สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน.อำเภอปากคาด
ที่ตั้ง บริเวณที่ว่าการอำเภอ ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ “ กศน.อำเภอปากคาด จัดการศึกษาเพื่อผู้เรียน ผู้รับบริการ มีความรู้ มีอาชีพอย่างพอเพียง”
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ ดำเนินชีวิตพอเพียง
โทรศัพท์ 042-481250
โทรสาร 042-481250
นางมณีนุช วัดทอง
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปากคาด
พันธกิจ

 1.  สร้างเสริมความใฝ่ฝันทยานอยากในการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีและการเรียนรู้ที่หลากหลาย

          2.  สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้ได้โดยการกระจายแหล่งเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          3.  จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา

          4.  สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการร่วมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นกลไกลในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          5.  ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

          6.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ประวัติสถานศึกษา
 

 

 
ข้อมูลของสถานศึกษา

 

                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด   จังหวัดหนองคาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด  ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอปากคาด       ตำบลโนนศิลา   อำเภอปากคาด   จังหวัดหนองคาย   มีเนื้อที่ประมาณ   3  งาน   10  ตารางวา

โทรศัพท์ 0-4248-1250,0-4248-1111  โทรสาร  0-4248-1250 Email: pakkhat@hotmail.com

http://bungkan.nfe.go.th/nk6712/index.php

                                                 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากคาด  เดิมมีชื่อว่า  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากคาด  สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ  ปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  2531  ข้อ 6 ประกาศ  ณ วันที่  27  สิงหาคม  2536  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดยนายปราโมท  สุขุม  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม โดยในช่วงแรกได้อาศัยอยู่ร่วมกับอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด  และในปี พ.ศ.  2543  ได้แยกออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด  มาสร้างเป็นอาคารเอกเทศของตนเอง  จนถึงปัจจุบัน


โครงสร้างสถานศึกษา

 

Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมลงพื้นที่จัดนิทรรศการและนำเสนอข้อมูลผลกาดำเนินงานตามนโยบาย
โพสเมื่อ :2018-12-13
จำนวนผู้เข้าชม :28
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วม กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “Bike อุ่นไอรัก”
โพสเมื่อ :2018-12-13
จำนวนผู้เข้าชม :4
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศ) จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-13
จำนวนผู้เข้าชม :12
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
โพสเมื่อ :2018-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :42
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมกาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-04
จำนวนผู้เข้าชม :86
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชาคมปัญหาสุขภาพในเขตบริการโรงพยาบาลปากคาด ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากคาด
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ราชการอำเภอปากคาด ครั้งที่ 12/2561
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :62
กศน.ตำบลสมสนุกจัดกิจกรรมโครงการอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :45
กศน.อำเภอปากคาด ข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ :2018-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :56
กศน.อำเภอปากคาด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.ทั้ง 6 ตำบล เข้าร่วมโครงการให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :34
กศน.อำเภอปากคาด ร่วมประชุม กำกับ ติดตามงาน ของ กศน.อำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2018-11-26
จำนวนผู้เข้าชม :65
โครงการอบรมดิจิทัล กศน.ตำบลหนองยอง
โพสเมื่อ :2018-05-11
จำนวนผู้เข้าชม :114
ประชาสัมพันธ์แนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน
โพสเมื่อ :2016-11-09
จำนวนผู้เข้าชม :156
โครงการค่ายวิชาการวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตร ปวช.
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :168
กีฬา กศน.เกมส์ โซน โซ่ เรียบโขง จัดการแข่งขันกีฬา สากลเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัด ในวันที่ 30 ก.ค.59 นี้
โพสเมื่อ :2016-07-25
จำนวนผู้เข้าชม :212
มอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก นักศึกษาพิการ
โพสเมื่อ :2016-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :180
โครงการค่ายวิชาการวิชาภาษาอังกฤษและวิชากฎหมายพาณิชย์ หลักสูตร ปวช.
โพสเมื่อ :2016-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :207
กศน.อำเภอปากคาด เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
โพสเมื่อ :2015-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :234

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 52.91.90.122
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 1685353