สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลโสกก่าม
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรม พบกลุ่มนักศึกษา สายสามัญ
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :87
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :90
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :86
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :93
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :89
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :85
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ จำนวน 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :83
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดอบรมโครงการการทำไส้กรอกสมุนไพร พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.)
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ฐานอาชีพเพื่อสร้างรายได้
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลโสกก่ามนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลโสกก่ามนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.ตำบลโสกก่ามนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :60
กศน.ตำบลโสกก่าม ศรช.โสกก่ามจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2022-04-14
จำนวนผู้เข้าชม :59
โครงการจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ พัฒนาชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :194
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังและชุมชน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :172
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :216
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :166
จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :178
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รุ่น3 วิชาการปลูกพืชสมุนไพร
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :180
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รุ่น2 วิชาการเลี้ยงไก่พิ้นเมือง
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :179
โครงการอบรมลูกเสือนอกโรงเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :183
โครงการส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2021-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :165
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2021-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :160
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :260
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :270
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :271
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :262
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมโครงการป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 การทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :273
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มอนุรักษ์ไก่พันธุ์พื้นเมือง
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :262
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดอาชีพระยะสั้นไม่เกิน30 ชม. การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่น 1
โพสเมื่อ :2021-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :271
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่น3
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :250
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพรุ่น2
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :233
กศน.ตำบลโสกก่ามจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :250
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมทักษะชีวิต โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :247
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาดูงานสวนกำนันตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :245
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลโสกก่าม ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2021-03-10
จำนวนผู้เข้าชม :227
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31ชม.ขึ้นไป)
โพสเมื่อ :2020-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :350
การศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล/จัดซื้อหนังสือพิมพ์
โพสเมื่อ :2020-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :335
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 30ชั่วโมง วันที่ 13-18 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :467
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :320
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :357
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :343
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล Digiyal Literacy) ณ กศน.ตำบลโสกก่า
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :332
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือช่อสะอาด วันที่ 5-7เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์ อ.หนองหาร จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :533
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อ.หนองญาต จ.นครพนม
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :315
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพิ่มพันธุ์ไม้ในค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2563 วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :347
กศน.ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :279
การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :279
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุห่างจากโรคภัยในชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :291
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรการค้าออนไลน์ (E-commerce)
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :366
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากผ้า และเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :311
ปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ตำบลโสกก่าม ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2020-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :265
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :405
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2020-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :421
กศนตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการอบรมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน)
โพสเมื่อ :2020-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :373
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :354
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรม พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. กลุ่มการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :382
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วยบริการเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :370
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน)
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :382
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. (กลุ่มทำปุ๋ยหมักชีวภาพ รุ่น 1)
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :379
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลโสกก่ามภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :291
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา กศน.โสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :419
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล โสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :354
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :451
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ เนื่องในงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :452
โครงการอบรมครูแกนนำเกษตรธรรมชาติ
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :404
ร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :403
นักศึกษาสอบ n-net ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :411
โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :508
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น2
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :387
กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น3
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :367
กศน.ตำบลโสกก่าม ร่วมกับ สนง. กกต.จังหวัดบึงกาฬ เปิดป้ายหมู่บ้านไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :415
โครงการพัฒนาจิต สู่ผลสัมทธิ์การเรียน
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :353
โครงการค่ายทักษะวิชาการ
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :336
โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้กับชีวิตประจำวัน นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :317
ร่วมแข่งขันประกวดโครงงาน ณ ศูนย์วิทย์นครพนม
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :321
โครงการอบรมแผนจัดการเรียนการสอนรายสัปดาห์และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :306
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :300
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :451
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :387
ศส.ปชต. กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :464
โครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :438
โครงการอบรมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :453
โครงการ To be number one กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :436
โครงการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :437
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :401
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :407
กศน.ตำบลโสกก่าม เดินขบวนรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :479
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :534
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง) กศนตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :527
พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชม. กลุ่มการทำน้ำหมักชีวภาพ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :488
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :515
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษา กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :460
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :429
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการเรียนการสอนการศึกษา ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ภาคเรียน 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :489
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :341
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :398
การศึกษากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่)
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :380
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :360
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :407
กศน.ตำบลโสกก่ามดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :446
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :429
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี)
โพสเมื่อ :2018-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :515
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2018-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :471
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :458
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยช์นจากเน็ตประชารัฐตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :404
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :446
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :402
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืน
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :417
นักศึกษาสอบ n-net ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนเซกา
โพสเมื่อ :2018-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :415
อบรมการประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ :2018-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :430
โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด( To be number one )
โพสเมื่อ :2018-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :430
อบรม English camp กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :445
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2018-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :450
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.เซกา
โพสเมื่อ :2018-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :443
โครงการแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :388
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 3 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :414
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 1 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :428
พัฒนาอาชีพระยะสั้น การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่น 2 (30 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :470
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :353
ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :387
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :372
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ระดับกลุ่มโซน
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :378
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการทดสอบคุณภาพการศึกษา (N-NET)
โพสเมื่อ :2018-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :364
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :448
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (STEM)
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :404
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :316
จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :318
จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
โพสเมื่อ :2018-02-05
จำนวนผู้เข้าชม :332
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :367
กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :348
กศน.อำเภอเซกา นำ นศ.เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :359
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :363
กศน.อำเภอเซกา ร่วมโครงการส่งเสริมพละศึกษา กีฬา นันทนาการ ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :420
กศน.อำเภอเซกา จัดกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :489
กศน.ตำบลโสกก่าม นำ นศ.ร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ วิชานวดแผนไทย 100 ชั่วโมง ณ กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :604
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอเซกา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง และโรงเรียนโสกก่าม-นาตะไก้ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :406
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเซกา เข้าร่วมการอบรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :274
โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :302
กศน.ตำบลโสกก่าม นำ นศ.ร่วมกิจกรรมโครงการ To Be Number One ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :296
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน ณ ตชด.๒๔๔ อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :329
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :315
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (stem) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.นครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :308
กศน.ตำบลโสกก่าม นำ นศ.เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬสานสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :354
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :335
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (รุ่น 3)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :299
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน การทำอิฐประสาน (50 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :368
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท อบรมเกษตรผสมผสาน ณ กศน.ตำบลโสกก่าม
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :321
การจัดวิชาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว รุ่น 2
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :334
การจัดวิชาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :312
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำดอกไม้จันท์
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :303
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การปลูกพืชไร้ดิน
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :342
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :318
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดการศึกษากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรมการทำบัญชีครัวเรือน
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :321
กศน.โสกก่าม ปฐมนิเทศ นักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-01
จำนวนผู้เข้าชม :304
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :357
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :301
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำกล้วยฉาบ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :378
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดโครงการการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม(การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์)
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :304
กศน.ตำบลโสกก่าม จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :349

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 18.207.157.152
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/08/2565
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 7340697