สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. บุ่งคล้า
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
26 มิถุนายน 2567 ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณริมโขงบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :31
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :38
กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2024-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :36
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
โพสเมื่อ :2024-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :35
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 1/ 2567
โพสเมื่อ :2024-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ และความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน
โพสเมื่อ :2024-05-14
จำนวนผู้เข้าชม :96
โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :88
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งโพรง จำนวน 20 ชม.
โพสเมื่อ :2024-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :122
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรการทำรังเลี้ยงผึ้งโพรง จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :104
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตรเลี้ยงผึ้งโพรง จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :108
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ "จิตอาสา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :92
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวการป้องกันโรคHIV
โพสเมื่อ :2024-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :100
โครงการกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โพสเมื่อ :2024-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :96
ทักษะวิชาการ โครงการเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ของนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :97
โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :215
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ หลักสูตรช่างแอร์พื้นฐาน จำนวน 31 ชม.
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :214
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :193
โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :203
หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง จำนวน 30 ชม.
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :215
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาช่างเชื่อม จำนวน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :215
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน "โครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองดี สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า"
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :215
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต "โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก สกร.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2566"
โพสเมื่อ :2023-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :218
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :239
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัคร กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :255
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :240
การจัดกเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :230
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :231
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู กศน, ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :240
การจัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2565
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :230
งานภาคีเครือข่าย**โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :244
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 27 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :188
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง จำนวน 27 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :166
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองผู้สูงอายุ 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :174
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ :2023-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :167
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2565 ไตรมาส 3
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :300
โครงการจัดกระบวนการเรียรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2022-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :300
พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง กลุ่มเพาะเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์ AF
โพสเมื่อ :2022-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :278
โครงการภาษาอังกฤษต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2022-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :272
กิจกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ :2022-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :282
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ :2022-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :260
การจัดการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2565
โพสเมื่อ :2022-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :283
งานภาคีเครือข่าย**ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.บุ่งคล้า ครั้งที่ 2/2565
โพสเมื่อ :2022-06-02
จำนวนผู้เข้าชม :426
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
โพสเมื่อ :2022-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :413
การจัดการเรียนแบบพบกลุ่มผู้เรียน แบบ onsite ระดับประถม ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :415
จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 2/2564
โพสเมื่อ :2022-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :367
พัฒนาทักษะชีวิต/ทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2022-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :380
พัฒนาสังคมและชุมชน/สังคมและชุมชน โครงการจิตอาสาพัฒนา กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2022-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :367
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2022-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :392
การจัดกเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2022-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :363
พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2022-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :343
พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรอาหารขนมเพื่อสุขภาพ
โพสเมื่อ :2022-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :378
กศน.ตำบล ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. ขึ้นไป
โพสเมื่อ :2022-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :356
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2021-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :482
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาช่างทาสี
โพสเมื่อ :2021-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :387
พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำปลาร้าบอง
โพสเมื่อ :2021-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :362
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า
โพสเมื่อ :2021-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :416
โครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :539
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :391
กิจกรรมภาคีเครือข่าย**สสส.
โพสเมื่อ :2021-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :405
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :396
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2021-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :388
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โพสเมื่อ :2021-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :423
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โพสเมื่อ :2021-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :435
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2021-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :403
กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบล 5 ดีพรี่เมี่ยม
โพสเมื่อ :2021-05-12
จำนวนผู้เข้าชม :537
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :532
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :475
หลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ (รุ่น 2)
โพสเมื่อ :2021-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :768
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :516
พัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2021-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :470
โครงการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :551
โครงการจิตอาสาร่วมรักษ์ พัฒนา กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :549
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2021-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :691
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :524
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผุ้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2/2563
โพสเมื่อ :2021-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :443
เศรษฐกิจกพอเพียง โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2021-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :578
กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการโคก หนอง นา โมเดล
โพสเมื่อ :2021-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :516
กิจกรรมทักษะ โครงการการใช้พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์
โพสเมื่อ :2021-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :472
โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน)
โพสเมื่อ :2021-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :421
การจัดการเรียนสอนแบบ รายบุคลให้กับนักศึกษา กศน.ที่กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2021-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :490
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2021-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :414
พัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2021-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :430
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ของกศน.ตำบลบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :660
โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :624
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :512
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มเพาะเลี้ยงหอยขมในบ่อปูนซีเมนต์)
โพสเมื่อ :2020-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :693
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ กลุ่มวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2020-05-05
จำนวนผู้เข้าชม :733
กิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2020-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :587
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ของกศน.ตำบลบุ่งคล้าระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :524
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ของกศน.ตำบลบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :481
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา และสอบเก็บคะแนนกลางภาค ประจำปี 2562 ณ กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :567
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
โพสเมื่อ :2020-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :480
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :512
หลักสูตรระยะ การแปรรูปอาหาร-ขนม บ้านขามเปี้ย หมู่ 7 กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :506
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างพื้นฐาน กลุ่มวิชาช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2020-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :614
กิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
โพสเมื่อ :2019-11-27
จำนวนผู้เข้าชม :644
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2019-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :505
เศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :594
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :561
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างพื้นฐาน กลุ่มวิชาช่างก่อสร้าง
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :517
หลักสูตรระยะ การแปรรูปอาหาร-ขนม บ้านบุ่งคล้า หมู่ 1 กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :635
พัฒนาอาชีพระยะสั้น หกลุ่มแปรรูปอาหาร-ขนม บ้านดอนจิก หมู่ 5 กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :489
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :746
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ของกศน.ตำบลบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :566
หลักสูตรระยะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :512
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2019-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :500
กศน.ตำบลบุ่งคล้าดำเนินการสอบกลางภาค
โพสเมื่อ :2019-08-26
จำนวนผู้เข้าชม :465
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงายผลและการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :602
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตรการค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :572
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2019-04-18
จำนวนผู้เข้าชม :514
วันที่ 8 มกราคม2562 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :585
(พัฒนาอาชีพ ไม่เกิน 30 ชม.) วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :595
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ช.ม.) วิชาการแปรรูปอาหาร
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :550
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :534
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :508
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรช่างทาสี (40 ช.ม.)
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :980
กิจกรรม:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ # รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2019-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :590
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-12-20
จำนวนผู้เข้าชม :696
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-12-05
จำนวนผู้เข้าชม :620
กิจกรรมการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2018-12-04
จำนวนผู้เข้าชม :589
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :568
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :923
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพ
โพสเมื่อ :2018-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :644
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตร การค้าออนไลน์)
โพสเมื่อ :2018-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :679
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตำบลบุ่งคล้าประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :680
เปิดป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียง โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรม รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2018-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :732
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตร Digital Literacy)
โพสเมื่อ :2018-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :623
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรม รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2018-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :556
รับคณะประเมิณ การประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :573
ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โพสเมื่อ :2018-07-02
จำนวนผู้เข้าชม :509
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) อาหารขนม กศน.ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :585
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :620
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชม.) กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นยางพารา
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :530
กลุ่มสนใจระยะสั้น ชั้นเรียนวิชาชีพ ไม่เกิน 30 ช.ม. กลุ่มอาหารขนม
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :742
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสุขด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :634
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :716
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 2/2560 ภายในกศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :775
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :773
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :550
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :546
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2017-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :621
กิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขามเปี้ย หมู่ ๗ ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-10-02
จำนวนผู้เข้าชม :634
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ดำเนินการในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้า ทั้ง ๓ ตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :638
โครงการสร้างชุมชน คนไทยยุค ๔.๐
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :548
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :553
โครงการชุมชน ๓ D มีสุข
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :576
โครงการตามรอยพ่อ พาอยู่พาทำ (การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :634
โครงการปรับภูมิทัศน์ ศูนย์กาเรียนรู้ กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :571
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน#โครงการกิจกรรมต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ธงชาติไทย
โพสเมื่อ :2017-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :525
การติดตามโครงการ ใส่ปุ๋ยต้นยางนาตามโครงการปลูกต้นยางนา เพื่อพ่อ ร.๙
โพสเมื่อ :2017-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :647
โครงการปลูกต้นยางนา เพื่อพ่อ ร.9
โพสเมื่อ :2017-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :616
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ กลุ่มวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง
โพสเมื่อ :2017-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :628
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ร่วมกันหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :507
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :489
กศน. อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมงานวันสับปะรด ตลาดหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-06-09
จำนวนผู้เข้าชม :532
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬและ กศน.อำเภออีก 7 อำเภอ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา “กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด”ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-06-01
จำนวนผู้เข้าชม :513
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ร ๙ (ต้นยางนา) ณ วัดทองอุทัยราษฏร์ บ้านบุ่งคล้าเหนือ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-06-01
จำนวนผู้เข้าชม :584
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มช่างไฟฟ้า
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :517
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :477
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของผู้สูงอายุ กศน.ตำบลบุ่งคล้า บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :484
ส่งเสริมผู้สูงอายุบ้านาจาน หมู่ 4 กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :487
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามรอยภูมิปัญญา พาอยู่พาทำ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :514
โครงการดิจิทัลชุมชน ก้าวทันคน ทันโลก
โพสเมื่อ :2017-03-02
จำนวนผู้เข้าชม :567
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน(วิชาชีพช่างไฟฟ้า )กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :517
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ด้านหน้า องค์การบริหารตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :468
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :485
กิจกรรม U-Report
โพสเมื่อ :2017-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :494
กิจกรรมการบริการย้อมผ้าสีดำและแจกริบบิ้นฟรี กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-11-18
จำนวนผู้เข้าชม :543
การจัดการเรียนการสอน ประจำ กศน.ตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1/2559
โพสเมื่อ :2016-09-02
จำนวนผู้เข้าชม :572
กิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษออนไลน์บนมือถือ
โพสเมื่อ :2016-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :537
การจัดการเรียนการสอน ประจำ กศน.ตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1/2559
โพสเมื่อ :2016-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :514
โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :523
โครงการชุมชนรักอ่าน
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :526
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :623
กิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :554
โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ชุมชนเพื่อการมีงานทำ กลุ่มสานตะกร้าด้วยเชือกพลาสติก บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :656
โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ชุมชนเพื่อการมีงานทำ
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :493
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. อำเภอบุ่งคล้า 1/59 ณ หอประชุมตำบลบุ่งคล้า วันที่ 16 มิถุนายน 2559
โพสเมื่อ :2016-07-01
จำนวนผู้เข้าชม :495
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การรำไม้พอง)
โพสเมื่อ :2016-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :488
การจัดการเรียนการสอน ประจำ กศน.ตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 2/2558
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :731
โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ชุมชน "หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ"
โพสเมื่อ :2016-01-21
จำนวนผู้เข้าชม :522

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.172.230.21
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 13/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14104589