการจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และจัดหาทุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 6) ด้านการนิเทศการศึกษา ควรมีการวางแผนการนิเทศ จัดทำเครื่องมือนิเทศติดตาม การจัดทำรายงานผลการนิเทศ และการให้ภาคีเครือข่ายร่วมนิเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

      2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อเนื่องที่สำคัญต่อไป 1) ควรศึกษารูปแบบการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 2) ควรศึกษาองค์ประกอบ หรือปัจจัยอื่น ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 3) ควรศึกษาความต้องการและความจำเป็นในการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้องตรงตามความต้องการและความจำเป็นของผู้เรียนรายบุคคลให้เกิดประโยชน์โดยแท้จริง

 

 

 

 


 

 

 

 


โครงสร้างสถานศึกษา

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
ภาพกิจกรรม
อกสารโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562
โพสเมื่อ :2019-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :1
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ GPA/PR และรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2019-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :1
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :1
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-net)
โพสเมื่อ :2019-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :1
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ช่างก่อสร้าง การทำบล็อกทางเดิน
โพสเมื่อ :2019-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :47
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านนาขาม ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :36
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ โครงการหลักสูตร ช่างตัดผมชาย
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางบังอร ไชยเสนา
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้หลักการคิดเป็น เป็นฐานการเรียนรู้
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :36
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :36
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :36
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันเข้าพรรษาและรักษาสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :31
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินิี
โพสเมื่อ :2019-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2019-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :75
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่าย ตชด.244 จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :53
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ตำบลดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :62
ร่วมต้อนรับคณะนิเทศโครงการโครงการ To be number one
โพสเมื่อ :2019-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :55
ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :83
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-07
จำนวนผู้เข้าชม :95
ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-05-07
จำนวนผู้เข้าชม :96
นิเทศการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โพสเมื่อ :2019-04-30
จำนวนผู้เข้าชม :106
ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :106
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ @ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :97
ร่วมโครงการ กศน.สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :105
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล E-commerce
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :95
ร่วมโครงการอบรมวิจัยอย่างง่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :92
ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :89
ร่วมโครงการ การแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด บึงกาฬเกมส์
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :95
ร่วมงานการจัดแสดงผลการดำเนินงาน ชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :89
โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :137
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :133
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :143
โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงมดแดง)
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :145
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :129
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :130
เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนฯ
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :140
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :119
กีฬา กศน.โซนภูลังกา เกมส์
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :131
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :127
มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรช่างตัดผมชาย
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :167
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านนาอ่าง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-24
จำนวนผู้เข้าชม :131
อบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยฯ
โพสเมื่อ :2019-01-24
จำนวนผู้เข้าชม :169
กีฬา กศน.บึงโขงหลงเกมส์
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :178
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :163
โครงการอบรมแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอและระดับตำบลฯ
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :154
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :179
ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :437
โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและการกำจัดขยะ
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :176
ร่วมมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :174
การประชุมสัมมนาการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :145
การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต "กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย"
โพสเมื่อ :2018-12-28
จำนวนผู้เข้าชม :147
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ (ช่างตัดผมชาย)
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :170
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2018-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :158
กิจกรรมเคารพธงชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-17
จำนวนผู้เข้าชม :159
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โพสเมื่อ :2018-12-14
จำนวนผู้เข้าชม :159
กิจกรรม ออกกำลังกายในโครงการ "ลานกีฬา กศน."
โพสเมื่อ :2018-12-14
จำนวนผู้เข้าชม :199
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศ)จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :126
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :161
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :156
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :116
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริหารงบประมาณ การใช้งานระบบบริหารงบประมาณ E - Budget และ ระบบรับส่งหนังสือ E -Office
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :146
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :102
โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :139
ร่วมมอบผ้าห่มกับบริษัทไทยเบฟเวอเรส
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :120
โครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต.
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :121
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :120
โครงการภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :111
กิจกรรมจิตอาสา กศน.เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-11-27
จำนวนผู้เข้าชม :131
ติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :141
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :125
กิจกรรมการเรียนการสอนนนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศนงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :133
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านนาอ่าง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :125
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ หลักสูตรช่างไม้ (รุ่นที่ 2)
โพสเมื่อ :2018-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ หลักสูตรช่างไม้ (รุ่นที่ 1)
โพสเมื่อ :2018-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :132
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี
โพสเมื่อ :2018-08-16
จำนวนผู้เข้าชม :134
มอบเกียรติบัตรวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ :2018-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :156
ร่วมงานวันแม่
โพสเมื่อ :2018-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :168
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :181
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :150
โครงการดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :125
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :126
โครงการ จิตอาสา กศน.ทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :143
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างปูนเบื้องต้น)
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :125
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :138
ประเมิน ศส.ปชต.ดีเด่น
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :119
ร่วมลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยฯ
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :119
โครงการพัฒนาอาชีพยะสั้น (การปลุกต้นกกส่งเสริมการทำหมวกจากต้นกก)
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :130
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ)
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :135
โครงการเพศวิถีศึกษา
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :125
โครงการพัฒนาอาชีพยะสั้น (น้ำพริกหนังเค็ม)
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :119
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :135
โครงการเข้าค่ายคูณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :135
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :137
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2018-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :146
โครงการ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 24-25 มกราคม 2561 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :206
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-11-27
จำนวนผู้เข้าชม :210
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้นในภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-11-23
จำนวนผู้เข้าชม :190
ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬและทีมนิเทศลงนิเทศพื้นที่ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-11-15
จำนวนผู้เข้าชม :311
กศน. อำเภอบึงโขงหลงนำนักศึกษาร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2017-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :222
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงโขงหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :192
กศน. อำเภอบึงโขงหลง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :185
กศน.อำเภอบึงโขงหลงร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :224
กศน.อำเภอบึงโขงหลง ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :209
กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :175
อำเภอบึงโขงหลงจัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเทิดทูนสถาบัน
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :170
กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ช่างไฟฟ้า
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :176
กศน.บึงโขงหลงจัดโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2017-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :184
กิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสเมื่อ :2017-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :169
กศน. อำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :167
กิจกรรม 5 ส. กศน. อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :172
กศน.อำเภอบึงโขงหลงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :178
กศน. อำเภอบึงโขงหลงร่วมแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :180
โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :192
ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยา
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :179
กศน.อำเภอบึงโขงหลงปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :169
กิจกรรมที่คั้นหนังสือสุภาษิตคำพังเพย
โพสเมื่อ :2017-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :158
กิจกรรมที่คั้นหนังสือสุภาษิตคำพังเพย
โพสเมื่อ :2017-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :152
ผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :167
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) ช่างเสริมสวย,ช่างฝ่าเพดาน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :175
ผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :166
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :159
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :162
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร)
โพสเมื่อ :2016-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :264
กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ปี 2559
โพสเมื่อ :2016-07-01
จำนวนผู้เข้าชม :210
กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาค๑/๒๕๕๙
โพสเมื่อ :2016-07-01
จำนวนผู้เข้าชม :217
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำลวดหนาม
โพสเมื่อ :2015-08-27
จำนวนผู้เข้าชม :347
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2558
โพสเมื่อ :2015-08-27
จำนวนผู้เข้าชม :393
ศึกษาดูงานตามโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2015-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :325

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.204.171.108
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 23/10/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 8
จำนวนผู้เข้า
: 2488233