สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
   กศน. ตำบลบ้านต้อง
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน(โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเกษตรที่พึ่งพาตนเอง) จำนวน 18 คน ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :48
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการการศึกาาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อบรมการทำบัญชีครัวเรือน) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :40
กศน.ตำบลบ้านต้อง จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :37
ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2651 ณ วัดทรายทอง บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :55
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โพสเมื่อ :2018-07-16
จำนวนผู้เข้าชม :78
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart famer
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :97
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :105
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ รถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :86
กิจกรรมส่งเสริสการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :86
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :88
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :94
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรญฐกิจพอเพียงการทำเกษตรผสมผสาน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเพาะเห็ดในท่อ ดำเนินการวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ (STEM) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :91
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบคุณภาพท่งการศึกษาระดับชาติ (n-net)
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :96
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมพบกลุ่มและปรับพื้นฐานนักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :116
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มผ้าทอมือลายดอนสิรินทรวัลลี ในระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :102
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน การสานตะกร้าจากเ 30 ชั่วโมส้นพลาสติก รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :95
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก รุ่นที่ 1-2 ในระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :113
กศน.ตำบลบ้านต้องดำเนินการจัดโครงการการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :98
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage)
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :109
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :114
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :122
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :117
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ. กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :112
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีพนา หมู่7 อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :123
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ To Be Number One เพื่อความเป็น 1 ไม่พึ่งยาเสพติด ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :121
กศน.ตำบลบ้าน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :106
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนัศึกษาเข้าร่วม โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน รหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ ค่าย ตชด.244 อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :98
กศน.ตำบลบ้านต้อง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :75
กิจกรรมพัฒนาทักษชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัย วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :66
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (อบรมเศรษฐกิจพอเพียง) วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :67
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน การทำอิฐประสาน รุ่นที่1 วันที่1-12 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 14-26 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :74
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การพับเหรียญโปรยทาน) วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :75
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำดอกไม้จันทน์รุ่นที่ 2 )วันที่ 13 -16 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :52
กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง การทำดอกไม้จันทน์รุ่นที่ 1 )วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :55
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (นวัตกรรมเพื่อการเกษตร) วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อบรมการทำบัญชีครัวเรือน) วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :52
โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :77
โครงการศูนย์ฦึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :73
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา)
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :92
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(หลักสูตรช่างพื้นฐาน)
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :86
การจัดการเรียนรู้ของศูนย์ดิจิทัลตำบล
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :79
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (ศึกษาดูงาน)
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :97
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :81
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม)
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.ตำบลบ้านต้อง ดำเนินการจัดกลุ่มพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่มพับเหรียญโปรยทาน
โพสเมื่อ :2017-02-23
จำนวนผู้เข้าชม :92
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อบรมการทำบัญชีครัวเรือน)
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :87
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุภาพจิต นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :82
โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2017-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :81
อบรมโครงการเรียนรู้การใช้เคนโลยีที่เหมาะสม อบรมเทคนิคการเพิ่มแรงดันปั้มน้ำ
โพสเมื่อ :2016-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :121
อบรมโครงการจดกระบวนกาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบรมบัญชีรัวเรือน
โพสเมื่อ :2016-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :121
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ :2016-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :117
การจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การทำขนมกระหรี่ปั๊บ
โพสเมื่อ :2016-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :164
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-06-15
จำนวนผู้เข้าชม :155
โครงการจัดทำฐานข้อมูล กศน.ตำบล กศน.ตำบลบ้านต้อง
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :154
โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :141
โครงการบ้านหนังสือชุมชน ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :135
กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มการทำขนมกระหรี่ปั๊บ ณ บ้านโนนสวนหม่อน ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :152

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.80.85.76
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 1684236