สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโคกก่อง
Untitled Document
ประวัติตำบล

 1.1.1  สภาพทั่วไป

                   ตำบลโคกก่อง ตั้งอยู่บ้านโนนไทรทองหมู่ที่ 5 ตำบลโคกก่อง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬไปทางถนน บึงกาฬ นครพนม  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ  19 กิโลเมตร  เนื้อที่โดยประมาณ  จำนวน  36,842 ไร่ หรือประมาณ  59  ตารางกิโลเมตร

          1.1.2        การปกครอง     

   1.1.    ตำบลโคกก่อง แบ่งเขตการปกครองตาม พ... ลักษณะปกครองท้องที่ .. 2475  เป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

1.  หมู่ที่ 1 บ้านโคกก่อง

2.  หมู่ที่ 2 บ้านโนนสา

3.  หมู่ที่ 3 บ้านนาคำ

4.  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยดอกไม้

5.  หมู่ที่ 5 บ้านท่าอินทร์แปลง

6.  หมู่ที่ 6 บ้านโนนวังเยี่ยม

7.  หมู่ที่ 7  บ้านโคกก่อง

8.  หมู่ที่ 8  บ้านโนนไทรทอง

9. หมู่ที่  9  บ้านไร่สุขสันต์

                       

                            

              1.1.3  สภาพภูมิประเทศ

  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าภูเขา เช่น ภูทอก ภูสิงห์ ภูวัว และพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก

  -พื้นที่เป็นที่ราบร้อยละ                     78  ของพื้นที่ทั้งหมด

  -พื้นที่เป็นแหล่งน้ำร้อยละ                  17  ของพื้นที่ทั้งหมด

  -พื้นที่เป็นภูเขาร้อยละ                        4  ของพื้นที่ทั้งหมด

  -พื้นที่เป็นที่ดอนร้อยละ                       1  ของพื้นที่ทั้งหมด

               อาณาเขต

                   ทิศเหนือ                  ติดแม่น้ำโขง 

            ทิศใต้                      ติดตำบลนาสิงห์ อำเภอ ศรีวิไล

            ทิศตะวันออก             ติดตำบลชัยพร

            ทิศตะวันตก              ติดตำบลโนนสมบรูณ์

              1.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
                   ตำบลโคกก่อง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูฝนมีฝนตกชุกมากอากาศอยู่ในระหว่าง

12 40  องศาเซลเซียส

                1.1.5  สภาพทางเศรษฐกิจ

พื้นที่กศน.ตำบลโคกก่อง เป็นพื้นที่ป่าทึบบางส่วนและเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ประมาณ 70

เปอร์เซ็นต์ และเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะในการเพาะปลูกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
          อาชีพหลัก คือ ด้านการเกษตรกรรม การปลูกยางพารา ปลูกฟักทอง ปลูกข้าวโพดการประมง

อาชีพรอง  คือ การปลูกผักการหาปลา  การรับจ้างทั่วไป การทำนาปัง                
1.1.6  ทรัพยากรน้ำ

                        -  ห้วยหนองทอง
                       
 -  หนองทาม

 

          1.1.7 แหล่งท่องเที่ยว
         
          -  ภูสิงห์(วัดคีรีบรรพต) อยู่ระหว่างเขตติดต่อกับ  อำเภอศรีวิไล
                   -  ห้วยหนองทอง
                                     
    

          1.1.8  ด้านการศึกษา
        โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบึงกาฬ เขต 2  ในตำบลโคกก่องมีทั้งหมด  7 โรงเรียน  ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านโคกก่อง
          2. โรงเรียนบ้านโนนสา
          3. โรงเรียนบ้านนาคำ
          4. โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้
          5. โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง
          6. โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม
          7. โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
          1.1.9  ข้อมูลสภาพชุมชน
                   -  จำนวนประชากร                        6, 491  คน แยกเป็นชาย 3,336 คน  เป็นหญิง  3,155 คน
                   -  อาชีพสำคัญ                             ทำนา, ปลูกยางพารา, ปลูกพักทอง,  ปลูกข้าวโพด ,ค้าขาย
                   -  ศาสนา                                   พุทธ, คริสต์
                   -  รายได้เฉลี่ยของครอบครัว               29,869  บาท/ปี
                   -  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน                    16  แห่ง
                   -  แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน                 วัดคีรีบรรพต, หนองทอง

1.1.10  ด้านความสงบเรียบร้อย
                   -  ในแต่ละหมู่บ้านมีเจ้าหน้าที่ อปพร. 
            1.1.11  ด้านสาธารณสุข
                   มีสถานพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโคกก่อง 1  แห่ง  คือ
                     -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโคกก่อง                            
          
1.2. ข้อมูลของสถานศึกษา   

1. กศน.ตำบลโคกก่อง

กศน.ตำบลโคกก่องตั้งอยู่ที่บ้านท่าอินทร์แปลง หมู่ที่ 5ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

เดิมใช้ศาลาประชาคมบ้านโนนไทรทองเป็น กศน.ตำบล  

2. สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    กระทรวงศึกษาธิการ


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.172.230.21
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 13/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14104607