สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโคกก่อง
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 กศน.ตำบลโคกก่อง  อำเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552   

เรื่อง  การดำเนินงาน กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. (นายอภิชาต จีระวุฒิ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น  กศน. ตำบล

สถานที่ตั้งบ้านท่าอินทร์แปลงหมู่ที่ 5   ตำบลโคกก่อง   อำเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ   38000     

1.1 ข้อมูลทั่วไปของกศน.ตำบลโคกก่อง

      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบลโคกก่อง

            1.1.1  สภาพทั่วไป

                   ตำบลโคกก่อง ตั้งอยู่บ้านโนนไทรทองหมู่ที่ 5 ตำบลโคกก่อง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬไปทางถนน บึงกาฬ นครพนม  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ  19 กิโลเมตร  เนื้อที่โดยประมาณ  จำนวน  36,842 ไร่ หรือประมาณ  59  ตารางกิโลเมตร

          1.1.2        การปกครอง     

   1.1.    ตำบลโคกก่อง แบ่งเขตการปกครองตาม พ... ลักษณะปกครองท้องที่ .. 2475  เป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

1.  หมู่ที่ 1 บ้านโคกก่อง

2.  หมู่ที่ 2 บ้านโนนสา

3.  หมู่ที่ 3 บ้านนาคำ

4.  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยดอกไม้

5.  หมู่ที่ 5 บ้านท่าอินทร์แปลง

6.  หมู่ที่ 6 บ้านโนนวังเยี่ยม

7.  หมู่ที่ 7  บ้านโคกก่อง

8.  หมู่ที่ 8  บ้านโนนไทรทอง

9. หมู่ที่  9  บ้านไร่สุขสันต์

                       

                            

              1.1.3  สภาพภูมิประเทศ

  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าภูเขา เช่น ภูทอก ภูสิงห์ ภูวัว และพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก

  -พื้นที่เป็นที่ราบร้อยละ                     78  ของพื้นที่ทั้งหมด

  -พื้นที่เป็นแหล่งน้ำร้อยละ                  17  ของพื้นที่ทั้งหมด

  -พื้นที่เป็นภูเขาร้อยละ                        4  ของพื้นที่ทั้งหมด

  -พื้นที่เป็นที่ดอนร้อยละ                       1  ของพื้นที่ทั้งหมด

               อาณาเขต

                      ทิศเหนือ                  ติดแม่น้ำโขง 

            ทิศใต้                      ติดตำบลนาสิงห์ อำเภอ ศรีวิไล

            ทิศตะวันออก             ติดตำบลชัยพร

            ทิศตะวันตก              ติดตำบลโนนสมบรูณ์

              1.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
                   ตำบลโคกก่อง มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูฝนมีฝนตกชุกมากอากาศอยู่ในระหว่าง

12 40  องศาเซลเซียส

                1.1.5  สภาพทางเศรษฐกิจ

พื้นที่กศน.ตำบลโคกก่อง เป็นพื้นที่ป่าทึบบางส่วนและเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ประมาณ 70

เปอร์เซ็นต์ และเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะในการเพาะปลูกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
          อาชีพหลัก คือ ด้านการเกษตรกรรม การปลูกยางพารา ปลูกฟักทอง ปลูกข้าวโพดการประมง

อาชีพรอง  คือ การปลูกผักการหาปลา  การรับจ้างทั่วไป การทำนาปัง                
1.1.6  ทรัพยากรน้ำ

                        -  ห้วยหนองทอง
                       
 -  หนองทาม

 

          1.1.7 แหล่งท่องเที่ยว
         
          -  ภูสิงห์(วัดคีรีบรรพต) อยู่ระหว่างเขตติดต่อกับ  อำเภอศรีวิไล
                   -  ห้วยหนองทอง
                                     
    

          1.1.8  ด้านการศึกษา
        โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบึงกาฬ เขต 2  ในตำบลโคกก่องมีทั้งหมด  7 โรงเรียน  ดังนี้ 

 

1. โรงเรียนบ้านโคกก่อง
          2. โรงเรียนบ้านโนนสา
          3. โรงเรียนบ้านนาคำ
          4. โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้
          5. โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง
          6. โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม
          7. โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์
          1.1.9  ข้อมูลสภาพชุมชน
                   -  จำนวนประชากร                        6, 491  คน แยกเป็นชาย 3,336 คน  เป็นหญิง  3,155 คน
                   -  อาชีพสำคัญ                             ทำนา, ปลูกยางพารา, ปลูกพักทอง,  ปลูกข้าวโพด ,ค้าขาย
                   -  ศาสนา                                   พุทธ, คริสต์
                   -  รายได้เฉลี่ยของครอบครัว               29,869  บาท/ปี
                   -  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน                    16  แห่ง
                   -  แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน                 วัดคีรีบรรพต, หนองทอง


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.172.230.21
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 13/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 14104550