สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน.อำเภอบึงโขงหลง
ที่ตั้ง บ้านโนนสว่างเหนือ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง จะส่งเสริมผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพ
อัตลักษณ์ เรียนดี มีอาชีพ
โทรศัพท์ 042-416204
โทรสาร 042-416204
นางวธูสิริ ตันมูล
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบึงโขงหลง
พันธกิจ

 

1.       สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ

2.       ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นกลไกลขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ          

3.       ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

4.       พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การศึกษาด้านอาชีพให้มีความมั่นคงสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ มีนิสัยรักการอ่านด้วยการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ

 


ประวัติสถานศึกษา

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  พร้อมกันทั่วประเทศจำนวน  ๗๘๙  แห่ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๓๔  ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๖ ในส่วนของอำเภอบึงโขงหลง มีชื่อว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงโขงหลง เมื่อ ณ วันที่  ๒๗สิงหาคม  ๒๕๓๖  เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลางสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบึงกาฬกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดยนายปราโมท  สุขุม  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม โดยในช่วงแรกได้อาศัยอยู่ร่วมกับอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงโขงหลง  และในปี พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้แยกออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงโขงหลง  มาสร้างเป็นอาคารเอกเทศของตนเอและใช้เป็นสำนักงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงโขงหลง   ซึ่งต่อมาเมื่อ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. ๒๕๕๑ ขึ้น และประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง เรียกชื่อย่อว่า กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

        การศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

        1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ 2) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Survey and Action Research ) กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้1)  ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ จำนวน 1 คน, ข้าราชการครู จำนวน 1 คน, ครูอาสาสมัครฯ จำนวน 2 คน  ครู กศน.ตำบล จำนวน 8 คน, คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 8 คน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 คน, ผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 8  คน และวิทยากรวิชาชีพผู้ทรงภูมิปัญญา จำนวน 8 คน, , รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเที่ยง 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอ จำนวน 1 คน, ข้าราชการครูจำนวน 1 คน, ครูอาสาสมัครฯจำนวน 1 คน, ครู กศน.ตำบล จำนวน 2 คนคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 2 คน, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน, ผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน 1 คน และวิทยากรวิชาชีพผู้ทรงภูมิปัญญาจำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ผลการศึกษาพบว่า

        1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ มีสภาพปัญหาระดับปานกลางในทุกด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยคือ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 3) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 4) ด้านการนิเทศการศึกษา   5) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และ 6) ด้านการวัดผลและประเมินผล สำหรับระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมีระดับมากในทุกด้านเรียงจากมากไปหาน้อย คือ 1) ด้านการวัดผลและประเมินผล 2) ด้านการนิเทศการศึกษา 3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 4) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 5) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ 6) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

           2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอบึงโขงหลง สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พบว่า 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการสำรวจและจัดทำคลังหลักสูตรท้องถิ่นที่หลากหลายเสนอที่ประชุม ควรจัดประชุมภาคีเครือข่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเสนอหลักสูตร ร่วมวางแผนในการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การนำไปใช้ และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาควรตรวจทานและให้ความเห็นชอบในทุกหลักสูตรที่มีความจำเป็นและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และควรมีการนำเสนอแนวทางในการนำปัญหามาพัฒนาสถานศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรให้คำปรึกษาแนะนำให้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามสภาพจริง จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนเรียนรู้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา ใช้วิทยากรผู้ทรงภูมิปัญญาร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรายวิชา ตามจุดมุ่งหมาย ตามเนื้อหา ตามรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ตามรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ในสภาพจริงที่เหมาะสมกับผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน และ ร่วมเสนอแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและวิทยากรในการดำเนินการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมาย

             3) ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรร่วมกำหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ตามรายวิชา ตามรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร ตามเนื้อหา ตามจุดมุ่งหมาย ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพิจารณาแฟ้มประสบการณ์ เอกสารในการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตรวจผลงาน ชิ้นงาน ร่วมพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษาเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น

           4) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรจัดหาทุนและระดมทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สร้างและค้นคว้านวัตกรรมที่สามารถให้ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และร่วมจัดกิจกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมาย ช่วยเผยแพร่ข่าวสารสื่อนวัตกรรม

             5) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรมีการร่วมสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร่วมจัดหาทุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ร่วมสำรวจและเสนอการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ที่มีในท้องถิ่น ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ และร่วมสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

         6) ด้านการนิเทศการศึกษา การร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม การให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อแนะนำ ให้ขวัญกำลังใจ กำกับดูแลสอดส่องรายงานร่วมกัน และควรเข้าร่วมประชุม ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน  ร่วมประชุมจัดหาเครื่องมือนิเทศอย่างหลากหลาย และร่วมเสนอข้อแนะนำแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ข้อเสนอแนะ

         1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่เป็นรูปธรรม  1) ควรมีการประชุมชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ให้กับครูและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทันสมัยทันเหตุการณ์ 2) ควรมีการอบรมและพัฒนาความรู้ทักษะเชิงวิชาการและสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการประสานงาน และด้านการตัดสินใจให้แก่ครูและวิทยากรผู้ทรงภูมิปัญญา  3) ควรให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามผลเพื่อให้คำแนะนำกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับชุมชนและระดับสถานศึกษา 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร การใช้หลักสูตร การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรม การสอนเทคนิคการสอนให้ครูและวิทยากร 3) ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรมีการจัดทำเครื่องมือวัดผลการเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาระวิชาตามสภาพจริง 4) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ควรมีการจัดหา จัดทำ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 5) ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ควรมีการจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และจัดหาทุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 6) ด้านการนิเทศการศึกษา ควรมีการวางแผนการนิเทศ จัดทำเครื่องมือนิเทศติดตาม การจัดทำรายงานผลการนิเทศ และการให้ภาคีเครือข่ายร่วมนิเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

      2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อเนื่องที่สำคัญต่อไป 1) ควรศึกษารูปแบบการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน 2) ควรศึกษาองค์ประกอบ หรือปัจจัยอื่น ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 3) ควรศึกษาความต้องการและความจำเป็นในการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้องตรงตามความต้องการและความจำเป็นของผู้เรียนรายบุคคลให้เกิดประโยชน์โดยแท้จริง

 

 

 

 


 

 

 

 


โครงสร้างสถานศึกษา

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการการปลูกกล้วยหอมทอง ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2566 กศน.อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :162
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.อำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :156
โครงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2023-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :216
กลุ่มอาชีพการทำปลาร้าบอง กศน.ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 1 กระปุก 10 บาท 6 กระปุก 59 บาท
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :581
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :515
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาด บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :542
ในวันที่ 23 ธันวาคม การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดลบ้านคำบอน อ.เซกา บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :545
ในระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลง จัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม โครงการเลี้ยงหนูพุก ณ บ้านโนนสวนปอเหนือหมู่ที่ 14
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :522
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับประจำปีการศึกษา 2/2564
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :483
กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :516
ครู กศน.ตำบลทั้ง 4 แห่ง ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :486
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลดงบังและกศน.ตำบลท่าดอกคำได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มอาชีพคหกรรม หลักสูตรการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :543
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้งได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม โครงการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ รุ่นที่ 1 และวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 โครงการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :512
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม โคงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปลาร้าบองทรงเครื่อง
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :514
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลงได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มอาชีพคหกรรม การทำปลาร้าบองทรงเครื่องและการทำเนื้อแดดเดียว
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :483
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 3 คน
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :502
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ครูกศน.ตำบลทั้ง4ตำบล เข้าร่วมอบรมรองรับข้อมูล จปฐ. ณ หอประชุมอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :521
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ครูกศน.ตำบลทั้ง4ตำบล นำนักศึกษาเข้าฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 ไฟเซอร์ ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอบึงโขง
โพสเมื่อ :2021-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :497
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 บุคลากร กศน.อำเภอบึงโขงหลง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน วันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 บริเวณ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-11-08
จำนวนผู้เข้าชม :537
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2021-11-08
จำนวนผู้เข้าชม :516
นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง มอบครูกศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2021-10-27
จำนวนผู้เข้าชม :545
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระชาติ N-Net ณ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬออกนิเทศ ติดตาม
โพสเมื่อ :2021-10-27
จำนวนผู้เข้าชม :564
ในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงได้จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1/2564 โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ออกนิเทศ ติดตาม
โพสเมื่อ :2021-10-27
จำนวนผู้เข้าชม :523
วันที่ 8 กันยายน 2564 ห้องสมุดอำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2021-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :555
ในระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลง จัดกิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรการสื่อสารด้านอาชีพด้านการทอผ้า
โพสเมื่อ :2021-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :621
ในระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลงและกศน.ตำบลโพธิผ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป การเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2021-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :535
ในระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลงและกศน.ตำบลโพธิผ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป การเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2021-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :560
ในระหว่างวันที่ 6-11 กันยายน 2564 กศน.ตำบลดงบังและกศน.ตำบลท่าดอกคำ จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง การเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
โพสเมื่อ :2021-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :543
ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564 กศน.ตำบลดงบัง จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการปลูกผักไอโดรโปรนิกส์
โพสเมื่อ :2021-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :569
ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ตำแหน่งครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การทำเจลล้างมือ
โพสเมื่อ :2021-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :551
ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2564 กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมโครงการพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงวัย แจกเครื่องอุปโภคบริโภค
โพสเมื่อ :2021-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :558
นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง มอบครูกศน.ตำบลทั้ง 4 แห่ง มอบตารางสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :519
ในวันที่ 1 กันยายน 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องผืนป่าฯ ออนไลน์ผ่าน Google Meet
โพสเมื่อ :2021-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :536
ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ตำแหน่งครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การทำเจลล้างมือ ณ กศน.ตำบลบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :580
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้องผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร และร่วมมอบต้นฟ้าทะลายโจร ณ ห้วยน้ำเย็น บ้านดงสว่าง ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-08-26
จำนวนผู้เข้าชม :634
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนและประชาชนขับเคลื่อนกลไกล ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและน้ำ อบรมผ่าน google meet
โพสเมื่อ :2021-08-26
จำนวนผู้เข้าชม :620
กศน.อำเภอบึงโขงหลง นำโดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง มอบหมาย กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล มอบไข่ไก่ มาม่า ปลากระป๋อง ให้ครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
โพสเมื่อ :2021-08-18
จำนวนผู้เข้าชม :605
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-08-18
จำนวนผู้เข้าชม :621
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงโขงหลง นำบุคลากร จัดกิจกรรม ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
โพสเมื่อ :2021-08-16
จำนวนผู้เข้าชม :718
ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงรับคณะนิเทศจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ โครงการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ 2564 และจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเลี้ยงไก่ไข่
โพสเมื่อ :2021-08-16
จำนวนผู้เข้าชม :678
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล พร้อมบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-08-16
จำนวนผู้เข้าชม :678
ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง เข้าร่วมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ แปลงนางเตรียมใจ ประทัยเทพ บ้านเหล่าหลวง
โพสเมื่อ :2021-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :634
ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ถวายเทียน สังฆทาน แก่วัดต่างๆ ทั้ง 4 ตำบล
โพสเมื่อ :2021-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :745
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :696
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.บึงโขงหลง มอบครู กศน.ตำบลดงบัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนองนา โมเดล ณ สวนตากบ บ้านเหล่าหลวง ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :628
บรรณารักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอบึงโขงหลง ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :727
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วยนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ออกนิเทศ ครู กศน.ตำบลทั้ง 4 แห่ง จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน google meet และแอพพลิเคชั่น line
โพสเมื่อ :2021-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :593
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กศน.ตำบลดงบังได้นำนักศีกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ "ด้านการใช้และการอนรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม" และกศน.ตำบลท่าดอกคำ ประกวดแบบออนไลน์ผ่าน google meet
โพสเมื่อ :2021-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :645
ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 กศน.ทั้ง 4 ตำบล จัดโครงการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy โดยนางวธูสริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วยนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :644
ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิตัลชุมชน (ครู ค) หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน ให้หัวหน้าครู กศน.ตำบล โดยครูผู้ช่วยนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต เป็นพิธีกรบรรยายตลอดหลักสูตร
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :651
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลงและกศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโครงการพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงวัย โดยนางวธูสริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วยนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :588
ในวันที่ 10 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมบุคคลากร เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณวัดป่าโป่งตาว บ้านโนนยางคำ หมู่ที่7 บ้านต้อง เซกา
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :616
ในวันที่ 7 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมบุคคลากร จัดโครงการจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :595
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมบุคคลากร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2.61 รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :876
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลทั้ง 4 แห่ง จัดกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการทำเจลล้างมือ โดยนางวธูสริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วยนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :838
ในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลทั้ง 4 แห่ง จัดกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม โครงการสายคล้องหน้ากากอนามัยจากลูกปัดโดยนางวธูสริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วยนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :602
ในระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลง ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) โครงการการทำพานบายศรี กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดโครงการช่างตัดผมชาย กศน. ตำบลดงบัง จัดโครงการการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย และกศน.ตำบลท่าดอกคำ จัดโครงการการสานกระเป๋าจากกกและผือ โดยนางวธูสริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :896
ในระหว่างวันที่ 19-20 กศน.ตำบลบึงโขงหลงได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) "โครงการทำหมูฝอยรุ่นที่ 2" กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดโครงการการทำน้ำกระชายขาวสกัดเย็นต้านโควิด รุ่นที่ 2 กศน.ตำบลดงบังและกศน.ตำบลท่าดอกคำ จัดโครงการการปลูกพืชสมุนไพร รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :790
ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลบึงโขงหลงได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง) "โครงการทำหมูฝอยรุ่นที่ 1" กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดโครงการการทำน้ำกระชายขาวสกัดเย็นต้านโควิด รุ่นที่ 1 กศน.ตำบลดงบังและกศน.ตำบลท่าดอกคำ จัดโครงการการปลูกพืชสมุนไพร รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :632
ในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงนำโดยนางวธูสริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วยนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ และได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภูธานี 2 ประเภทดังนี้ 1.การแข่งขันการเขียนเรียงความ 2.การแข่งขันทักษะสุนทรียภาพทางดนตรี ณ กศน. ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :594
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลทั้ง 4 แห่ง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย โดยนางวธูสริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วยนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :577
ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ตำแหน่งครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ณ กศน.ตำบลทั้้ง 4 แห่งพร้อมชี้แจงสร้างควมรู้ความเข้าใจ แนะนำแนวทางเพื่อการศึกษาและการทำงานเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :757
ในวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ตำแหน่งครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19 และการทำเจลล้างมือ ณ กศน.ตำบลทั้้ง 4 แห่ง
โพสเมื่อ :2021-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :616
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง ได้จัดโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 99 คน โดยแยกเป็น ระดับประถมศึกษาจำนวน 2 คน ระดับมัธยาศึกษาตอนต้นจำนวน 38 คน ระดับมัธยาศึกษาตอนปลายจำนวน 59 คน ณ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :664
ในวันที่ 10 มิ.ย. 64 โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณวัดป่าโป่งตาว บ้านโนนยางคำ หมู่ที่7 ต.บ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-06-10
จำนวนผู้เข้าชม :723
วันที่​ 4-5​ มิถุนายน 2564​ นางวธูสิริ ตันมูล​ ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง​ พร้อมด้วย​ ข้าราชการ​ พนักงานราชการ​ ได้เข้าร่วมโครงการอบรม​ หลักสูตรจิตอาสา​ ของสำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ณ​ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ โดยมีบุคลากรทางการศึกษา​ของสำนักงาน​ กศน.เข้าร่วม​ จำนวน​ 130 คน​ เพื่อให้บุคลากรได้ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์​ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ​ โครงการพระราชดำริ และหลักการทรงงาน​ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีความปรองดองสมานฉันท์​ มีความเข้าใจร่วมกัน​ เกิดความสมัครสมานสามัคคี​เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน​ สามารถนำความรู้ความเข้าใจ​ ไปต่อยอดในชุมชนต่อไปได้
โพสเมื่อ :2021-06-07
จำนวนผู้เข้าชม :629
วันที่ 22 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมมหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส์ Phuthani ONIE Games” ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกีฬา “กศน.ภูธานี เกมส์ Phuthani ONIE Games” ครั้งที่ 6 จำนวน 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, และจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา กศน. ในเขตภาคตะวันออกเฉียง
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :635
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :696
โครงการ ส่งเสริมทอผ้าสไบ 25-31 มกราคม 2564
โพสเมื่อ :2021-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :664
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอบึงโขงหลงนำนักศึกษาพิการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง โคก หนอง นา โมเดล ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :628
ครูผู้สอนคนพิการออกพื้นที่ในอำเภอบึงโขงหลงมอบหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :649
วันที่ 3-4 มีนาคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมโครงฝึกอบรมการให้ความรู้ เรื่อง โคก หนองนา โมเดล ปีงบประมาณ 2564 ณ​ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านห้วยหินลาด อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-04
จำนวนผู้เข้าชม :637
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมโครงการป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19 และกำทำสายคล้องแมส ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง มาเป็นวิทยากร ณ​ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :623
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง มาเป็นวิทยากร ณ​ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :714
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยบุคลากร รับการนิเทศ​การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย​ ของสำนักงาน​ กศน. กลุ่มภูธานี ในงาน ตามนโยบายเร่งด่วน 12 ภารกิจ, งานการศึกษาพื้นฐาน, งานการศึกษาต่อเนื่อง, งานการศึกษาตามอัธยาศัย​,การจัดการศึกษาตามพระราชดำริและน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฎิบัติ,การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ,การจัดการศึกษาออนไลน์ การพัฒนาระบบออนไลน์ Online Leanning,การพัฒนาบุคลากรด้าน ditital leteracy,การจัดกิจกรรม กศน.งามตาประชาชื่นใจ ณ​ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :654
วันที่​ 10-11 กุมภาพันธ์​ 2564​ กศน.อำเภอโขงหลงได้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทำความสะอาดรอบๆ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง ณ รอบๆ บริเวณ ศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :697
ในวันที่​ 8-9 กุมภาพันธ์​ 2564​ กศน.อำเภอโขงหลงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ 108 อาชีพ โดยแบ่งซุ้มอาชีพ 10 อาชีพดังนี้ การทำกาแฟส, ทำบัวลอย, การทำขนมดอกจอก, การทำสาคูไส้หมู, การทำวุ้นมะพร้าว, การทําพิซซ่าเวียดนาม, การทําผัดกะเพราการทำส้มตำ, การทำปิ้งหมู, การทำปอเปี๊ยะ โดยผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเป็นอย่างมากรูปภาพ ณ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :731
ผ้าสไบลายผ้าขาวม้า เป็นผ้าพื้นเมือง100% งานทอมือเน้นๆ ของอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สั่งตรงจากกลุ่มแม่บ้าน การันตีราคาถูก!!! ดี!!!
โพสเมื่อ :2021-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1292
วันที่​ 17-18 มกราคม 2564 กศ​น.อำเภอบึงโขงหลง โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง โครงการทำไม้กวาดหยากไย่จากพลาสติก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ณ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :1013
วันที่ 28 มกราคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ,กศน.อำเภอบึงโขงหลง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบึงโขงหลงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยทราบตอนบน ณ บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-04
จำนวนผู้เข้าชม :662
วันที่​ 25-31 มกราคม 2564 กศ​น.อำเภอบึงโขงหลง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอสไบ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :776
วันที่​ 25-31 มกราคม 2564 กศ​น.อำเภอบึงโขงหลง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้าคลุมไหล่ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :699
วันที่​ 12-27 มกราคม 2564 กศ​น.อำเภอบึงโขงหลง ได้จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ (หลักสูตร​ 31​ ชั่วโมงขึ้นไป)​ วิชาการทำผ้ามัดย้อม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 28 คน โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
โพสเมื่อ :2021-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :1075
วันที่ 19-25 มกราคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลกศน.ตำบลท่าดอกคำ ได้จัด"กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีชุมชน" "ชั้นวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป" "โครงการกระเป๋าแฮนด์เมต(Hand Made)"
โพสเมื่อ :2021-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :665
วันที่ 17-18 มกราคม 2564 กศน.ตำบลดงบัง ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2021-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :749
วันที่ 26 มกราคม 2564 กศน.อำเภอบึงโขงหลง ได้ร่วมเป็นเกียรติในการประเมิน 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงบัง
โพสเมื่อ :2021-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :814
วันที่ 27 มกราคม 2564 กศน.บึงโขงหลง ต้อบรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จาก กศน.อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ :2021-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :691
ประกาศศูนย์การศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-01-22
จำนวนผู้เข้าชม :749
วันที่ 14-15 มกราคม 2564 กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง โดยนางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลงและนายสุรีย์พงษ์ มั่นจิต ตำแหน่งครูผู้ช่วย นิเทศ ติดตาม และประเมิณผล โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำธุงใยแมงมุม พร้อมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะอาชีพ ตามความต้องการของประชาชน ส้างอาชีพ สร้างารายได้ตอบสนองต่อบริบทของสังคมและชุมชน โดยมีนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่มีคามสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมบ้านนาสาร ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :703
วันที่ 13-14 มกราคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย ออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การทำธุงใยแมงมุม ทั้ง 4 กศน.ตำบล อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-01-15
จำนวนผู้เข้าชม :810
วันที่ 14 มกราคม 2564 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง พร้อมด้วยบุคลากร รับการนิเทศ​การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย​ ของสำนักงาน​ กศน. จาก​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดบึงกาฬ​ ในงาน ตามนโยบายเร่งด่วน, งานการศึกษาพื้นฐาน, งานการศึกษาต่อเนื่อง, งานการศึกษาตามอัธยาศัย​ ณ​ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :806
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ (31ชั่วโมงขึ้นไป) การทำผ้ามัดย้อม
โพสเมื่อ :2021-01-12
จำนวนผู้เข้าชม :758
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้จัดโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 96 แยกเป็น ประถม 4 คน ม ต้น 41 ม ปลาย 51 และจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-01-11
จำนวนผู้เข้าชม :811
ในระหว่างวันที่ 6-11 มกราคม ผอ.กศน.อำเภอบึงโขงหลง และครูผู้ช่วย เข้านิเทศ โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ณ กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โพสเมื่อ :2021-01-11
จำนวนผู้เข้าชม :732
ครู กศน.ตำบลทำกิจกรรม 5ส. อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-01-12
จำนวนผู้เข้าชม :635
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณโรงเรียนบ้านนาอ่าง
โพสเมื่อ :2021-01-11
จำนวนผู้เข้าชม :763
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดอำเภอบึงโขงหลงออกพื้นที่มอบสื่อส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-01-11
จำนวนผู้เข้าชม :871
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ศึกษาดูงานสวนส้มทรายเงินเซกา อำเภอเซา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-01-11
จำนวนผู้เข้าชม :775
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน อำเภอบึงโขงหลงและบุคลากร ได้จัดโครงการสร้างการรับรู้เรื่องประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2021-01-07
จำนวนผู้เข้าชม :679
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางวธูสิริ ตันมูล ผอ.กศน. อำเภอบึงโขงหลงและบุคลากร ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการให้แก่นักศึกษา ณ กศน. บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2021-01-05
จำนวนผู้เข้าชม :657
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 งานกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2020-12-25
จำนวนผู้เข้าชม :945
กีฬา กศน. กลุ่มโซนภูลังกา ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
โพสเมื่อ :2020-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :750
การอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง
โพสเมื่อ :2020-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :855
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง
โพสเมื่อ :2020-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :1311
จิตอาสาพระราชทาน
โพสเมื่อ :2020-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :739
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2020-12-14
จำนวนผู้เข้าชม :711
ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
โพสเมื่อ :2020-12-14
จำนวนผู้เข้าชม :686
ร่วมมอบผ้าห่มภัยหนาวให้กับประชาชนอำเภอบึงโขงหลง ในโครงการ ไทเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว
โพสเมื่อ :2020-12-14
จำนวนผู้เข้าชม :737
การดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-10-26
จำนวนผู้เข้าชม :803
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2020-10-26
จำนวนผู้เข้าชม :882
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test)
โพสเมื่อ :2020-10-19
จำนวนผู้เข้าชม :801
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-10-19
จำนวนผู้เข้าชม :735
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2020-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :952
ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
โพสเมื่อ :2020-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :859
โครงการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร
โพสเมื่อ :2020-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :855
เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายใน
โพสเมื่อ :2020-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :935
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัณย์ ) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนและติดตามภารกิจงานของ กศน.ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา covid 19
โพสเมื่อ :2020-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :922
อบรมออนไลน์การพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2020-05-18
จำนวนผู้เข้าชม :803
ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
โพสเมื่อ :2020-05-18
จำนวนผู้เข้าชม :947
รับการตรวจนิเทศ ติดตาม และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานครึ่งปีแรก จากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-05-18
จำนวนผู้เข้าชม :809
กศน.อำเภอบึงโขงหลงดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :865
โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โพสเมื่อ :2020-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :782
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2020-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :841
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :835
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :796
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการ 2/2562 ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2020-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :854
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2020-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :791
ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ปี 2563
โพสเมื่อ :2020-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :850
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
โพสเมื่อ :2020-02-03
จำนวนผู้เข้าชม :902
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-01-14
จำนวนผู้เข้าชม :896
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-12-09
จำนวนผู้เข้าชม :990
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-12-09
จำนวนผู้เข้าชม :937
โครงการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริมประชาธิปไตย ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2019-12-09
จำนวนผู้เข้าชม :871
โครงการพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2019-12-02
จำนวนผู้เข้าชม :818
กิจกรรมปฐมนิเทศ มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-11-29
จำนวนผู้เข้าชม :852
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 25 พฤศจิกายน 2562
โพสเมื่อ :2019-11-27
จำนวนผู้เข้าชม :1063
คัดเลือก ""อ.ส.ม.ดีเด่น อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2019-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :852
ร่วมถ่ายทำสารคดีแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเล่าเรื่องเมืองบึงกาฬ ตอน บึงโขงหลง เมืองแห่งพืนที่ชุ่มน้ำ ตำนานปู่อือลือ
โพสเมื่อ :2019-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :926
ร่วมโครงการสรุปผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมารชณ พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2019-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :1028
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2019-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :1091
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจ GPA/GPR และรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
โพสเมื่อ :2019-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :828
เข้าร่วมโครงการสรุปผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ :2019-10-29
จำนวนผู้เข้าชม :932
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาและทำความสะอาดรอบบริเวณศูนย์ราชการอำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-10-29
จำนวนผู้เข้าชม :853
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง
โพสเมื่อ :2019-10-29
จำนวนผู้เข้าชม :940
ข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2019-10-29
จำนวนผู้เข้าชม :978
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ :2019-10-29
จำนวนผู้เข้าชม :1002
อกสารโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562
โพสเมื่อ :2019-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :877
ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ GPA/PR และรายงานผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2019-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :869
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :925
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-net)
โพสเมื่อ :2019-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :848
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ช่างก่อสร้าง การทำบล็อกทางเดิน
โพสเมื่อ :2019-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :1310
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านนาขาม ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :1052
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ โครงการหลักสูตร ช่างตัดผมชาย
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :953
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :1068
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นางบังอร ไชยเสนา
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :1294
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้หลักการคิดเป็น เป็นฐานการเรียนรู้
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :1061
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :790
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :841
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :847
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :948
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันเข้าพรรษาและรักษาสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2019-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :835
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินิี
โพสเมื่อ :2019-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :895
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2019-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :919
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่าย ตชด.244 จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :1063
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อบต.ตำบลดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :900
ร่วมต้อนรับคณะนิเทศโครงการโครงการ To be number one
โพสเมื่อ :2019-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :877
ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :1043
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-07
จำนวนผู้เข้าชม :919
ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-05-07
จำนวนผู้เข้าชม :1016
นิเทศการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
โพสเมื่อ :2019-04-30
จำนวนผู้เข้าชม :1019
ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :1004
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ @ บ้านห้วยหินลาด ตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :877
ร่วมโครงการ กศน.สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :962
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล E-commerce
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :929
ร่วมโครงการอบรมวิจัยอย่างง่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :888
ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :996
ร่วมโครงการ การแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด บึงกาฬเกมส์
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :1429
ร่วมงานการจัดแสดงผลการดำเนินงาน ชุมชนต้นแบบโครงการไทยนิยมยั่งยืน ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2019-04-29
จำนวนผู้เข้าชม :1188
โครงการเปิดบ้านวิชาการ
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :1118
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-26
จำนวนผู้เข้าชม :896
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :1155
โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงมดแดง)
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :1000
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :1053
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :937
เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนฯ
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :959
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2019-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :915
กีฬา กศน.โซนภูลังกา เกมส์
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :1001
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1032
มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตรช่างตัดผมชาย
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :1272
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านนาอ่าง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-24
จำนวนผู้เข้าชม :966
อบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยฯ
โพสเมื่อ :2019-01-24
จำนวนผู้เข้าชม :932
กีฬา กศน.บึงโขงหลงเกมส์
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :1126
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :959
โครงการอบรมแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอและระดับตำบลฯ
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :1012
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :1037
ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :1326
โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยและการกำจัดขยะ
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :938
ร่วมมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :998
การประชุมสัมมนาการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :1067
การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต "กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย"
โพสเมื่อ :2018-12-28
จำนวนผู้เข้าชม :904
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ (ช่างตัดผมชาย)
โพสเมื่อ :2019-01-18
จำนวนผู้เข้าชม :1145
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2018-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :940
กิจกรรมเคารพธงชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-17
จำนวนผู้เข้าชม :1068
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โพสเมื่อ :2018-12-14
จำนวนผู้เข้าชม :962
กิจกรรม ออกกำลังกายในโครงการ "ลานกีฬา กศน."
โพสเมื่อ :2018-12-14
จำนวนผู้เข้าชม :923
วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศ)จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :862
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ :2018-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :1958
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :883
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :1257
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านงานบริหารงบประมาณ การใช้งานระบบบริหารงบประมาณ E - Budget และ ระบบรับส่งหนังสือ E -Office
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :889
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :1028
โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :996
ร่วมมอบผ้าห่มกับบริษัทไทยเบฟเวอเรส
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :1105
โครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย ศส.ปชต.
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :922
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :843
โครงการภาษาอังกฤาเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :803
กิจกรรมจิตอาสา กศน.เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-11-27
จำนวนผู้เข้าชม :891
ติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-17
จำนวนผู้เข้าชม :889
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :858
กิจกรรมการเรียนการสอนนนักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :936
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศนงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :997
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านนาอ่าง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :856
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ หลักสูตรช่างไม้ (รุ่นที่ 2)
โพสเมื่อ :2018-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :956
โครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ หลักสูตรช่างไม้ (รุ่นที่ 1)
โพสเมื่อ :2018-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :761
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี
โพสเมื่อ :2018-08-16
จำนวนผู้เข้าชม :927
มอบเกียรติบัตรวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ :2018-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :942
ร่วมงานวันแม่
โพสเมื่อ :2018-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :890
ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :879
เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :864
โครงการดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :897
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :791
โครงการ จิตอาสา กศน.ทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :838
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ช่างปูนเบื้องต้น)
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :789
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :763
ประเมิน ศส.ปชต.ดีเด่น
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :779
ร่วมลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยฯ
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :860
โครงการพัฒนาอาชีพยะสั้น (การปลุกต้นกกส่งเสริมการทำหมวกจากต้นกก)
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :892
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ)
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :859
โครงการเพศวิถีศึกษา
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :997
โครงการพัฒนาอาชีพยะสั้น (น้ำพริกหนังเค็ม)
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :816
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :794
โครงการเข้าค่ายคูณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :939
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :815
โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2018-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :821
โครงการ ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ 24-25 มกราคม 2561 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า บึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2018-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :1015
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-11-27
จำนวนผู้เข้าชม :837
กศน.ตำบลโพธิ์หมากแข้ง จัดกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับม.ต้นในภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-11-23
จำนวนผู้เข้าชม :828
ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬและทีมนิเทศลงนิเทศพื้นที่ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-11-15
จำนวนผู้เข้าชม :1191
กศน. อำเภอบึงโขงหลงนำนักศึกษาร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2017-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :886
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงโขงหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :887
กศน. อำเภอบึงโขงหลง จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :860
กศน.อำเภอบึงโขงหลงร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :893
กศน.อำเภอบึงโขงหลง ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :815
กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :805
อำเภอบึงโขงหลงจัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเทิดทูนสถาบัน
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :821
กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ช่างไฟฟ้า
โพสเมื่อ :2017-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :808
กศน.บึงโขงหลงจัดโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2017-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :803
กิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสเมื่อ :2017-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :791
กศน. อำเภอบึงโขงหลง จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :798
กิจกรรม 5 ส. กศน. อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :806
กศน.อำเภอบึงโขงหลงร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :833
กศน. อำเภอบึงโขงหลงร่วมแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :824
โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :876
ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยา
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :822
กศน.อำเภอบึงโขงหลงปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :772
กิจกรรมที่คั้นหนังสือสุภาษิตคำพังเพย
โพสเมื่อ :2017-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :796
กิจกรรมที่คั้นหนังสือสุภาษิตคำพังเพย
โพสเมื่อ :2017-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :781
ผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :783
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) ช่างเสริมสวย,ช่างฝ่าเพดาน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :812
ผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :805
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :811
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน อำเภอบึงโขงหลง
โพสเมื่อ :2017-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :766
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร)
โพสเมื่อ :2016-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :953
กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ ปี 2559
โพสเมื่อ :2016-07-01
จำนวนผู้เข้าชม :950
กศน.อำเภอบึงโขงหลงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภาค๑/๒๕๕๙
โพสเมื่อ :2016-07-01
จำนวนผู้เข้าชม :868
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำลวดหนาม
โพสเมื่อ :2015-08-27
จำนวนผู้เข้าชม :1039
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2558
โพสเมื่อ :2015-08-27
จำนวนผู้เข้าชม :1212
ศึกษาดูงานตามโครงการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2015-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :1018

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.239.154.201
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 29/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 22
จำนวนผู้เข้า
: 12314594