สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
  กศน.อำเภอพรเจริญ
Untitled Document
ชื่อสกุล :นางสาววันวิสาข์    เติมประชุม
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 0903515184
e-mail : theone5727@gmail.com


ชื่อสกุล :นางเยาวลักษณ์    คำเหลา
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 086-2408988
e-mail : Komlao.123@gmail.com


ชื่อสกุล :นางสาวพิราวรรณ    สุพร
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 088-3655595
e-mail : suporn.tae@gmail.com


ชื่อสกุล :นางนพรัตน์    คุ้มบุญ
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 081-9642019
e-mail : pumpim-123@hotmail.com


ชื่อสกุล :นางสาวรัชนีวัลย์    สุริยะมาตย์
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 080-1894001
e-mail :


ชื่อสกุล :นายนราธิป    สุวรรณไตร
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 0828452528
e-mail :


ชื่อสกุล :นายวีรยุทธ    จันทร์ศรีนวล
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 087-9499757
e-mail : orchidparchsepay@gnail.com


ชื่อสกุล :นางอุมาภรณ์    มาตรจุฬา
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 0833368972
e-mail : umaporn.jip@gmail.com


ชื่อสกุล :นายอดิศร    โพธิ์จันทร์
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร :0951681501
e-mail :


ชื่อสกุล :นายเลิศมงคล    สุยะมาด
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร :0956650586 , 0810571428
e-mail : loedmongkhon.61@gmail.com


ชื่อสกุล :นางสาวจริยา    สินธิ์ภักดี
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร : 087-8532507
e-mail :Jariya121@hotmail.com


ชื่อสกุล :นางรุ่งนภา    บรรลือ
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัครฯ
เบอร์โทร : 087-1050063
e-mail : poo_201000@gmail.com


ชื่อสกุล :นางดรุณี    แสงรัตน์
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัครฯ
เบอร์โทร : 0880690494
e-mail : -


ชื่อสกุล :นางลินดา    หลักทอง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
เบอร์โทร : 093-3632298
e-mail : Knack24@hotmail.com


ชื่อสกุล :นายชาญวุฒิ    ทุมโยมา
ตำแหน่ง :ครูผู้สอนคนพิการ
เบอร์โทร : 080-1999632
e-mail : chanwutthumYoma@gmail.com


ชื่อสกุล :นายเนรมิต    ธรรมสมบัติ
ตำแหน่ง :ครู ศรช.
เบอร์โทร : 085-6077139
e-mail : neramit.bull@gmail.com


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 18.207.132.114
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 22/11/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 2574229