สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลวิศิษฐ์
ที่ตั้ง ศาลาประชาคม บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 5 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลร่วมสร้างการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 091-3706662
โทรสาร 0-4249-1853
นางอัมพา สุมุกดา
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลวิศิษฐ์

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ ศกร.ตำบลโนนสว่าง ศกร.ตำบลไคสี จัดโครงการสร้างจิตสาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ความสำคัญในการสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งปลูกฝังให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและเป็นผู้มีระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านท่าสะอาด ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :114

ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑ คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านหนองนาแซง ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :84

ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั้วโมง หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐ คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านแสนเจริญ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :87

ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดโครงการวิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านเหล่าถาวร ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :81

ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ในวันที่ ๑๘ -สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘ คน
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :283

ศกร.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรข้าวเกรียบสมุนไพร ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านแสนเจริญ หมู่ ๑๐ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐ คน
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :219

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิศิษฐ์จัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลวิศิษฐ์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ุ640 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :224

กศน.ตำบลวิศิษฐ์ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 640 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :254


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.172.230.21
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 13/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14104546