สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลหนองทุ่ม
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กศน.ตำบลหนองทุ่มและศูนย์การเรียนชุมชนหนองทุ่ม จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :27
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านหนองจิก หมู่ 6 ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ บ้านหนองจิก หมู่ 6 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร E-commerce : สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :49
กศน.หนองทุ่ม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2018-06-04
จำนวนผู้เข้าชม :98
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการ Smart ONIE เพิ่อสร้าง Smart Famer
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :94
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน บ้านบึงเค็ง หมู่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :102
่ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านหนองจิก หมู่ 6 ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :111
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2018-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :90
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมโครงการ T0 BE NUMBER ONE ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการทักษะการทำโครงงาน ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 1 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :82
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา วันที่ 13 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์ อำเภอเซกา ณ โรงเรียนเซกา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :111
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ในระหว่างวันที่ 20- 21 มกราคม 2561 และ ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :100
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมจํดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (STEM) ณ ศาลาหมู่ 7 ตำบลเซกา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลหนองทุ่ม เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ป้องกันภัยพิบัติ ณ หอประุชุมอำเภอเซกา ในวันที่ 9 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ-ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)"การทำข้าวแต๋นสามรส"
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาระดับโซนสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 14 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำอาสาสมัครกศน.กศน.ตำบลเข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7 ตำบลเซกา วันที่ 14 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 4.0 สู่ภูมิภาค ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นครพนม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถื่น ณ.วัดเทพนิมิต อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 4 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ณ.โรงเรียนบึงกาฬ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ.กศน.ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 26 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลหนองทุ่ม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ณ หอประชุมอำเภอเซกา ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :89
กศน.ตำบลหนองทุ่มจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 31 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :80
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน"กลุ่มผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี"(51 ชั่วโมง) วันที่ 15 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :79
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน วันที่ 17 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน วันที่ 17 ธันวามคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :76
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 14 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :68
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2 - 24 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :81
กศน.หนองทุ่ม จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.ตำบลหนองทุ่มร่วมกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :63
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :110
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :123
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :113
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :120
โครงการค่าวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย ในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :110
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอบพระยุคลบาท(อบรมเศรษฐกิจพอเพียง) ศึกษาดูงานบ้านดงกะพุง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ บ้านดงกระพุง ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :119
โครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฎิบัติ"
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :141
ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณษา 85 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :122
โครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฎิบัติ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :85
นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทุ่ม เข้าร่วมโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :84
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย Sport Activity 4.0 กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :106
การแข่งขันกีฬาฟุตซอลโครงการส่งเสริมพละศึกษา กีฬา นันทนาการ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :87
ครูและนักศึกษากศน.ตำบลหนองทุ่มเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :86
การแข่งขันกีฬา "กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :86
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :85
นักศึกษา กศน.ตำบลหนองทุ่มเข้าร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ิิองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.ตำบลหนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมกศน.อำเภอเซกา โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :84
โครงการ ศธ. ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :71
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การทำอิฐประสาน)
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :65
กศน.ตำบลหนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมกศน.อำเภอเซกา โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :72
กศน.ตำบลหนองทุ่มนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ To Be Number One ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :74
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :78
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ (STEM EDUCATION) ณ ศูนย์วิทยาศาสาตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :80
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :77
โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง(วิชาการทำดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 ณ บ้านเหล่าสวนกล้วย ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง(วิชาการทำดอกไม้จันทน์ รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :75
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง(วิชาการทำเหรียญโปรยทาน)
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :94
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"เทคนิคการปลูกพืชผสมผสาน"
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(เสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :61
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ศึกษาดูงานการเรียนรู้เกษตรกรผสมผสาน) ณ บ้านดงกะพุง ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :101
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน(ช่างปูน) ณ ศูนย์การเรียนชุมชนหนองทุ่ม ในวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :101
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรต่ำกว่า 30 ชั่วโมง (การทำเหรียญโปรยทาน) ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ดำเนินการจัดการสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2017-02-09
จำนวนผู้เข้าชม :104
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม "นวัตกรรมเพื่อการเกษตร" การปลูกผักไร้ดิน ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 25 มกราคม 2560
โพสเมื่อ :2017-02-09
จำนวนผู้เข้าชม :99
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2017-02-09
จำนวนผู้เข้าชม :87
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 17 ธันวาคม 2559
โพสเมื่อ :2017-02-09
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต นักศึกษา กศน. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านเหล่าสวนกล้วย วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559
โพสเมื่อ :2017-02-09
จำนวนผู้เข้าชม :110
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ร่วมกับกศน.ตำบลเซกาและกศน.ตำบลซาง จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ(รุ่นที่ 1) ณ ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุตำบลเซกา ในวันที่ 22 ธันวามคม 2559
โพสเมื่อ :2017-02-09
จำนวนผู้เข้าชม :92
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"อบรมการทำบัญชีครัวเรือน" ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
โพสเมื่อ :2017-02-09
จำนวนผู้เข้าชม :84
กศน.ตำบลหนองทุ่ม จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ณ กศน.ตำบลหนองทุ่ม ตำบลหนองทุ่ม วันที่ 8 ธันวามคม 2559
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :89
โครงการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2016-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :92
กศน.ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559
โพสเมื่อ :2016-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :117
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2016-06-21
จำนวนผู้เข้าชม :123
โครงการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2016-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :126
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :135
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :128
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :166
โครงการกลุ่มอาชีพระยะสั้น(การทำขนมจีบซาลาเปา) กศน.ตำบลหนองทุ่ม
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :135

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.147.142.16
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/11/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 1600266