สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลโคกก่อง
Untitled Document
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล

                            ๑.      ชื่อ  นายกวางทอง   ราษี    

อายุ ๖๑ ปี    ระดับการศึกษา  ป.๔

ปราชญ์ชาวบ้าน  ด้าน เกษตรกรรม

๒.      ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ ๑๖๔   หมู่ที่ ๗ บ้านโคกก่องใต้ ตำบลโคกก่อง

อำเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๓-๗๓๖๐๒๐๔

๓.      อาชีพ เกษตรกร   ตำแหน่งหน้าที่ในเกษตรอำเภอ  เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

สถานที่ทำงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโคกก่อง

อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๓-๗๓๖๐๒๐๔

๔.      ปัจจุบันกำลังศึกษา การเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

หลักสูตรการพัฒนาการเกษตร  ชื่อสถานศึกษา สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

๕.      สำเร็จการศึกษา จาก กศน. หลักสูตร  การทำเกษตรธรรมชาติ MOA  เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิเอ็ม โอเอ ไทย

เมื่อวันที่  ๒๖ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ชื่อสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

๖.      ประวัติผลงาน คุณงามความดี การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน และอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัยาศัธยาศัย

๔.๑  เป็นปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้านดีเด่น ระดับจังหวัดบึงกาฬ

๔.๒  สร้างองค์พระพุทธรูป หลวงปู่เทพเทพนิมิต หน้าตักกว้าง ๔ เมตร สูง ๕ เมตร

       วัดธรรมรังสี บ้านคำภู หมู่ ๕ ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

       ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๓  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ และดำรงเอกลักษณ์ความเป็น

       เกษตรที่ดีสืบไป 

๔.๔  วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาชาวบ้าน ระดับจังหวัดบึงกาฬ

๔.๕  วิทยากร  Smart famer  ระดับจังหวัดบึงกาฬ

                 

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.231.217.107
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 30/05/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 9641219