สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลนาแสง
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการสอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ e-commerce
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :25
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลนาแสง หลักสูตร ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :57
ร่วมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย "อุ่นไอรัก"
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :62
ครู ศรช.บ้านนาคำแคน ตำบลนาแสง ร่วมเป็นวิทยากรกับภาคีเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :59
กศน.ตำบลนาแสงร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :54
นศ.ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง เข้ารับการสอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :67
กศน.ตำบลนาแสง สอนการทำดอกไม้จันทร์ ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :57
กศน. ตำบลนาแสง จัดการปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (บุญผะเหวด)
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลนาแสง จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรีอนต้นแบบ
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :42
โครงการศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา กศน.อำเภอศรีวิๆล
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :46
กศน.ตำบลนาแสง ส่งมอบพันธุ์ต้นดอกดาวเรืองให้กับผู้นำชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการ smart farmer ในเขตตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื้อสารด้านอาชีพ หลักสูตร ภาษาอาชีพ วินมอไซ การนวดแผนไทยและไกด์เยาวชน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ.เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลนาแสง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.ตำบลนาแสง จัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีถวายพ่อหลวง วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ( กิจกรรม กพช. )โดยร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนในอำเภอสรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน หมู่บ้านในตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :44
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการอบรมการสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการสอนการทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลนาแสง นำ นศ. เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตยและปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :40
ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง จัดการเรียนรการสอน (พบกลุ่ม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลนาแสงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :47
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.ตำบลนาแสง จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน 2/2560 ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2018-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลนาแสงจัดโครงการนิทรรศการศาสตร์พระราชาและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :41
กศน.ตำบลนาแสงนำ นศ.เข้าร่วมกิจกรรมชมรม To Be Number One กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :43
กศน.ตำบลนาแสงนำ นศ.เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายอาสายุวกาชาด ที่ ตชด.244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :45
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :92
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศรช.บ้านนาคำแคน กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :92
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (การเลี้ยงปลา กบ ในกระชัง) ครอบครัวต้นแบบประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :98
กศน.ตำบลนาแสง การเรียนรู้ตลอดชีวิต/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หลักสูตรช่างพื้นฐาน) การทำอิฐบอค
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :92
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนบ้านนาคำแคน ระดับ ม.ต้น และแจกตารางสอบปลายภาค
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :93
การจัดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียนบ้านนาคำแคน ระดับ.ปลาย และแจกตารางสอบปลายภาค
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :98
กศน.ตำบลนาแสง พัฒนาสังคมและชุมชนโครงการรู้รักและสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลนาแสง มอบดอกดาวเรืองให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :100
กศน.ตำบลนาแสง ร่วมบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลนาแสง ร่วมประชุมและเปิดหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลนาแสง ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ ศรช.บ้านนาคำแคน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :75
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ (หลักสูตรการนวดสปา) กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :73
โครงการปลูกต้นยางนาตามรอยพ่อ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) กศน.ตำบลนาแสง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :75
ปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ศรช.บ้านนาคำแคนและนาแสง กศน.ตำบลนาแสง ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :68
ภาพกิจกรรมการจักการการบริหารขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :62
โครงการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :90
แจ้งนักศึกษาทุกท่านทุกระดับชั้น ด้วยทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล จะดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 - 18 กัยยายน 2559 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านนาสะแบง
โพสเมื่อ :2016-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :116

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.198.142.121
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 24/09/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 1477227