สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน.อำเภอพรเจริญ
ที่ตั้ง บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ ถนนพังโคน–บึงกาฬ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ ๓๘๑๘๐
วิสัยทัศน์ นักศึกษาและประชาชนอำเภอพรเจริญได้รับโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นคุณธรรม นำความรู้ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพ พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
อัตลักษณ์ อาชีพดี มีคุณธรรม
โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๘๗-๑๙๐
โทรสาร ๐-๔๒๔๘๗-๑๙๐
นายคำตัน วรรณชู
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอพรเจริญ
พันธกิจ

๑.  จัดและส่งเสริม  การศึกษาพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๒. ส่งเสริม  กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

๓.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเน้นคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๕.  สร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ

 

 


ประวัติสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญ  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการอำเภอ / กิ่งอำเภอ  ลงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๓๖  (ลงนามโดย  นายปราโมทย์  สุขุม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  และจากหนังสือกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่  ศธ. ๑๑๓./๑๘๙๗  ลงวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๓๖  ปรับเลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันตาม พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ ๑๒๕  ตอน ๔๑ ก. เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๑  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๑  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญ  มีผู้บริหาร  ดำรงตำแหน่งดังนี้

 

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ปี พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง

น.ส.นิพันธ์  ดำเนินผล

หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรเจริญ

๒๕๓๖-๒๕๓๗

นายวิทยา  พิสัยพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรเจริญ

๒๕๓๘-๒๕๔๔

นายคำตัน  วรรณชู

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรเจริญ

๒๕๔๔-๒๕๔๖

นายวิทยา  พิสัยพันธ์(รก.)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรเจริญ

๒๕๔๗-๒๕๔๘

น.ส.พัชรินทร์  จารย์โพธิ์(รก.)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรเจริญ

๒๕๔๙

นายวิรุฬ  ชุมชูชาติ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรเจริญ

๒๕๔๙-๒๕๕๐

นายคำตัน  วรรณชู (รก.)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพรเจริญ

๒๕๕๐

ว่าที่ร้อยตรีต่อพงษ์  สุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญ

๒๕๕๑-๑๐ เม.ย.๕๒

นางสาวอัจฉรา  สากระจาย(รก.)

ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

เม.ย. ๕๒- ต.ค.๕๒

๑๐

นางอัจฉรา  ไชยศรีแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญ

๑ พ .ย ๕๒ ๓๑ ต.ค๕๓

๑๑

นายคำตัน  วรรณชู

 

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญ

๑  พ.ย  ๒๕๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  นายคำตัน  วรรณชู  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา  เดินทางมารับมอบหมายงานและมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรเจริญ  เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  จนกระทั่งปัจจุบัน  และเมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๔   กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่  ๗๗  ของประเทศไทย  ซึ่งแบ่งแยกออกจากจังหวัดหนองคาย  จำนวน  ๘  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเมืองบึงกาฬ  อำเภอศรีวิไล  อำเภอปากคาด  อำเภอโซ่พิสัย  อำเภอเซกา  อำเภอพรเจริญ  อำเภอบึงโขงหลงและอำเภอบุ่งคล้า  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป

 

 


โครงสร้างสถานศึกษา

Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-07-31
จำนวนผู้เข้าชม :17
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย (อ.เดชอุดม อรชน)
โพสเมื่อ :2018-07-28
จำนวนผู้เข้าชม :26
โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ ตำบลวังชมภู
โพสเมื่อ :2018-07-26
จำนวนผู้เข้าชม :19
นิเทศติดตามงานโครงการของตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-07-26
จำนวนผู้เข้าชม :16
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ( กลุ่ม อ.รุ่งนภา )
โพสเมื่อ :2018-07-26
จำนวนผู้เข้าชม :19
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรเจริญ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :91
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการอาสาสมัครเรียนรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2018-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :71
การจัดส่งเสริมการรู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2018-06-18
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมจัดกิจกรรม 2 เมษารักการอ่าน ประจำปี 2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :63
ประมวลภาพ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 กศน.ร่วมจัดกิจกกรมในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครื่องข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-01-15
จำนวนผู้เข้าชม :85
กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการ 1อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 51ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-01-15
จำนวนผู้เข้าชม :96
วันที่ 5 มกราคม 2561 กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมอบรมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุม BK GRAND BALLROOM โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-15
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professionnal Learning Community :PLC) เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
โพสเมื่อ :2018-01-03
จำนวนผู้เข้าชม :123
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการแข่งขั้นกีฬา กศน.ระดับตำบล
โพสเมื่อ :2017-12-26
จำนวนผู้เข้าชม :154
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญจัดการอบรม Digital Literacy เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ยั่งยืน
โพสเมื่อ :2017-12-26
จำนวนผู้เข้าชม :140
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-15
จำนวนผู้เข้าชม :135
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญ รับการนิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :143
วันทั่ 5 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธ๊เปิดโครงการตลาดประชารัฐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :178
กศน.อำเภอพรเจริญจัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-12-01
จำนวนผู้เข้าชม :132
กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ :2017-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :135
วันที่ 20 พ.ย.2560 ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลพรเจริญ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-11-23
จำนวนผู้เข้าชม :153
วันที่ 22 พ.ย. 60 นายคำตัน วรรณชู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ ประชุมหมอบหมายงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย สำนัก กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :114
กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจหลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :118
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2017-11-13
จำนวนผู้เข้าชม :207
กศน.อำเภอพรเจริญ นำนักเรียนเข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาระดับชั้นตรี ณ สนามสอบ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-11-09
จำนวนผู้เข้าชม :138
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :159
กศน.อำเภอพรเจริญจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ และประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :100
กศน.อำเภอพรเจริญ ทำการส่งมอบดอกไม้จันทน์ ตามโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :90
กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบการทดสอบหน้าจอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :127
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ เปิดบ้านวิชาการ กศน.บึงกาฬ วันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2560 ณ ศาลา กศน.รวมใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้รับเกียรจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ท่านกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :192
กศน.อำเภอพรเจริญจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการค่ายวิทย์-คณิต
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมงาน
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :77
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :74
กศน.อำเภอพรเจริญจัดอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.อำเภอพรเจริญ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :100
กศน.อำเภอพรเจริญจัดอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดอรัญญานี อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :84
วันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หลักสูตรวิทยากรกระบวนการ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเค เพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :136
กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมวิทยากรยุวกาชาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-07-05
จำนวนผู้เข้าชม :153
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-07-05
จำนวนผู้เข้าชม :96
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมเดินเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :159
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-06-22
จำนวนผู้เข้าชม :121
กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ สำนักงาน กศน.ร่วมกับ กอ.รมน. กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ภูธานี
โพสเมื่อ :2017-06-07
จำนวนผู้เข้าชม :148
กศน.อำเภอพรเจริญจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :168
กศน.อำเภอพรเจริญ โซนที่2 จัดโครงส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนา
โพสเมื่อ :2017-06-04
จำนวนผู้เข้าชม :105
กอ.รมน. จ.บึงกาฬ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอพรเจริญตามโครงการศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-06-01
จำนวนผู้เข้าชม :203
กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โพสเมื่อ :2017-06-01
จำนวนผู้เข้าชม :108
กศน.อำเภอพรเจริญ นำนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-05-30
จำนวนผู้เข้าชม :109
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบริหารขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-05-30
จำนวนผู้เข้าชม :123
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬและ กศน.อำเภออีก 7 อำเภอ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา “กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :142
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-05-11
จำนวนผู้เข้าชม :159
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขั้นกีฬา กศน.เกมส์ กลุ่มโซนภูลังกา
โพสเมื่อ :2017-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :145
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ต้านยาเสพติด ระดำอำเภอ
โพสเมื่อ :2017-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :100
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมงาน รวมพลังสร้างสรรค์วันสตรีสากล ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :143
กศน.อำเภอพรเจริญ ได้จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างตัดผมชาย
โพสเมื่อ :2017-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :127
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางงวิชาการครั้งที่ 4
โพสเมื่อ :2017-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :143
กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการค่าวิชาการประตำภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ :2017-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :115
ภาพกิจกรรม กศน.อำเภอพรเจริญจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ :2017-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :140
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ กศน.อำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2017-02-10
จำนวนผู้เข้าชม :102
สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬร่วมกับ กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมการประชุมติดตั้งระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam)ของศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดสอบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2017-02-09
จำนวนผู้เข้าชม :97
กศน.อำเภอพรเจริญดำเนินการจัดสอบ N-net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ :2017-01-23
จำนวนผู้เข้าชม :100
กศน.อำเภอพรเจริญ นำโดยนายคำตัน วรรณชู ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสเมื่อ :2017-01-23
จำนวนผู้เข้าชม :124
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมงานวันครู ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-01-19
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-01-19
จำนวนผู้เข้าชม :115
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมสวดมนต์ข้ามปีและทำโรงทานให้กับประชาชน ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ถวายเป็นพระราชกุศล
โพสเมื่อ :2017-01-05
จำนวนผู้เข้าชม :195
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การทำขนมไทย
โพสเมื่อ :2016-12-24
จำนวนผู้เข้าชม :124
วันที่ 21 ธ.ค. 2559 กศน.อำเภอพรเจริญร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โพสเมื่อ :2016-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :191
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเกี่ยวกับการใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2560
โพสเมื่อ :2016-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :146
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี"
โพสเมื่อ :2016-12-15
จำนวนผู้เข้าชม :164
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี"
โพสเมื่อ :2016-12-09
จำนวนผู้เข้าชม :156
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2559
โพสเมื่อ :2017-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :139
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 กศน.อำเภอพรเจริญ นำโดยนายคำตัน วรรณชู ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสเมื่อ :2016-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :156
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมโครงการ Big Cleaning Day
โพสเมื่อ :2016-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :165
กศน.อำเภอพรเจริญ โดยนายคำตัน วรรณชู ผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องกันหนาวประจำปี 2559-2560
โพสเมื่อ :2016-11-24
จำนวนผู้เข้าชม :141
วันที่ 24 พ.ย. 2559 กศน.อำเภอพรเจริญ รวมพลังแห่งความดี โดยทำความสะอาด 5 ส. พื้นที่บริเวณภายในและโดยรอบ กศน.อำเภอ พรเจริญ
โพสเมื่อ :2016-11-24
จำนวนผู้เข้าชม :144
กศน.อำเภอพรเจริญต้อนรับคณะ กศน.อำเภอคำตากล้า ศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ :2016-11-24
จำนวนผู้เข้าชม :163
วันที่ 23 พ.ย.2559 กศน.อำเภอพรเจริญ นำโดยนายคำตัน วรรณชู ผู้อำนวยการ และ คณะครู กศน.ตำบล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 40 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอรัญญานี ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-11-24
จำนวนผู้เข้าชม :146
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดสอบธรรมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :127
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมงานวันพลังแห่งความภักดี ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
โพสเมื่อ :2016-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :153
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมประชุมชี้แจงการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam) ณ จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ :2016-11-11
จำนวนผู้เข้าชม :201
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันปิยมหาราช ประจำปี 2559
โพสเมื่อ :2016-10-23
จำนวนผู้เข้าชม :168
กศน.อำเภอพรเจริญจัดกิจกรรมบริการย้อมผ้าดำ และการสอนทำเข็มกลัดริบบิ้นผ้าสีดำให้ปชช. ฟรี
โพสเมื่อ :2016-10-21
จำนวนผู้เข้าชม :166
กศน.อำเภอพรเจริญ รับสมัครนักศึกษาใหม่
โพสเมื่อ :2016-10-14
จำนวนผู้เข้าชม :139
กศน.ตำบลพรเจริญ จัดอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2016-08-22
จำนวนผู้เข้าชม :164
จัดการเรียนการสอน การรู้หนังสือไทย ภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :119
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :133
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :117
การจัดการเรียนการสอนระดับประถม
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :126
การจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :120
กศน.อำเภอพรเจริญเดินรณรงค์ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ”
โพสเมื่อ :2016-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :165
กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับกศน.อำเภอทั้ง 8 อำเภอ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปร 2559
โพสเมื่อ :2017-05-16
จำนวนผู้เข้าชม :184
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางงวิชาการครั้งที่ 3
โพสเมื่อ :2016-07-28
จำนวนผู้เข้าชม :227
กศน.อำเภอพรเจริญ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ โซน 2 กลุ่มภูลังกา
โพสเมื่อ :2016-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :251
รับมอบหนังสือจากผู้มาใช้บริการห้องสมุดกศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2016-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :121
กศน.อำเภอพรเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมติดตามผล เร่งรัดการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประจำปรงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4
โพสเมื่อ :2016-07-14
จำนวนผู้เข้าชม :189
สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ กศน.อำเภอพรเจริญ ร่ามงานการประกวดหมู่บ้าน อพป. ระดับภาค ประจำปี 2559
โพสเมื่อ :2016-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :134
กศน.อำเภอพรเจริญจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-07-12
จำนวนผู้เข้าชม :174
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายคำตัน วรรณชู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรเจริญ ทำหน้าที่ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด ในการบรรยายให้ความรู้ในการประกวดหมู่บ้าน อพป. บ้านโคกนิยม
โพสเมื่อ :2016-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :128
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมการอบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต. โครงการเพยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2016-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :139
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วม กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2016-06-27
จำนวนผู้เข้าชม :174
กศน.อำเภอพรเจริญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โพสเมื่อ :2016-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :165
กศน.อำเภอพรเจริญ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :146
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน กศน.อำเภอพรเจริญ ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2559
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :147
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมต้อนรับการตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงศึษาธิการประจำปีงบประมาณ 2559
โพสเมื่อ :2016-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :213
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการประเมินโครงการ
โพสเมื่อ :2016-01-20
จำนวนผู้เข้าชม :118
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมงานวันครู ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
โพสเมื่อ :2016-01-19
จำนวนผู้เข้าชม :128
กศน.อำเภอพรเจริญจัดกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2016-01-19
จำนวนผู้เข้าชม :161
กศน.อภเภอพรเจริญถ่ายทำรายการสายใย กศน.ทางช่อง ETV
โพสเมื่อ :2016-01-19
จำนวนผู้เข้าชม :134
กศน.อำเภอพรเจริญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนแด่สมเด็จสฆราช
โพสเมื่อ :2016-01-19
จำนวนผู้เข้าชม :115
กศน.อำเภอพรเจริญปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2558
โพสเมื่อ :2016-01-19
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน. อำเภอพรเจริญ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-12-15
จำนวนผู้เข้าชม :136
กศน. อำเภอพรเจริญ ประชุมสัญจร ณ กศน.ตำบลศรีสำราญ
โพสเมื่อ :2015-12-14
จำนวนผู้เข้าชม :142
กศน. อำเภอพรเจริญ ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2015-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :136
กศน.อำเภอพรเจริญ ตรวจเยียมการสอบธรรมศึกษาในเขตอำเภอพรเจริญ
โพสเมื่อ :2015-12-02
จำนวนผู้เข้าชม :148
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมรับผู้ตรวจฯท่านนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ
โพสเมื่อ :2015-12-02
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โพสเมื่อ :2015-12-02
จำนวนผู้เข้าชม :134
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558(กศน.อำเภอบพรเจริญ)
โพสเมื่อ :2015-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :194
กศน.อำเภอพรเจริญเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
โพสเมื่อ :2015-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :224
การนิเทศติดตามการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(อำเภอพรเจริญ)
โพสเมื่อ :2015-07-29
จำนวนผู้เข้าชม :243
โครงการอบรมส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2015-07-29
จำนวนผู้เข้าชม :268
ภาพการจัดกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2015-07-29
จำนวนผู้เข้าชม :271
กิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา
โพสเมื่อ :2015-07-01
จำนวนผู้เข้าชม :296
กศน.อำเภอพรเจริญ ร่วมงานเปิดศูนย์เยาว์ชนต้นแบบ
โพสเมื่อ :2015-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :276

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.81.110.186
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/08/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 31
จำนวนผู้เข้า
: 1380376