สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลนาแสง
Untitled Document
ประวัติตำบล

  ข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแสง

  ที่ตั้ง 

กศน. ตำบลนาแสง  ตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ชัยศรี หมู่ที่ 8 ตำบลนาแสง  อำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ อยู่ทางทิศตะวันออกของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล  ไปทางถนนสายศรีวิไล-นาแสง  ระยะทางห่างจากจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล  ประมาณ 16  กิโลเมตร

2. สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา   

          ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีวิไล (ศบอ.ศรีวิไล) กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเมื่อ พ.ศ.  2541 โดยอาศัยอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

  ตำบลนาแสง  อำเภอศรีวิไล  โดย นายพิทักษ์  ราชาทุม เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีวิไล พร้อมกับครู ศูนย์การเรียนชุมน คือ นาย สันติ  หอมสมบัติ  และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552  ได้ย้ายศูนย์การเรียนชุมชนมาอยู่ที่ศาลามูลมังอิสาน ณ  วัดโพธิ์ชัยศรี โดยมีนาย วิทยา  พิสัยพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล พร้อม ครูศูนย์การเรียนชุมชน คือ นาย สันติ  หอมสมบัติ  และในปี 2553 มีผู้บริหารมารับตำแหน่งคือนาย  จตุพร  วันชูยศ  เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล และมีนาย กัมปนาท  ราชวงศ์ รับตำแหน่งหัวหน้า กศน.ตำบลนาแสง มาจนปัจจุบัน

 จำนวนนักศึกษาสายสามัญ

ระดับประถมศึกษา   -   คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  20  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  48  คน

รวมทั้งสิ้น  68  คน

เป้าหมาย

1.   ยกระดับการศึกษาวัยแรงงาน 

-  อายุ  15 – 39  ปี    มีการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป 

-  อายุ  40 – 59  ปี    เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

2.       ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง

3.       ประชาชนในตำบลนาสิงห์ อายุ  15  ปีขึ้นไป  ใช้เวลาอ่านหนังสือ โดยเฉลี่ย 5  นาที /วัน/คน

4.       พื้นที่หมู่บ้านต่างๆ  มีการเรียนรู้รูปแบบของกลุ่มประชาคม อย่างทั่วถึง

5.       ศูนย์การเรียนชุมชน ของ กศน.ตำบลนาแสง  มี สื่อ และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  และการสื่อสารด้วยตนเอง

 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 

          กลยุทธ์ที่  1   การพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชน

          กลยุทธ์ที่  2   การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของชุมชน

          กลยุทธ์ที่  3   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรและภาคีเครือข่าย

  กลยุทธ์การดำเนินงาน

          1.  ลุยถึงที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

          2.  จัดกิจกรรมหลากหลายโดนใจผู้เรียน

          3.  ขยายแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี

          4.  ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายและกระจายบริการการศึกษา

          5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 การวิเคราะห์   SWOT    

          S        Strength                  จุดแข็ง           

W       Weaknesses     จุดอ่อน

O       Opportunities   โอกาส 

T        Threats                      อุปสรรค

จุดแข็ง  Strength  กศน.ตำบลนาแสง

1.       ครูกศน.ตำบลนาแสง มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจและพร้อมที่จะเสียสละต่อหน่วยงาน

2.       กศน.ตำบลนาแสงเป็นสถานศึกษาที่ใกล้ชุมชน  มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้แผนงานโครงการเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและกำกับติดตามประเมินผล  จึงทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

3.       กศน.ตำบลนาแสง  มีความเข้มแข็งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านความรู้ขั้นพื้นฐานและอาชีพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

4.       ครู ศรช. มีการวางแผนการพบกลุ่มทุกภาคเรียนและพัฒนาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่อง

 

จุดอ่อน  Weaknesses   ของกศน.ตำบลนาแสง

1.  มีการเปลี่ยนแปลงของครูประจำตำบลทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง

2.   กระบวนการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนยังไม่เป็นระบบ

5.   ครู มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ไม่ใช่วุฒิด้านการศึกษา ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการศึกษา

6.   ครูยังขาดความรู้และความสามารถในการจัดทำการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  

โอกาส    Opportunities  กศน.ตำบลนาแสง

  1.  บุคลากรมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม  ที่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

  2.  กศน.ตำบลนาแสง มีเครือข่ายที่เข้มแข็งให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและดำเนินการตามการวางแผนและกำกับติดตามประเมินผล

  3. กศน.ตำบลนาแสง มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

อุปสรรค  Threats  กศน.ตำบลนาแสง

 1.   ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงบประมาณในการดำเนินงานด้านต่างๆมีอยู่อย่างจำกัดตามซึ่งทำให้การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม  ยังทำให้ปฏิบัติงานไม่คล่องตัว

                    2.   สถานที่จัดตั้ง ศรช.  ยังไม่มีความเป็นเอกเทศ ซึ่งสถานที่ส่วนใหญ่เป็นของชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 1685346