สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน.เมืองบึงกาฬ
ที่ตั้ง 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ จะมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 042491853
โทรสาร 042491853
นางณิชา คำชมภู
ผู้อำนวยการกศน.เมืองบึงกาฬ
พันธกิจ

          1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

          2. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

          3. มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

          4. นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

          5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ


ประวัติสถานศึกษา

 ศน.บึงกาฬ ร่วมกับ อบจ.บึงกาฬ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ หรือ กศน.จังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กศน.บึงกาฬ ร่วมกับ อบจ.บึงกาฬ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ศูนย์การศึกษาโรงเรียนกาญจนภิเษก (วิทยาลัยในวัง) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ สำนักงาน กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬา กศน.จังหวัดบึงกาฬ และสนามฟุตบอล สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอาชีพ การส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน กศน. ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นายธฤติ ประสานสอน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนองานด้านวิทยาศาสตร์และอาชีพ เช่น ระบบสุริยะจักรวาล ธรณีน่ารู้ ระบบนิเวศกับมนุษย์ ดาราศาสตร์ รถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ มินิอะควอเรียม วิทยาศาสตร์แสนสนุก วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และฝึกอาชีพ ๑๐๘ อาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรี และนันทนาการต่างๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ คน กศน.บึงกาฬ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและใกล้เคียงร่วมชมงานโดยทั่วกัน 


โครงสร้างสถานศึกษา
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสายและชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-11
จำนวนผู้เข้าชม :78
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมแก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน จำนวน ๑๒ ตำบล ๖๐ คน
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :71
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :73
กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดชุมชนรักการอ่านและยั่งยืนต่อไป
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :72
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการบ้านหลังเรียนร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสาย ส่งเสริมให้นักเรียนมาเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :64
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์อง อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :58
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :52
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :66
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :71
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :67
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ณ บ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :63
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ ศรช.บ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :64
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิงแ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :52
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :49
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :55
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผ้าพื้นเมือง(๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ-๑๗ มี.ค ๖๑ ณ บ้านกำแพงเพชร ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :70
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :65
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :88
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :70
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :85
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ทดแทน/เพิ่มเติม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :73
นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :69
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ TO BE NUMBER ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลา กศน.รวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :53
ขยายผลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทั้ง12 ตำบลโครงการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :88
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำอาสายุวกาชาดร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :82
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :76
วันที่ 25 มกราคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2560. ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นระยะเวลา 3. ปี และรับเข็มผู้อำนวยการฝึก
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :76
นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านอาฮง ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :72
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบีเค แกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลโคกก่อง กศน.ตำบลชัยพร กศน.ตำบลบึงกาฬ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ กศน.ตำบลนาสวรรค์ และกศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนโพธ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :58
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 ตำบล โซนเหนือ ประกอบด้วย กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลโนนสว่าง กศน.ตำบลโป่งเปือย กศน.ตำบลหอคำและ กศน.ตำบลหนองเลิง จัดการแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :61
วันที่ 18 มกราคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :66
วันที่ 18 มกราคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมี นายเดชา วงษ์มาก ผู้อำนวยการ เขตตรวจการที่ 6 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :57
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :78
วันที่ 15 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าเทพวิมุติ ตำบลหอคำ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :63
วันที่ 13 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :54
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4211/บก.13 ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :93
วันที่ 7 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลโป่งเปือย กศน.ตำบลโนนสว่าง กศน.ตำบลหอคำ และกศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ตำบลหอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 5 มกราคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้นำชุมชน และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธี วิทยากรโดยท่าน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และท่านดร.ณัฐพล เนื่องชมภู ณ ห้อง BK Grand ballroom โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :88
ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมเต้นบาสโลบ ทุกเย็นวันพุธ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :70
29 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรม big cleaning day
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :63
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :73
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :74
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมคณะครูอาสาฯออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ กศน.ตำบลทั้ง12 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วย นางรัศมี อืดผา นายธนภัทร ดอกคำ นางวาสนา พานะเวช ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประมงอาสา หลักสูตรประมงอาสา ณ ห้องประชุมบักมี่ โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :67
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กกต.ร่วมประชุมกับบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :58
วันที่ 17 ธ.ค. 60 กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :69
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรสมใจทำความดี และสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :64
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองบึงกาฬและบุคลากรเข้ารับการประชุมชี้แจงประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการจัดกระบวนการเรียรรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ และ smart. Farmer. ในพื้นที่ชายแดน โดนศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :64
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :73
บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมเดินรณรงค์ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล คนไทยไม่ทนต่อการทุตจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :78
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยมี นายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :66
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ วันพ่อแห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชณ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำโขง อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :87
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณิชา คำชมภู ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมี นายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองเป็นประธานในพิธี ณ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :78
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยมี นายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :74
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :90
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :81
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่แผนงาน การเงิน พัสดุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :107
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 12 ตำบล กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-11-26
จำนวนผู้เข้าชม :80
กศน.เมืองบึงกาฬ เคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. พร้อมท่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :84
วันที่ 13 พ.ย. 60 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่จาก กศน.ทั้ง 8 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :106
14 พฤศจิกายน 2560 นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬและนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเปิดงานการจัดนิทรรศการและรำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :80
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลทั้ง12 แห่ง กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำสัปดาห์นี้ 19 พย 60
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :87
ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 20 พ.ย. 2560 ณ ศาลารวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :98
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :99
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชุมมอบหมายงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย สำนัก กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :123
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :74
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :67
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับประถม
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :65
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.มอบวัสดุโครงการศูนย์ฝึก1อำเภอ1อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :73
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :74
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมดารอ่านให้กับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :66
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :63
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.เมืองบึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :68
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :72
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :64
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวำหรับคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :66
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวำหรับคนพิการ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :67
กิจกรรมส่งเสิรมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :60
โครงการส่งเสริมการอ่าน บรรณสัญจรให้กับประชาชน และคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการบรรณสัญจร ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :70
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :79
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :84
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :65
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :63
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :74
จัดการศีกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :68
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนกศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :61
นางรัศมี อืดผา พร้อมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :62
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :81
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :82
สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :66
กศน.อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :80
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการขยายผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบสู่บ้านหนังสือชุมชนกศน.ตำบลทั้ง ๑๒ แห่ง ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :64
โครงการบรรณสัญจร ณ ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลวิศิษฐ์ ตำบลไคสี และตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :71
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :74
กิจกรรมสงเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :67
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการเคลื่อนที่ ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :75
บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :72
โครงการดิจิทัลชุมชน ต.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :67
ศูนย์ฝึกอ าชีพชุมชน ช่างปูน กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :62
ศูนย์ฝึกอ าชีพชุมชน ช่างปูน กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :73
โครงการส่งเสริมการอ่าน "เคลื่อนที่" รถโมบาย ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬและตำบลต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :82
โครงการส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :78
โครงการชุมชนรักการอ่าน บ้านหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :70
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :111
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :103
การจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :92
กศน.ตำบลโป่งเปือยรับบริจากหนังสือตามโครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :103
ครูสอนคนพิการ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :92
ครูสอนคนพิการ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :99
ครูสอนคนพิการ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :95
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :101
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :102
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :101
โครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :116
วัดอาฮงศิลาวาสแหล่งเรียนชุมชน ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :102
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตำบลหนองลิง
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :102
กศน.ตำบลไคสีส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :91
หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :110
บ้านหนังสือ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :107
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :108
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผลิตภัณฑ์จากกกและผือ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :125
กศน.ตำบลไคสี ดำเนินโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ(ทักษะชีวิต)
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :104
กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :107
กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น การแปลรูปกล้วย (กลุ่มสนใจ)
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :116
โครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาดนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2016-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :136
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลในทุกตำบล
โพสเมื่อ :2016-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :159
อาจารย์กื่งแก้ว เจริญชาติ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาสายสามัญ
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :105
นายMartee H Magaspi จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาEnglish Program
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :114
นางรัศมี อืดผา จัดกิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือ ในตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :122
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :102
การศึกษาต่อเนื่อง โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :137
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :97
การศึกษาตามอัธยาศัย โครงการบรรณสัญจร ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :103
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :100
กศน.ตำบลโคกก่องจัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ 10 ชัวโมง
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :114
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :98
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :100
โครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นสำนักงาน จัดการศึกษาขึั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :130
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :108
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :113
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :104
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :116
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :115
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :106
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :97
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :115
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :111
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :115
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :104
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :110
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :108
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :101
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบระดับการศึกษา ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :109
อ.กิ่งแก้วจัดการเรียนการเรียนนักศึกษาม.ปลายจำนวน 40 คน
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :118
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :113
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(เทียบระดับการศึกษา)
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :129
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :112
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :105
นักศึกษาเทียบระดับ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา (นายธนภัทร ดอกคำ)
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :105
นายธนภัทร ดอกคำ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มให้้กับนักศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :119
นายธนภัทร ดอกคำ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :108
นายธนภัทร ดอกคำ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :100
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :100
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :108
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2015-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :208

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 54.81.110.186
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/08/2561
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 1380316