สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน.เมืองบึงกาฬ
ที่ตั้ง 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ จะมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 042491853
โทรสาร 042491853
นายมงคล พลาลี
ผู้อำนวยการกศน.เมืองบึงกาฬ
พันธกิจ

          1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

          2. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

          3. มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

          4. นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

          5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ


ประวัติสถานศึกษา

 ศน.บึงกาฬ ร่วมกับ อบจ.บึงกาฬ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ หรือ กศน.จังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กศน.บึงกาฬ ร่วมกับ อบจ.บึงกาฬ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ศูนย์การศึกษาโรงเรียนกาญจนภิเษก (วิทยาลัยในวัง) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ สำนักงาน กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬา กศน.จังหวัดบึงกาฬ และสนามฟุตบอล สถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอาชีพ การส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน กศน. ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นายธฤติ ประสานสอน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนองานด้านวิทยาศาสตร์และอาชีพ เช่น ระบบสุริยะจักรวาล ธรณีน่ารู้ ระบบนิเวศกับมนุษย์ ดาราศาสตร์ รถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ มินิอะควอเรียม วิทยาศาสตร์แสนสนุก วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และฝึกอาชีพ ๑๐๘ อาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรี และนันทนาการต่างๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเรียนรู้เพื่อเตรียมตัวรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันละไม่ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ คน กศน.บึงกาฬ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและใกล้เคียงร่วมชมงานโดยทั่วกัน 


โครงสร้างสถานศึกษา
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๗) ณ บ้านทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :85
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๕) ณ บ้าน ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :78
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :69
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ "หลักสูตรช่างไฟฟ้าในอาคาร"
โพสเมื่อ :2024-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :69
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2024-01-05
จำนวนผู้เข้าชม :141
ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อําเภอเมืองบึงกาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเ ลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเ หมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ https://drive.google.com/.../1AhsaFeXgdOIH5dMDyEo.../view...
โพสเมื่อ :2023-12-26
จำนวนผู้เข้าชม :139
ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อําเภอเมืองบึงกาฬ เรื่อง บัญชีรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เ ข้ารับการสอบคัดเ ลือกบุคคลภายนอกเ พื่อจ้างเหมาบริ กา ร
โพสเมื่อ :2023-12-26
จำนวนผู้เข้าชม :123
วันดินโลก
โพสเมื่อ :2023-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :157
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1อำเภอ 1อาชีพ (ช่างปูกระเบื้อง) โดยมีนายวีระ น้อยตาแสง เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-10-02
จำนวนผู้เข้าชม :289
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1อำเภอ 1 อาชีพ (หลักสูตรช่างปูน) โดยมีนายวีระ น้อยตาเเสง เป็นวิทยากรให้ความรู้
โพสเมื่อ :2023-10-02
จำนวนผู้เข้าชม :216
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (กรกฎาคม- กันยายน ๒๕๖๖) ณ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :221
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2023-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :360
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนะแนวคิดฯของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ :2022-10-06
จำนวนผู้เข้าชม :469
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ตำแหน่ง ครู สังกัดกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 คน
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :475
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ตำแหน่งครู กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :437
นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ตำแหน่ง ครู สังกัดกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 คน
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :431
นางสาวปาริชาติ จันทภาค ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :434
นางสาวปาริชาติ จันทภาค ตำแหน่งครูผุ้ช่วย กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 คน
โพสเมื่อ :2022-09-27
จำนวนผู้เข้าชม :425
โครงการส่งเสริมผู้ไม้รู้หนังสือ ณ บ้านโนนอินทร์แปลง ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 17 คน
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :444
ครูผู้สอนคนพิการ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :453
การจัดการเรียนการสอน ผู้พิการ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :421
การจัดการเรียนการสอน ผู้พิการ ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :428
การจัดการเรียนการสอน ผู้พิการ ระดับประถม
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :420
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :415
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงกาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการอบรม หลักสูตร Digital Literacy วันที่ ระหว่างวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2565 ณ กศน.ตำบลคำนาดี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :420
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงกาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการอบรม หลักสูตร Digital Literacy
โพสเมื่อ :2022-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :456
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ (พฤษภาคม- กันยายน ๒๕๖๕) ณ บ้านโพธิ์ทอง - ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2022-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :446
การบริหารงานการฝึกอาชีพชุมชน โดยใช้เกษตรธรรมชาติด้วยหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :495
การพัฒนารูปแบบ “Sufficiency Model” เพื่อสร้างคุณลักษณะตามแนววิถีใหม่ (New Normal) และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-06-29
จำนวนผู้เข้าชม :490
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/64(ทุกวันศุกร์) ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :566
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/64(ทุกวันอาทิตย์) ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :546
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/64(ทุกวันเสาร์) ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2022-04-15
จำนวนผู้เข้าชม :532
นางสาวพัชริดา พร้อมเพียรพันธ์ ครูผู้อนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :664
นางสาวพัชริดา พร้อมเพียรพันธ์ ครูผู้อนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :656
นางสาวพัชริดา พร้อมเพียรพันธ์ ครูผู้อนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ :2021-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :666
โครงการ1อำเภอ1อาชีพ หลักสุตรวิชาช่างเสริมสวย (50 ชั่วโมง) ดำเนินการ วันที่ 20-30 มิ.ย.64 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ที่กศน.ตำบลบึงกาฬ โดยมีนางศิริลักษณ์ ปทุมวัน
โพสเมื่อ :2021-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :657
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค Covid 19 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ บ้านโนนอินทร์แปลง ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 คนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำนาดี นางสาวเทียนทอง ภูยอดตา ได้รับการนิเทศ นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :703
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต/กิจกรรมโครงการสร้างสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน Covid 19
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :734
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การแปรรูปผลไม้
โพสเมื่อ :2021-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :770
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ โครงการส่งเสริมการอ่านลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :1327
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ สร้างสมดุลชีวิต
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :880
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างไฟฟ้า (๕๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :756
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ -๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ณ บ้านโพธิ์ทอง - ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :753
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการ ๙ ตามพ่อเพื่อพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :780
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร การทอเสื่อ
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :777
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมโครงการสูงวัย หัวใจ นันทนาการ
โพสเมื่อ :2021-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :838
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ณ บ้านคำเจริญ ตำบลหนองเลิง จำนวน 19 คน
โพสเมื่อ :2021-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :707
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตกรอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-11-04
จำนวนผู้เข้าชม :865
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างเสริมสวย (๕๕ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :1549
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม-๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2020-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :940
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ระหว่างวันที่ 3 - 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :838
กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :914
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :851
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :831
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับประถมศึกษา 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :861
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :837
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :810
นางสาวพัชริดา ราษี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :844
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตร ช่างเสริมสวย
โพสเมื่อ :2020-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :864
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :929
ส่งมอบหน้ากากผ้า
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :905
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :936
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (30 ชั้วโมง) หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัย และหลักสูตรการทำเจลล้างมือ
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :1539
อาสายุวกาชาด "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด" รุ่นที่ 5111/บก.15
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :933
ร่วมงานเทศกาลแสดงผลผลิตเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่11
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :899
โครงการเรียนรู้ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :1246
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มกราคม-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านโพธิ์ทอง - ทองสาย ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :896
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรช่างเสริมสวย
โพสเมื่อ :2020-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :981
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :1556
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2020-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :1142
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนระดับม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :908
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนระดับม.ต้นภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :863
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2020-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :945
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือจำนวนผู้เรียน 17 คน
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :905
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :887
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :865
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :879
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :876
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๒/๒๕๖๒
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :884
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับประถมศึกษา ๒/๒๕๖๓
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :879
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการกิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชีพ ช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :955
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :1025
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนนักศึกษาะดับ ม.ปลาย จำนวน 23 คน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :1000
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนนักศึกษาะดับ ม.ต้น จำนวน 20 คน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :1013
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดการเรียนการสอนเบ็ดเสร็จจำนวนผู้เรียน 17 คน
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :1022
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :920
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :1010
กิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับประถมศึกษา 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :955
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :954
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :935
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 1/2562
โพสเมื่อ :2019-09-24
จำนวนผู้เข้าชม :995
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วย QR CODE แก่นักเรียน นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป บริการอย่างต่อเนื่อง ทุกวัน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านสอนวิธีการทำสื่อการอ่านด้วย QR CODE แก่ผู้ที่สนใจ ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :1547
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "โครงการบ้านหลังเรียน" โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง (โรงเรียนบ้านทองสาย โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์) หลังจากเลิกเรียนเป็นประจำทุกวัน
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :1143
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างปูน (๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป้าหมาย ๒๐ คน โดยวิทยากรนายทะลอง วงศ์ศิริ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :1082
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนลาย ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป้าหมายจำนวน ๓๑ คน ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :1548
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป้าหมายจำนวน ๒๐ คน ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :886
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม-๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2019-09-23
จำนวนผู้เข้าชม :971
กิจกรรมบ้านหลังเรียน โดยอาสาสมัครบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง เวลา ๑๖.๓๐-๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :1182
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :1060
กศน.เมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรช่างปูน จำนวน ๕๕ ชั่วโมง ระหว่าง วันที่ ๑๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนายทะลอง วงศ์ศิริ เป็นวิทยากร ณ ศาลากศน.รวมใจ กศน.เมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :1250
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับ ม.ปลาย 1/2562
โพสเมื่อ :2019-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :1074
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับ ประถม 1/2562
โพสเมื่อ :2019-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :919
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนคนพิการ ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2019-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :1053
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูสอนคนพิการ 1/2562
โพสเมื่อ :2019-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :1023
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :1046
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :933
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :1064
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :1025
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์และบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2019-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :1478
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ม.ปลายภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :968
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :916
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่2/2561
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :955
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนร่วมกับบรรณาลักษ์อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :1003
นายธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนการสอนrพื้นฐานผู้ไม่รู้หนังสือบ้านโคกสะอาด ตำบลหอคำ
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :1058
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ช่างพื้นฐานช่างเชื่อม
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :1040
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ทุกวันอทาทิตย์ ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :915
วันที่ 27 ก.พ.62 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬรับคณะ กศน.กระทุ่งแบน จังหวัดสมุทรสาครมาศึกษาดูงานเกษตรธรรมชาติและบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :1056
วันที่ 28 ก.พ.62 คณะครู กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬนำอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬบรรจุตลับนาคากาชาด ในงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬที่บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :1132
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประสานแผนการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :1731
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"กระเป๋าหนังสือสู่ชุมชน" ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง โดยความร่วมมือของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและอาสาสมัครกศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มอัตราการอ่านอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :1166
10 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test : N -NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยได้รับการนิเทศจาก ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1086
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ N-NET ณ ศาลา กศน.รวมใจ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1049
บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมแข่งขันกีฬา กศน.สานสัมพันธ์ร่วมใจต้านยาเสพติด กลุ่มโซน เลียบโขง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 สนาม โรงเรียนอนุบาลปากคาด
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1610
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพนธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีปิด ณ ค่ายอาสายุวกาชาดชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1105
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพนธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายอาสายุวกาชาดชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1260
ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ในการเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร #สุดยอดกศนเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1214
วันที่ 25 มกราคม 2562 ศส.ปชต.บึงกาฬ อำเภอเมือง​ จังหวัดบึงกาฬ ได้เข้ารับรางวัล ศส.ปชต.ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศ ระดับที่​ 2​ ระดับจังหวัด ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร​ โดยนายธีร์ธวัช​ สุตเดช​ เลขานุการและกรรมการ​ ศส.ปชต.เป็นตัวแทนรับรางวัล​ ครั้งนี้​ \\\\\\\\\\\\\\\\
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1133
วันที่ 24 มกราคม 2562 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ คณะครูและนักศึกษา เดินทางไปร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1019
วันที่ 23 มกราคม 2562 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ฝึกซ้อมการเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1333
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำนักศึกษาเข้าร่วม“สวดมนต์ยกห้อง ได้บุญยกทีม” ประกวดการสวดมนต์ระดับห้องเรียน วันที่ 22 มกราคม​ 2562​ ณ​ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1066
นายผดุงเดช แก้วเกตุ ครู กศน.ตำบล นำลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จำนวน 10 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้คำขวัญ “บริการเพื่อโลกที่ดี” service for a better world
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1454
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในหัวข้อ สยามแผ่นดินแห่งบุญยาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทร์เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1186
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นิเทศการจัดโครงการภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ “หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” ณ หมู่บ้านนวัตวิถี บ้านไร่สุขสันต์ ต.โคกก่อง บ้านภูสิงห์ หินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1242
วันที่ 19 มกราคม 2562 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลวิศิษฐ์ โนนสว่าง โป่งเปือย ไคสี หอคำ หนองเลิง สถานที่โรงเรียนบ้านโป่งเปือย และค่ายคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษา 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบึงกาฬ โคกก่อง ชัยพร นาสวรรค์ โนนสมบูรณ์ คำนาดี สถานที่โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1478
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมงานวันครูระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1115
วันที่ 15 มกราคม 2562 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้า กศน.ตำบลทั้ง 12 ตำบล เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำดิจิทัลระดับอำเภอ ระดับตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ โรงแรมเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1867
14 มกราคม 2562 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ นำบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าแถวเคารพธงชาติ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :878
วันที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และกศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :993
วันที่ 10 มกราคม 2562 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการ ขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ 4 ณ บ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :970
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลชัยพร
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1012
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลหนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1092
นาย ธนกฤต ปัตโชติชัย ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ณ ตำบลชัยพรและบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :979
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1027
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :899
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :965
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่โดยรถโมบาย
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :997
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :891
โครงการอบรมชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E Commerce) ให้กับกลุ่มอาชีพตำบลวิศิษฐ์ ณ บ้านพันลำ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :883
อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และเพิ่มจำนวนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านครบทุกช่วงวัย ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :868
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ร่วมกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านออกบริการสื่อ กระเป๋าหนังสือ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ และตลาดสดตำบลอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1010
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ เพื่อเป็นสื่อในการส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับบ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและหน่วยงานภาคีเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :1345
การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคเรียนที่ 1)/การศึกษาสำหรับผู้พิการ (ค่าจ้างครู)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :876
โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามแผนงาน (พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี)/แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือฯ สำหรับคนพิการ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :872
โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน ให้แก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นักศึกษากศน. และประชาชนทั่วไป ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :2004
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :874
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :1076
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองบึงกาฬ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :921
กศน.เมืองบึงกาฬ จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรแปรรูปผ้าพื้นเมือง (๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่๑-๒๔ ก.ค ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมบ้านกำแพงเพชร ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :1499
กศน.เมืองบึงกาฬรับโล่ห์รางวัลบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง ระดับดีเด่น อันดับ ๑ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :1278
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ศึกษาดูงาน ณอุทยานวิทยาศาสตร์ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :874
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :923
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี ณ โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :912
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑เฉลิมพระเกียรติ ณ เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณวัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :1024
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชการที่ 9 ณ หอประชุมศูนย์ราชการ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :924
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :866
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีนายประเวช เหล่าประเสริฐ รอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :890
เมื่อวันที่​ 31​กรกฎาคม​ -​ 1​สิงหาคม​ 2561​ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ​ นำนักศึกษาทั้ง​ 12​ ตำบล​ เข้าเรียนรู้​ STEM ศึกษา​ ณ​ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม​ 001
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :904
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :937
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬนำนักศึกษาร่วมพิธีสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ถนนข้าวเม่า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :924
วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๕๕ น. กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :909
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา13.00น. กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ บ้านอาฮง ต.ไคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :876
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินโครงการประเพณีไทย สายใยชุมชน ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :884
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ.เพื่อสังคม ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :908
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ Sport activity วิทยากรจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :912
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 บุคลากรกศน.เมืองบึงกาฬ จัดโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :920
โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดนอกโรงเรียน กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ,กศน.อำเภอโซ่พิสัย และ กศน.อำเภอบึงโขงหลง ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อย ตชด.ที่244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :939
เมื่อวันที่2กรกฎาคม2561กศน.ตำบลบึงกาฬ​ รับการประเมินศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย​ ระดับจังหวัด​ ณ​ ศส.ปชต.บึงกาฬ​ ม.3​ ต.บึงกาฬ​ โดยมีท่าน​ ผอ.ณิชา คำชมภู พร้อมคณะครู​กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ​ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจ​ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน​ คณะกรรม​ ศส.ปชต.บึงกาฬ​ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน​ อย่างสูง
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :917
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และคณะลูกเสือจาก กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ลูกเสือและเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :983
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมโรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :950
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 1/2561
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :820
วันที่ 16 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :857
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง รับการประเมินต้นแบบระดับประเทศ ณ บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :879
วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และบุคลากร ร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณสวนสาธารณจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :857
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน นายจรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :845
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และบุคลากร ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :861
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินโครงการทบทวนการทำเกษตรธรรมชาติ MOA ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโดยนายสมบูรณ์ เวศสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายเกษตรธรรมชาติ MOA และ เจ้าหน้าที่จาก ศฝช.มุกดาหาร ณ ศาลารวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :847
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมงานสภากาแฟ ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :819
18 พ.ค.61 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :920
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการประเมิน บุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ระดับประเทศ ตามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กศน. กับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทยและ MOA INTTERNATHIONAL
โพสเมื่อ :2018-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :811
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านร่วมกับโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสายและชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-11
จำนวนผู้เข้าชม :1150
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทองจัดโครงการขยายผลการจัดกิจกรรมแก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน จำนวน ๑๒ ตำบล ๖๐ คน
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :895
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดทำเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :1094
กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดชุมชนรักการอ่านและยั่งยืนต่อไป
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :942
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการบ้านหลังเรียนร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทองสาย ส่งเสริมให้นักเรียนมาเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :996
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์งาม เข้าใช้บริการและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์อง อย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :888
บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน โดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2018-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :1265
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :1005
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :912
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ณ กศน.ตำบลนาสวรรค์
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :916
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ณ บ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :893
นายธนภัทร ดอคำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ ศรช.บ้านโป่งเปือย
โพสเมื่อ :2018-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :957
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิงแ
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :926
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :871
นางสาววาสนา อัมไพและ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนพิการ ณ บ้านนักศึกษา ต.โนนสมบรูณ์และต.หนองเลิง
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :912
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตรการแปรรูปผ้าพื้นเมือง(๑๐๐ ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ-๑๗ มี.ค ๖๑ ณ บ้านกำแพงเพชร ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :985
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :912
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :1413
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2018-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :1103
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :945
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมอบรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ทดแทน/เพิ่มเติม จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :957
นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :974
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการ TO BE NUMBER ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลา กศน.รวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :861
ขยายผลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านทั้ง12 ตำบลโครงการบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :962
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ นำอาสายุวกาชาดร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ29) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :1256
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :941
วันที่ 25 มกราคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับโล่มาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2560. ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นระยะเวลา 3. ปี และรับเข็มผู้อำนวยการฝึก
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :974
นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 24 มกราคม 2561 วิทยากรโดย นายอาทิตย์ หนูกล้วย โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านอาฮง ณ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :908
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ (หลักสูตรวิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบีเค แกรนด์บอลลูม โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :1081
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลโคกก่อง กศน.ตำบลชัยพร กศน.ตำบลบึงกาฬ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์ กศน.ตำบลนาสวรรค์ และกศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนโพธ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :866
วันที่ 20 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 ตำบล โซนเหนือ ประกอบด้วย กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลโนนสว่าง กศน.ตำบลโป่งเปือย กศน.ตำบลหอคำและ กศน.ตำบลหนองเลิง จัดการแข่งขันกีฬา กศน.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ ตำบลไคสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :932
วันที่ 18 มกราคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประชุมคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :945
วันที่ 18 มกราคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมี นายเดชา วงษ์มาก ผู้อำนวยการ เขตตรวจการที่ 6 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :938
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ณ โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :936
วันที่ 15 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าเทพวิมุติ ตำบลหอคำ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :928
วันที่ 13 มกราคม 2561 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขงจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-31
จำนวนผู้เข้าชม :896
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4211/บก.13 ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 244 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :1041
วันที่ 7 มกราคม 2561 กศน.ตำบล 6 แห่ง ประกอบด้วย กศน.ตำบลวิศิษฐ์ กศน.ตำบลไคสี กศน.ตำบลโป่งเปือย กศน.ตำบลโนนสว่าง กศน.ตำบลหอคำ และกศน.ตำบลหนองเลิง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายคณิตศาสตร์ (MATH CAMP) ได้รับการนิเทศจากนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ณ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ ตำบลหอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :925
วันที่ 5 มกราคม 2561 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร ผู้นำชุมชน และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธี วิทยากรโดยท่าน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และท่านดร.ณัฐพล เนื่องชมภู ณ ห้อง BK Grand ballroom โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :1006
ภาพกิจกรรมการฝึกซ้อมเต้นบาสโลบ ทุกเย็นวันพุธ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :1014
29 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกิจกรรม big cleaning day
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :890
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :848
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :856
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบีเคเพลส
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :873
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมคณะครูอาสาฯออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ กศน.ตำบลทั้ง12 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :893
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วย นางรัศมี อืดผา นายธนภัทร ดอกคำ นางวาสนา พานะเวช ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการประมงอาสา หลักสูตรประมงอาสา ณ ห้องประชุมบักมี่ โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :949
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักงาน กกต.ร่วมประชุมกับบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :821
วันที่ 17 ธ.ค. 60 กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานผู้เรียน วิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :853
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยรสมใจทำความดี และสวดบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :973
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองบึงกาฬและบุคลากรเข้ารับการประชุมชี้แจงประสานแผนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการจัดกระบวนการเรียรรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ และ smart. Farmer. ในพื้นที่ชายแดน โดนศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :911
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :918
บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬร่วมเดินรณรงค์ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล คนไทยไม่ทนต่อการทุตจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :949
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยมี นายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :1029
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ วันพ่อแห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชณ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณถนนเลียบแม่น้ำโขง อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :978
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณิชา คำชมภู ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมี นายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองเป็นประธานในพิธี ณ บ้านอาฮง ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :877
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการอบรมโครงการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ กศน. โดยมี นายบุญมาก ไชยฤทธิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นวิทยากร ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :998
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :829
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :866
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่แผนงาน การเงิน พัสดุ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และแผนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ย.60 ณ ห้องประชุมสิรินธารา โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :1020
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 12 ตำบล กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
โพสเมื่อ :2017-11-26
จำนวนผู้เข้าชม :840
กศน.เมืองบึงกาฬ เคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. พร้อมท่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :861
วันที่ 13 พ.ย. 60 นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมการประชุมชี้แจง นโยบายและจุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เจ้าหน้าที่จาก กศน.ทั้ง 8 อำเภอ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :987
14 พฤศจิกายน 2560 นายประเวช เหล่าประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬและนางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเปิดงานการจัดนิทรรศการและรำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :1074
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลทั้ง12 แห่ง กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำสัปดาห์นี้ 19 พย 60
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :833
ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมความรู้คู่คุณธรรม นำสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 20 พ.ย. 2560 ณ ศาลารวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :1115
นางณิชา คำชมภู ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :960
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ประชุมมอบหมายงานและแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบนโยบาย สำนัก กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :963
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :855
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับม.ต้น
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :828
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมการเรียนนักศึกษาระดับประถม
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :874
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.มอบวัสดุโครงการศูนย์ฝึก1อำเภอ1อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :859
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.เมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :860
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมดารอ่านให้กับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :850
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบาย
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :863
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครกศน.เมืองบึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :875
อ.ธนภัทร ดอกคำ ครูอาสาสมัครรับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :912
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :786
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวำหรับคนพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :927
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวำหรับคนพิการ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :845
กิจกรรมส่งเสิรมการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :769
โครงการส่งเสริมการอ่าน บรรณสัญจรให้กับประชาชน และคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :871
โครงการบรรณสัญจร ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :1036
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :892
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวิศิษฐ์
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :954
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :812
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :813
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :864
จัดการศีกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :814
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนกศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :815
นางรัศมี อืดผา พร้อมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :824
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ต้น ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :899
นางรัศมี อืดผา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ระดับชั้นม.ปลาย ณ กศน.ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :1138
สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยี่ยมบ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :855
กศน.อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :922
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จัดโครงการขยายผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบสู่บ้านหนังสือชุมชนกศน.ตำบลทั้ง ๑๒ แห่ง ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านโพธิ์ทอง ต.โนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-08-30
จำนวนผู้เข้าชม :840
โครงการบรรณสัญจร ณ ตำบลโนนสมบูรณ์ ตำบลวิศิษฐ์ ตำบลไคสี และตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :954
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :810
กิจกรรมสงเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :855
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการเคลื่อนที่ ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :844
บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :840
โครงการดิจิทัลชุมชน ต.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :866
ศูนย์ฝึกอ าชีพชุมชน ช่างปูน กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :866
ศูนย์ฝึกอ าชีพชุมชน ช่างปูน กศน.ตำบลบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :814
โครงการส่งเสริมการอ่าน "เคลื่อนที่" รถโมบาย ณ ถนนข้าวเม่า ริมโขงบึงกาฬและตำบลต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :861
โครงการส่งเสริมการอ่าน "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬ และบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :982
โครงการชุมชนรักการอ่าน บ้านหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชนโพธิ์ทอง ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2017-03-27
จำนวนผู้เข้าชม :857
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :892
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :919
การจัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :880
กศน.ตำบลโป่งเปือยรับบริจากหนังสือตามโครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :914
ครูสอนคนพิการ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :887
ครูสอนคนพิการ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :936
ครูสอนคนพิการ นายสมใจ บุญถึง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา ระดับม.ปลาย
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :865
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :872
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :893
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :884
โครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :897
วัดอาฮงศิลาวาสแหล่งเรียนชุมชน ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :923
กิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตำบลหนองลิง
โพสเมื่อ :2016-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :929
กศน.ตำบลไคสีส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :895
หมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :889
บ้านหนังสือ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :881
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :903
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผลิตภัณฑ์จากกกและผือ กศน.ตำบลไคสี
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :910
กศน.ตำบลไคสี ดำเนินโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพ(ทักษะชีวิต)
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :931
กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :903
กศน.ตำบลไคสี จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น การแปลรูปกล้วย (กลุ่มสนใจ)
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :935
โครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาดนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2016-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :923
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลในทุกตำบล
โพสเมื่อ :2016-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :1177
อาจารย์กื่งแก้ว เจริญชาติ จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาสายสามัญ
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :910
นายMartee H Magaspi จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาEnglish Program
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :892
นางรัศมี อืดผา จัดกิจกรรมผู้ไม่รู้หนังสือ ในตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :959
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :875
การศึกษาต่อเนื่อง โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :1046
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :873
การศึกษาตามอัธยาศัย โครงการบรรณสัญจร ตำบลโคกก่อง
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :1012
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :878
กศน.ตำบลโคกก่องจัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ 10 ชัวโมง
โพสเมื่อ :2016-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :977
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :867
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-06-03
จำนวนผู้เข้าชม :843
โครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นสำนักงาน จัดการศึกษาขึั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
โพสเมื่อ :2016-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :900
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :926
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :845
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :875
จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :891
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :875
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :850
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :841
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :868
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :873
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :890
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :865
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :878
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :874
โครงการบรรณสัญจร
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :835
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบระดับการศึกษา ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :871
อ.กิ่งแก้วจัดการเรียนการเรียนนักศึกษาม.ปลายจำนวน 40 คน
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :875
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :886
กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(เทียบระดับการศึกษา)
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :899
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :886
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2016-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :862
นักศึกษาเทียบระดับ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา (นายธนภัทร ดอกคำ)
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :885
นายธนภัทร ดอกคำ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มให้้กับนักศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :889
นายธนภัทร ดอกคำ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :908
นายธนภัทร ดอกคำ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :847
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :849
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2016-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :861
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ตำบลโนนสมบูรณ์
โพสเมื่อ :2015-08-24
จำนวนผู้เข้าชม :993

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.220.44.148
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 25/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 13892569