สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลโนนศิลา
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กศน.ตำบลโนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :375
.โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารฯ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :419
โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการฯ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :419
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ประถมศึกษา กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :420
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - ชั้นเรียนฯการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :432
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน - กลุ่มสนใจ การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :411
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :421
ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :423
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :279
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2021-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :446
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2021-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :510
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า 33 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2021-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :472
โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2021-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :464
โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :496
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :566
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :571
การศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :535
การศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :489
วิชาชีพระยะสั้น การทำปลาร้าบอง 20 ชั่วโมง/ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :508
วิชาชีพ การทอผ้าพื้นเมือง /กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :517
โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :493
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :491
กศน.ตำบลโนนศิลา จัดโครงการอบรมทักษะชีวิตเรื่อง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ2562
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :453
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2020-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :454
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :465
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :444
กิจกรรมปฐนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่2 /2562
โพสเมื่อ :2020-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :451
โพสเมื่อ :2019-10-09
จำนวนผู้เข้าชม :622
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :539
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับอำเภอปากคาดโครงการอำเภอเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :498
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :490
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต การรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :473
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :528
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำอาหารจากไข่เป็ด
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :506
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.ปากคาด
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :499
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :532
การอบรมประชาชน หลักสูตร การค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :505
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :461
กศน.ตำบลโนนศิลา จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
โพสเมื่อ :2019-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :515
กศน.ตำบลโนนศิลาจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ชั้นเรียน31ชั่วโมงขั้นไป)
โพสเมื่อ :2019-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :512
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :495
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน โครงการอำเภอยิ่ม
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :527
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน อำเภอยิ้ม
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :486
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :503
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรธรรมชาติ(MOA)
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :571
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
โพสเมื่อ :2019-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :558
โครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :723
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ :2018-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :658
พบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :593
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :685
โครงการช่างสี (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :798
โครงการทำดอกไม้จันทร์
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :665
โครงการการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :676
โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :913
กิจกรรมร่วมกับที่ว่าการอำเภอปากคาด อำเภอเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :659
การส่งเสริมการอ่าน จังหวัดเคลือนที่
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :594
โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :504
โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :422
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :512
โครงการช่างตัดเย็บเสื้อผ้า /โครงการทอเสื่อ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :653
เรียนรู้ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :532
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :499
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :425
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :468
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :517
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :515
โครงการส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :418
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :407
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลโนนศิลา
โพสเมื่อ :2016-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :539

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 34.239.154.201
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 29/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 27
จำนวนผู้เข้า
: 12311693