สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
ที่ตั้ง 211 หมู่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ ประชนอำเภเซกาเซกา ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0657259569
โทรสาร 042489460
นายมงคล พลาลลี
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา
พันธกิจ

 

๑.  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ

๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม

๓.  สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้โดยกระจายแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔.  จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา

๕.  ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


ประวัติสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา

 สถานที่ตั้ง

          ตั้งอยู่   ถนน เซกา  –  บึงโขงหลง   เลขที่  นค. ๒๓๐    หมู่ที่  ๗    บ้านศรีพนา    ตำบลเซกา    อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ     รหัสไปรษณีย์   ๓๘๑๕๐ โทรศัพท์  ๐-๔๒๔๘-๙๔๖๐ โทรสาร ๐-๔๒๔๘-๙๔๖๐

E – mail  :  nfe.seka2558@gmail.com   

website  :  http://www.nfe-bk.go.th/index.php?id=show_school&id_s=430900

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

 ประวัติสถานศึกษาสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกาเป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง  ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   มีผลบังคับตั้งแต่วันที่   ๔  มีนาคม   ๒๕๕๑   โดยเรียกชื่อย่อว่า   “กศน.อำเภอเซกา”  เดิมมีชื่อว่า  “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเซกา”   ชื่อย่อ  “ศบอ.เซกา”   จัดตั้งโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน    เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗   มีสถานภาพเป็นสถานศึกษา  และส่วนราชการ  ในระดับอำเภอ  เดิมอาศัยอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา  จัดการศึกษาแบบทางไกล  วิทยุ ไปรษณีย์และแบบพบกลุ่มโดยครูประจำกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ครูประจำกลุ่มส่วนมากเป็นข้าราชการประจำ   โดยมีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดเป็นผู้ประสานงานระดับอำเภอ  เรียกว่า “ผปอ”  คนแรก นางประเยาว์  ชัยวงศ์ษา   คนที่  ๒  นายธนิต  บุญประเสริฐ   เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗   ได้แต่งตั้งให้  นายอาส    พ้นเหตุ    มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก  ในตำแหน่ง หัวหน้า ศูนย์ ๑   มีครูประจำกลุ่ม รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในแต่ละตำบลในฐานะ  หัวหน้าศูนย์การเรียนทางไกลตำบล  ชื่อย่อ  ศทก  ได้แก่

๑.      นายสมบูรณ์   สาระรัตน์    หัวหน้า  ศทก. ตำบลเซกา        ประธาน  ศทก.

๒.    นายคำตัน      วรรณชู      หัวหน้า  ศทก. ตำบลท่าสะอาด  รองประธาน  คนที่ ๑ 

๓.     นายสมาน      ใจแก้ว       หัวหน้า  ศทก. ตำบลป่งไฮ       รองประธาน  คนที่  ๒

๔.     นายพยุงศักดิ์  ป้องนอก     หัวหน้า  ศทก. ตำบลบ้านต้อง    รองประธาน  คนที่  ๓

และครูประจำกลุ่มจำนวนหนึ่งของทุกตำบล    ร่วมใจบริจาคเงินค่าตอบแทนการสอนสมทบทุนก่อสร้างอาคารชั่วคราวใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว   เรียกชื่อว่า  “ศาลาร่วมใจ” และพัฒนาเป็นที่ตั้งสำนักงาน  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเซกา จนปัจจุบันบางส่วนแบ่งจัดเป็นศูนย์จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม  จนได้รับการขนานนามว่าเรียกว่า  โรงเรียนโรงงาน โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อจักรอุตสาหกรรม จำนวน  ๑๐๐  ตัวโดยนายสุเมฆ  พรมพันห่าว  สส.พรรคราษฏร์ขณะนั้น

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งห่างจังหวัดบึงกาฬ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามถนนสายบึงกาฬ – พังโคน

 ระยะทาง  ๑๐๕  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

    ทิศเหนือ           จดกับอำเภอศรีวิไล อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

              ทิศใต้              จดกับอำเภออากาศอำนวย  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร

              ทิศตะวันออก      จดกับอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

              ทิศตะวันตก        จดกับอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

สภาพทั่วไปของอำเภอเซกา

จำนวนประชากร  อำเภอเซกามีประชากรรวมทั้งสิ้น  ๘๒,๔๗๒   คน (พ.ศ.๒๕๕๔)

                    ประชากรชาย                              ๓๗,๔๖๔   คน

                    ประชากรหญิง                             ๔๕,๐๐๘  คน

                    จำนวนครัวเรือน                           ๑๓,๑๔๙  ครัวเรือน

                    พื้นที่                                       ๙๗๘,๔๒๘ ตารางกิโลเมตร

การปกครอง

          แบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗  เป็นตำบล  หมู่บ้าน  ดังนี้

                    . หมู่บ้าน       จำนวน  ๑๓๕    หมู่บ้าน

                    ๒. ตำบล         จำนวน     ๙     ตำบล

                             ๒.๑ เซกา                   จำนวนหมู่บ้าน            ๒๓      หมู่

                             ๒.๒ ซาง                    จำนวนหมู่บ้าน            ๑๓      หมู่

                             ๒.๓ ท่ากกแดง             จำนวนหมู่บ้าน            ๑๖      หมู่

                             ๒.๔ น้ำจั้น                 จำนวนหมู่บ้าน            ๑๒      หมู่

                             ๒.๕ โสกก่าม               จำนวนหมู่บ้าน            ๑๒      หมู่

                             ๒.๖ หนองทุ่ม              จำนวนหมู่บ้าน            ๑๓      หมู่

                             ๒.๗ ท่าสะอาด             จำนวนหมู่บ้าน            ๑๓      หมู่

                             ๒.๘ บ้านต้อง              จำนวนหมู่บ้าน            ๑๕      หมู่

                             ๒.๙ ป่งไฮ                  จำนวนหมู่บ้าน            ๑๘     หมู่

          มีเทศบาลตำบล  ๓  แห่ง  คือ

                   ๑. เทศบาลตำบลศรีพนา

                   ๒. เทศบาลตำบลท่าสะอาด

                   . เทศบาลตำบลซาง

          มีองค์การบริหารส่วนตำบล  ๘  แห่ง  คือ

                             . เซกา          ๒. ท่ากกแดง       ๓. น้ำจั้น       ๔. โสกก่าม                

 

                             ๕. หนองทุ่ม      ๖. ท่าสะอาด       ๗. บ้านต้อง    . ป่งไฮ


โครงสร้างสถานศึกษา
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :68
กิจกรรมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ "ช่างตัดผมชาย"
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :59
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการกศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :71
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :56
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญ
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :48
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษา,ตอนปลาย
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :47
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 2 / 2561
โพสเมื่อ :2019-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :52
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 2 / 2561
โพสเมื่อ :2019-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :53
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ภาคเรียนที่ 2 / 2561
โพสเมื่อ :2019-03-13
จำนวนผู้เข้าชม :63
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ จัดโดย นางนิสดา แสงเลข ครูอาสาสมัคร ฯ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :75
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2019-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :66
การจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 / 2561โดยนางนิสดา แสงเลข
โพสเมื่อ :2019-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :58
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา ประจำภาคเรียนที่2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :82
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือฯ สำหรับคนพิกา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :105
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :107
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :109
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/61
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :113
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :110
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :112
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :108
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :99
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :104
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :118
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :109
มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลป่งไฮ ประจำปีงบประมาณ2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :107
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :117
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย 150 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :102
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :112
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ครูอาสมัคร(วิมล) กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :110
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ต้น ครูอาสมัคร(วิมล) กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :102
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :124
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :133
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ วัดพูลสุขวราราม ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :120
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบ้านทรายทอง ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :138
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :139
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดเทศบาลตำบลท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :135
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :143
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :130
โครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-07-26
จำนวนผู้เข้าชม :125
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :111
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :169
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :153
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 2)/ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :150
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :161
โครงการภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทย หลักสูตร 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :162
จัดการเรียนการสอนครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :154
จัดการเรียนการสอนสายสามัญกลุ่มครูอาสา
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :155
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :157
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา หลักสูตร 200 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :154
บ้านหนังสือชุมชนบคงเค็ง ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผู้ดูแลบ้านหนังสือชุมชน : นางสาววนิดา อยู่เย็น
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :167
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :151
ห้องสมุดเคลื่อนที่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :166
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 71 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :160
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง "กลุ่มทอผ้าลายดอกสิรินทรวัลลี" ระหว่างวันที่ 9 - 25 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :157
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :149
ห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :163
โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :150
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :153
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :147
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :141
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :157
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :156
โครงการศุนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :161
ร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :156
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :156
อบรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :150
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :152
กิจกรรมแจกสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :150
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :146
โครงการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโซน สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :145
ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :144
ร่วมงานวันครู ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :154
กิจกรรมการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :150
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :146
โครงการชับเคลื่อนหลักปนัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :146
โครงการ English Camp
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :147
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :142
โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :141
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :153
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการทำปลาร้าทรงเครื่องระหว่างวันที่26-31มกราคม2561
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :152
โครงการอบรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา วันที่ 20 ธ.ค. 2560
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :162
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-11-23
จำนวนผู้เข้าชม :238
กศน.อำเภอเซกาประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ใครสนใจติดต่อรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กศน.อ.เซกา ในวันที่25-29พ.ย.60 นี้ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 042-489460 ค่ะ
โพสเมื่อ :2017-11-21
จำนวนผู้เข้าชม :303
กศน.อำเภอเซกาออกหน่วยบริการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐" วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :212
โครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :227
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :189
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :179
ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :195
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :193
มอบคูปองเพื่อรับบริการสื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาคนพิการประจำปีงบประมาน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :198
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :189
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :217
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :201
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :189
โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :219
กิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :207
โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ กศน.อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :181
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเซกา วันที่ 12 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :180
โครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :172
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการ To Be Number One ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :207
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :198
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 สถานที่ กองร้อย ตชด.244 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :243
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :189
กศน.อำเภอเซกา วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน อบต.บ้านต้อง ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :188
กศน.อำเภอเซกา วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา ณ.วัดโพธิืหมากแข้ง
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :205
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บึงสะคราม บ้านโคกโขง ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :230
กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :198
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา ร่วมกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตัวเอง ณ บ้านหนองตีนเผือก
โพสเมื่อ :2017-06-21
จำนวนผู้เข้าชม :192
วันที่ 20 มิถุนาย 2560 กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านสันทรายงาม
โพสเมื่อ :2017-06-21
จำนวนผู้เข้าชม :186
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมรับฟังเพื่อชี้แจงแนวทางการสนันสนุนการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น
โพสเมื่อ :2017-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :185
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำ ถวายผ้าไตรและพุ่มดอกบัว หลวงปู่ทองคำ วัดถ้ำบูชา
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :183
กศน.อำเภอเซกา จัดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย 100 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :197
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมการอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-06-09
จำนวนผู้เข้าชม :215
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคืนคลองน้ำใสตามแนวทางประชารัฐ
โพสเมื่อ :2017-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :187
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :204
โครงการสานสัมพันธ์รักประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :183
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา โครงการศึกษาดูงานที่ บ้านหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2017-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :193
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-06-01
จำนวนผู้เข้าชม :193
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอเซกา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง และโรงเรียนโสกก่าม-นาตะไก้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-05-24
จำนวนผู้เข้าชม :250
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :186
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2017-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :237
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :215
ทดสอบกิจกรรม
โพสเมื่อ :2016-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :205
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทอผ้ามัดหมี่ย้อมโคลน ในระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2559 ณบ้านท่าเซียงเครือ หมู่2 ตำบลป่ไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :232
ครูอาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2559 - 23 ก.ย. 2559
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :239
มอบคูปองเพื่อรับบริการสื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาคนพิการประจำปีงบประมาน 2559
โพสเมื่อ :2016-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :227
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2016-07-28
จำนวนผู้เข้าชม :274
กิจกรรมยุวกาชาด กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :232
อำเภอเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2016-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :272
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
โพสเมื่อ :2016-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :279
ปฐมนิเทศ นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
โพสเมื่อ :2016-06-16
จำนวนผู้เข้าชม :229
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอเซกา ลงพื้นที่มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :231
สายสามัญศรช.ดอนก่อ ตำบลปงไฮ
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :242
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :275
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :267
โครงการส่งเาริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :237
การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหรับนักศึกษาการ อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :232
การศึกษาเทียบประสบการณ์(แบบไต่ระดับ) กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :243
การศึกษาเทียบประสบการณ์แบบได่ระดับ
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :223
โครงการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :232
โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน ในตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :295
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :255
จัดวิชาชีพระยะสั้นสำหรับนักศึกษาคนพิการ กลุ่มการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติก
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :237
มอบสื่อการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :238
กศน.อำเภอเซกา ร่วมกับ กศน.อำเภอบึงโขงหลง จัดกิจกรรมโครงการกีฬา กศน. ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558
โพสเมื่อ :2015-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :454
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ฝึกทักษะภาษาอาเซี่ยน
โพสเมื่อ :2015-07-22
จำนวนผู้เข้าชม :395
กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชา การนวดแผนไทย
โพสเมื่อ :2015-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :575
กิจกรรมอำเภอยิ้ม อำเภอเซกา ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2015-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :338

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.91.4.56
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 19/06/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 20
จำนวนผู้เข้า
: 2155944