สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโคกก่อง
Untitled Document
แหล่งเรียนรู้ในตำบล

 แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ตำบลโคกก่อง

นายกวางทอง  ราษี ทำเกษตรธรรมชาติ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการและแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ บนพื้นที่ ๒๒ ไร่ โดยมีการแบ่งพื้นที่สำหรับการจัดการน้ำ การปลูกข้าวนาโยน การปลูกพืชผักผสมผสาน ไม้ผล  ไม้ยืนต้นพืชสมุนไพร การเลี้ยงไก่  เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างดี  เลี้ยงปลาแบบพื้นบ้าน   ปลูกข้าวข้าวเลี้ยงวัว ปลูกผัก ผลไม้ สมุนไพร เลี้ยงแพะ

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.      ชื่อ  นายกวางทอง   ราษี    

อายุ ๖๑ ปี    ระดับการศึกษา  ป.๔

ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้าน เกษตรกรรม

๒.      ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ ๑๖๔   หมู่ที่ ๗ บ้านโคกก่องใต้ ตำบลโคกก่อง

อำเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๓-๗๓๖๐๒๐๔

๓.      อาชีพ เกษตรกร   ตำแหน่งหน้าที่ในเกษตรอำเภอ  เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

สถานที่ทำงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโคกก่อง

อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๓-๗๓๖๐๒๐๔

๔.      ปัจจุบันกำลังศึกษา การเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  ชื่อสถานศึกษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

๕.      สำเร็จการศึกษา จาก กศน. หลักสูตร  การทำเกษตรธรรมชาติ MOA  เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิเอ็ม โอเอ ไทย

เมื่อวันที่  ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

๖.      ประวัติผลงาน คุณงามความดี การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน และอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัธยาศัย

๔.๑  เป็นปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้านดีเด่น ระดับจังหวัดบึงกาฬ

๔.๒  สร้างองค์พระพุทธรูป หลวงปู่เทพเทพนิมิต หน้าตักกว้าง ๔ เมตร สูง ๕ เมตร

       วัดธรรมรังสี บ้านคำภู หมู่ ๕ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๓  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ และดำรงเอกลักษณ์ความเป็น

       เกษตรที่ดีสืบไป 

๔.๔  วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้าน ระดับจังหวัดบึงกาฬ

๔.๕  วิทยากร  Smart famer  ระดับจังหวัดบึงกาฬ

                   ๗.  ชื่อสถานศึกษาที่เสนอเข้ารับการประเมิน

                        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ

                        สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ 

 

 

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการประเมิน

          ด้านที่ ๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

นายกวางทอง  ราศี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ความสามารถด้านการทำเกษตรธรรมชาติ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการและแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการแบ่งพื้นที่สำหรับการจัดการน้ำ การปลูกข้าวนาโยน การปลูกพืชผักผสมผสาน ไม้ผล ไม้ยืนต้นพืชสมุนไพร การเลี้ยงไก่  เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ ถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นอย่างดี มีการสืบสานและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ โดยการรวมกลุ่มต่างๆ อาทิกลุ่มเลี้ยงสัตย์ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ   เข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติ ต่อยอดโดยการผลิตปุ๋ยจากผักตบชวา มูลวัว มูลแพะ ทำการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพทำจำเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ TOAF PGS Organic Thailand (ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน) นอกจากนั้นได้นำเทคโนโลยีพื้นบ้านมาพัฒนาองค์ความรู้โดยการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ใช้เองในครัวเรือน นำเทคโนโลยีการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจากโซล่าเซลล์  ใช้เครื่องอัดฟางข้าวมาเป็นอาหารวัว พัฒนาการทำนาดำ ให้เป็นนาโยน ลดต้นทุนการผลิต วัสดุธรรมในพื้นที่ทุกอยากมีประโยชน์ มีรายได้ จนได้ชื่อว่า “เกษตรทฤษฎีใหม่ นาทองคำ” เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.ตำบลโคกก่อง เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  

          ด้านที่ ๒ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน สังคม

นายกวางทอง ราษี  ได้ทำการถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการทำการเกษตรตามแนวของการพึ่งพาตนเองตามที่ได้ทำการศึกษาและคิดค้น โดยสร้างฐานการเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นคณะทำงานโครงการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  เป็นอาสาสมัครให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ช่วยถ่ายทอดความรู้โดยไม่หวังผลตอบแทน มีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างชุมชนทั้งในจังหวัดและระหว่างจังหวัดเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร และยังมีการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ หนังสือนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

          ด้านที่ ๓ การเป็นแบบอย่างที่ดีของภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน

นายกวางทอง  ราษี  สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น โดยดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรบนพื้นที่ ๒๒ ไร่ ประกอบด้วย การปลูกข้าวนาโยน การปลูกพืชผักผสมผสาน ไม้ผล ไม้ยืนต้นพืชสมุนไพร การเลี้ยงไก่  เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ ทำการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ TOAF PGS Organic Thailand (ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน) นอกจากนี้ยังมีการวางแผนและจัดการผลผลิตน้ำ การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับเกียรติบัตรปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้านดีเด่น ระดับจังหวัดบึงกาฬ  สร้างองค์พระพุทธรูป หลวงปู่เทพเทพนิมิต หน้าตักกว้าง ๔ เมตร สูง ๕ เมตร  วัดธรรมรังสี บ้านคำภู หมู่ ๕ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ   ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ และดำรงเอกลักษณ์ความเป็นเกษตรที่ดีสืบไป 

นายกวางทอง ราษี  ได้ก่อสร้างองค์พระพุทธรูป หลวงปู่เทพเทพนิมิต หน้าตักกว้าง ๔ เมตร สูง ๕ เมตร  วัดธรรมรังสี บ้านคำภู หมู่ ๕ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.220.44.148
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 25/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 13892436