สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
ที่ตั้ง 211 หมู่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ ประชนอำเภเซกาเซกา ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0657259569
โทรสาร 042489460
นายมงคล พลาลลี
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
พันธกิจ

 

๑.  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ

๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม

๓.  สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้โดยกระจายแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔.  จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา

๕.  ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


ประวัติสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา

 สถานที่ตั้ง

          ตั้งอยู่   ถนน เซกา  –  บึงโขงหลง   เลขที่  นค. ๒๓๐    หมู่ที่  ๗    บ้านศรีพนา    ตำบลเซกา    อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ     รหัสไปรษณีย์   ๓๘๑๕๐ โทรศัพท์  ๐-๔๒๔๘-๙๔๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๔๘-๙๔๖๐

E – mail  :  nfe.seka2558@gmail.com   

website  :  http://www.nfe-bk.go.th/index.php?id=show_school&id_s=430900

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

 ประวัติสถานศึกษาสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกาเป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง  ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   มีผลบังคับตั้งแต่วันที่   ๔  มีนาคม   ๒๕๕๑   โดยเรียกชื่อย่อว่า   “กศน.อำเภอเซกา”  เดิมมีชื่อว่า  “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเซกา”   ชื่อย่อ  “ศบอ.เซกา”   จัดตั้งโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน    เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗   มีสถานภาพเป็นสถานศึกษา  และส่วนราชการ  ในระดับอำเภอ  เดิมอาศัยอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา  จัดการศึกษาแบบทางไกล  วิทยุ ไปรษณีย์และแบบพบกลุ่มโดยครูประจำกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ครูประจำกลุ่มส่วนมากเป็นข้าราชการประจำ   โดยมีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเป็นผู้ประสานงานระดับอำเภอ  เรียกว่า “ผปอ”  คนแรก นางประเยาว์  ชัยวงศ์ษา   คนที่  ๒  นายธนิต  บุญประเสริฐ   เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗   ได้แต่งตั้งให้  นายอาส    พ้นเหตุ    มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก  ในตำแหน่ง หัวหน้า ศูนย์ ๑   มีครูประจำกลุ่ม รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในแต่ละตำบลในฐานะ  หัวหน้าศูนย์การเรียนทางไกลตำบล  ชื่อย่อ  ศทก  ได้แก่

๑.      นายสมบูรณ์   สาระรัตน์    หัวหน้า  ศทก. ตำบลเซกา        ประธาน  ศทก.

๒.    นายคำตัน      วรรณชู      หัวหน้า  ศทก. ตำบลท่าสะอาด  รองประธาน  คนที่ ๑ 

๓.     นายสมาน      ใจแก้ว       หัวหน้า  ศทก. ตำบลป่งไฮ       รองประธาน  คนที่  ๒

๔.     นายพยุงศักดิ์  ป้องนอก     หัวหน้า  ศทก. ตำบลบ้านต้อง    รองประธาน  คนที่  ๓

และครูประจำกลุ่มจำนวนหนึ่งของทุกตำบล    ร่วมใจบริจาคเงินค่าตอบแทนการสอนสมทบทุนก่อสร้างอาคารชั่วคราวใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว   เรียกชื่อว่า  “ศาลาร่วมใจ” และพัฒนาเป็นที่ตั้งสำนักงาน  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเซกา จนปัจจุบันบางส่วนแบ่งจัดเป็นศูนย์จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม  จนได้รับการขนานนามว่าเรียกว่า  โรงเรียนโรงงาน โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน  ๑๐๐  ตัวโดยนายสุเมฆ  พรมพันห่าว  สส.พรรคราษฏร์ขณะนั้น

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งห่างจังหวัดบึงกาฬ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสายบึงกาฬ – พังโคน

 ระยะทาง  ๑๐๕  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

    ทิศเหนือ           จดกับอำเภอศรีวิไล อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

              ทิศใต้              จดกับอำเภออากาศอำนวย  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

              ทิศตะวันออก      จดกับอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

              ทิศตะวันตก        จดกับอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

สภาพทั่วไปของอำเภอเซกา

จำนวนประชากร  อำเภอเซกามีประชากรรวมทั้งสิ้น  ๘๒,๔๗๒   คน (พ.ศ.๒๕๕๔)

                    ประชากรชาย                              ๓๗,๔๖๔   คน

                    ประชากรหญิง                             ๔๕,๐๐๘  คน

                    จำนวนครัวเรือน                           ๑๓,๑๔๙  ครัวเรือน

                    พื้นที่                                       ๙๗๘,๔๒๘ ตารางกิโลเมตร

การปกครอง

          แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗  เป็นตำบล  หมู่บ้าน  ดังนี้

                    . หมู่บ้าน       จำนวน  ๑๓๕    หมู่บ้าน

                    ๒. ตำบล         จำนวน     ๙     ตำบล

                             ๒.๑ เซกา                   จำนวนหมู่บ้าน            ๒๓      หมู่

                             ๒.๒ ซาง                    จำนวนหมู่บ้าน            ๑๓      หมู่

                             ๒.๓ ท่ากกแดง             จำนวนหมู่บ้าน            ๑๖      หมู่

                             ๒.๔ น้ำจั้น                 จำนวนหมู่บ้าน            ๑๒      หมู่

                             ๒.๕ โสกก่าม               จำนวนหมู่บ้าน            ๑๒      หมู่

                             ๒.๖ หนองทุ่ม              จำนวนหมู่บ้าน            ๑๓      หมู่

                             ๒.๗ ท่าสะอาด             จำนวนหมู่บ้าน            ๑๓      หมู่

                             ๒.๘ บ้านต้อง              จำนวนหมู่บ้าน            ๑๕      หมู่

                             ๒.๙ ป่งไฮ                  จำนวนหมู่บ้าน            ๑๘     หมู่

          มีเทศบาลตำบล  ๓  แห่ง  คือ

                   ๑. เทศบาลตำบลศรีพนา

                   ๒. เทศบาลตำบลท่าสะอาด

                   . เทศบาลตำบลซาง

          มีองค์การบริหารส่วนตำบล  ๘  แห่ง  คือ

                             . เซกา          ๒. ท่ากกแดง       ๓. น้ำจั้น       ๔. โสกก่าม                

 

                             ๕. หนองทุ่ม      ๖. ท่าสะอาด       ๗. บ้านต้อง    . ป่งไฮ


โครงสร้างสถานศึกษา
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา วันที่ 20 ธ.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :20
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-11-23
จำนวนผู้เข้าชม :39
กศน.อำเภอเซกาประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ใครสนใจติดต่อรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กศน.อ.เซกา ในวันที่25-29พ.ย.60 นี้ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 042-489460 ค่ะ
โพสเมื่อ :2017-11-21
จำนวนผู้เข้าชม :99
กศน.อำเภอเซกาออกหน่วยบริการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐" วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :43
โครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :56
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :35
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :35
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :35
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :49
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :37
มอบคูปองเพื่อรับบริการสื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาคนพิการประจำปีงบประมาน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :37
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :41
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :44
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :40
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :44
โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ กศน.อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :30
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 12 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :33
โครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :29
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการ To Be Number One ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 สถานที่ กองร้อย ตชด.244 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :50
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :38
กศน.อำเภอเซกา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน อบต.บ้านต้อง ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :36
กศน.อำเภอเซกา วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ณ.วัดโพธิืหมากแข้ง
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บึงสะคราม บ้านโคกโขง ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :51
กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :40
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา ร่วมกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง ณ บ้านหนองตีนเผือก
โพสเมื่อ :2017-06-21
จำนวนผู้เข้าชม :40
วันที่ 20 มิถุนาย 2560 กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสันทรายงาม
โพสเมื่อ :2017-06-21
จำนวนผู้เข้าชม :42
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมรับฟังเพื่อชี้แจงแนวทางการสนันสนุนการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
โพสเมื่อ :2017-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :41
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำ ถวายผ้าไตรและพุ่มดอกบัว หลวงปู่ทองคำ วัดถ้ำบูชา
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :33
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย 100 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :39
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมการอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-06-09
จำนวนผู้เข้าชม :47
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใสตามแนวทางประชารัฐ
โพสเมื่อ :2017-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :41
โครงการสานสัมพันธ์รักประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :36
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา โครงการศึกษาดูงานที่ บ้านหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-06-01
จำนวนผู้เข้าชม :46
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอเซกา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง และโรงเรียนโสกก่าม-นาตะไก้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-05-24
จำนวนผู้เข้าชม :68
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :39
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2017-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :55
ทดสอบกิจกรรม
โพสเมื่อ :2016-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :63
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้ามัดหมี่ย้อมโคลน ในระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2559 ณบ้านท่าเซียงเครือ หมู่2 ตำบลป่ไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :69
ครูอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2559 - 23 ก.ย. 2559
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :92
มอบคูปองเพื่อรับบริการสื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาคนพิการประจำปีงบประมาน 2559
โพสเมื่อ :2016-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :68
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2016-07-28
จำนวนผู้เข้าชม :102
กิจกรรมยุวกาชาด กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :80
อำเภอเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2016-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :109
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
โพสเมื่อ :2016-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :125
ปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
โพสเมื่อ :2016-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :74
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเซกา ลงพื้นที่มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :89
สายสามัญศรช.ดอนก่อ ตำบลปงไฮ
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :84
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :120
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :107
โครงการส่งเาริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :91
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหรับนักศึกษาการ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :83
การศึกษาเทียบประสบการณ์(แบบไต่ระดับ) กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :87
การศึกษาเทียบประสบการณ์แบบได่ระดับ
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :77
โครงการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :89
โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน ในตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :130
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :107
จัดวิชาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาคนพิการ กลุ่มการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติก
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :89
มอบสื่อการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :93
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกับ กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดกิจกรรมโครงการกีฬา กศน. ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
โพสเมื่อ :2015-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :308
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ฝึกทักษะภาษาอาเซี่ยน
โพสเมื่อ :2015-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :256
กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2015-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :413
กิจกรรมอำเภอยิ้ม อำเภอเซกา ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2015-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :182

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.196.215.69
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 21/02/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 943568