สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  สกร.อำเภอบุ่งคล้า
ที่ตั้ง เลขที่ 234 หมู่ 1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ “มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้รับบริการ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข”
เอกลักษณ์ “ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาเพื่อประชาชนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน”
อัตลักษณ์ “ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”
โทรศัพท์ 088-3328688
โทรสาร 042-499005
นางสาวกัญธิชา เคหฐาน
ผู้อำนวยการสกร.อำเภอบุ่งคล้า
พันธกิจ

  ๑. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  ให้มีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 ๓. ส่งเสริม และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและมีคุณภาพ

  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

  ๕. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการ  เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม

 


ประวัติสถานศึกษา


โครงสร้างสถานศึกษา

 โครงสร้างบุคลากร สกร.อำเภอบุ่งคล้า

   นางสาวกัญธิชา  เคหฐาน

ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า

นายวีระพงษ์  องค์จะโปะ

ครูผู้ช่วย

                                          

       นางสาวฐิติญาพร  จงจอหอ                 นางสาวกนกอร สาสอน           นางพวงเพชร พรหมอารักษ์

    ครู ศกร.ตำบลโคกกว้าง                  ครู ศกร.ตำบลบุ่งคล้า              ครู ศกร.ตำบลหนองเดิ่น

                                                               

 นางสาวพัชริดา   พร้อเพียรพันธ์     นางสาวพัชรจิรา   หนึ่งคำมี                นางสาวอุดมพร  ประจักษ์โก

ครูผู้สอนคนพิการ               ครู ศกร.ตำบล (ศรช.หนองคังคา)            เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

 

Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ระหว่างวันที่10-11 กรกฎาคม 25667 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ :2024-07-12
จำนวนผู้เข้าชม :4
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นางสาวกัญธชา เคหฐาน ผอ.สกร.ระดับอำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย และนางสาวฐิติญาพร จงจอหอ ครู กศน.ตำบล ร่วมการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :20
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นางสาวกัญธชา เคหฐาน ผอ.สกร.ระดับอำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย และนางสาวฐิติญาพร จงจอหอ ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือก ศกร.ระดับตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม พ.ศ.๒๕๖๗ โซนโซ่เลียบโขง ณศกร.ระดับตำบลโนนศิลา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากคาด
โพสเมื่อ :2024-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :18
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นางสาวกัญธชา เคหฐาน ผอ.สกร.ระดับอำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย และนางสาวฐิติญาพร จงจอหอ ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือก ศกร.ระดับตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม พ.ศ.๒๕๖๗ โซนโซ่เลียบโขง ณ ศกร.ระดับตำบลเหล่าทอง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโซ่พิสัย
โพสเมื่อ :2024-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :21
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางสาวกัญธชา เคหฐาน ผอ.สกร.ระดับอำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย และนางสาวฐิติญาพร จงจอหอ ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือก ศกร.ระดับตำบลต้นแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม พ.ศ.๒๕๖๗ โซนโซ่เลียบโขง ณ ศกร.ระดับตำบลวิศิษฐ์ ม.5 บ้านหนองนาแซง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :20
จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับเด็กและเยาวชน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-20
จำนวนผู้เข้าชม :30
โครงการจิตอาสา ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :25
ร่วมสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-17
จำนวนผู้เข้าชม :41
ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน ในพื้นที่ อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :38
จัดกระบวนการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ที่ 4 แบบพบกลุ่ม
โพสเมื่อ :2024-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :34
ร่วมเป็นเกียรติประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567
โพสเมื่อ :2024-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :35
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2024-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :33
สภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
โพสเมื่อ :2024-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :35
ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด
โพสเมื่อ :2024-06-12
จำนวนผู้เข้าชม :31
ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-06-10
จำนวนผู้เข้าชม :25
การต้อนรับ นายคมกฤต นวภักดีบุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบุ่งคล้า ในการเยี่ยม ศกร.ตำบลโคกกว้างเพื่อแนะนำ พูดคุย การจัดกระบวนการเรียนการสอนและ ดูบรรยาการห้องเรียน ณ ศกร.ตำบลโคกกว้างอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-06-10
จำนวนผู้เข้าชม :24
คณะกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ
โพสเมื่อ :2024-06-10
จำนวนผู้เข้าชม :29
นิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอน แนะนำการใช้คู่มือนักศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช)
โพสเมื่อ :2024-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :34
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom Meeting
โพสเมื่อ :2024-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :31
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567
โพสเมื่อ :2024-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :29
นิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ :2024-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :32
นิเทศการจัดกระบวนการเรียนการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ :2024-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :27
กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะและวางพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2024-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :26
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมชนมพรรษา 6
โพสเมื่อ :2024-06-05
จำนวนผู้เข้าชม :28
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)
โพสเมื่อ :2024-05-30
จำนวนผู้เข้าชม :41
นิเทศงานห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า และครูผู้สอนคนพิการ เพื่อแนะนำการพัฒนาการให้บริการ สื่อ การจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2024-05-30
จำนวนผู้เข้าชม :38
ประชุมโครงการชุมชนยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2024-05-30
จำนวนผู้เข้าชม :37
กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
โพสเมื่อ :2024-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :41
วันต้นไม้แห่งชาติ
โพสเมื่อ :2024-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :38
สำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียน อายุ 6-15 ปี ที่ไม่จบการศึกษาคาดบังคับ ตกหล่นออกการคัน หลุดออกจากการศึกษา
โพสเมื่อ :2024-05-21
จำนวนผู้เข้าชม :48
ประชุมเดือนพฤษภคม พ.ศ.2567
โพสเมื่อ :2024-05-21
จำนวนผู้เข้าชม :49
วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอบุ่งคล้า ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี ณ ห้องสมุดประชาชน สกร.อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-08
จำนวนผู้เข้าชม :71
วันที่ 3 พฤษภาคม 25667 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า นายนริศ อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และนางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ครูชำนาญการ คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 ของนายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ณ สกร.อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-05-08
จำนวนผู้เข้าชม :62
วันที่ 29 เมษายน 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นางพวงเพชร พรหมอารักษ์ ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงและทดสอบระบบทะเบียนการสอบเทียบ ระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศกร.ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2024-04-30
จำนวนผู้เข้าชม :87
วันที่ 25-26 เมษายน 2567 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-30
จำนวนผู้เข้าชม :68
วันที่ 25 เมษายน 2567 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง 7 ตำบล สกร.อำเภอโซ่พิสัย อำเภอเมืองโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-26
จำนวนผู้เข้าชม :75
วันที่ 25 เมษายน 25667 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้าและคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่าอำเภอบุ่งคล้า ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนิงเดิ่น ชั้น 2 บ้านหนองคังคา หมู่ 4 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-26
จำนวนผู้เข้าชม :77
วันที่ 22 เมษายน 2567 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย ออกนิเทศประเมิน ศกร.ตำบลหนองเดิ่น ศกร.ตำบลบุ่งคล้า ศกร.ตำบลโคกกว้าง ศรช.บ้านหนองคังคา และห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า เพื่อเป็นแนวทางแนะนำ นาวทางการปฏิบัติในการบริการและจัดกระบวนการเรียนการสอน ณ อำเภอเมืองบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-26
จำนวนผู้เข้าชม :72
วันที่ 6 เมษายน 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ข้าราชครู คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้าได้เข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-04-08
จำนวนผู้เข้าชม :92
โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2567
โพสเมื่อ :2024-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :102
โครงการประชุมปฏิบัติการ : การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ONLINE ให้กับครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :109
วันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้
โพสเมื่อ :2024-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :108
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”
โพสเมื่อ :2024-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :113
ร่วมพิธีเปิดการอบรม นักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 3 และพิธีมอบวุฒิบัตร นักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2024-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :112
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีฯ
โพสเมื่อ :2024-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :97
ประชุมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โพสเมื่อ :2024-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :104
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจัดการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนภาค ประจำภาคเรียนที่2/2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2024-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :99
วันที่ 1 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ครั้งที่ 1/2567 ณ ศกร.ตำบลทั้ง 3 แห่ง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :97
จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566
โพสเมื่อ :2024-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :114
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการประเพณีนมัสการพระธาตุเจดีย์พุทธชยันตี ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :145
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :127
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ณ หอประชุมและพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า​ อำเภอ​บุ่งคล้า​ จังหวัด​บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :131
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วม​โครงการ​ "ปกป้อง​และ​เชิดชู​สถาบัน​พระมหากษัตริย์​ และหน่วย​บำบัดทุกข์​ บำรุง​สุข​ สร้าง​รอยยิ้ม​ให้​ประชาชน​จังหวัด​บึงกาฬ" ประจำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียน​บ้านท่าส้มโฮง หมู่ที่ 5 บ้านโนนไพศาล​ ตำบลโคกกว้าง อำเภอ​บุ่งคล้า​ จังหวัด​บึงกาฬ​
โพสเมื่อ :2024-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :142
วันที่ 22 มกราคม 2567 หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน บ้านบ้านหนังสือชุมชน ตำบลโคกกว้างบ้านท่าศิริขันธ์ ตำบลโคคกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :151
วันที่ 10 มกราคม 2567 หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2024-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :177
วันที่ 10 มกราคม 2667 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำนักศึกาเข้าร่วมโครงการกีฬาสัมพัธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด บึงกาฬเกมส์ 2567 ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-01-15
จำนวนผู้เข้าชม :145
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเรียน การตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน อบายมุขและอุบัติภัย ณ สกร.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-20
จำนวนผู้เข้าชม :186
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรม โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-12
จำนวนผู้เข้าชม :168
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม สภากาแฟ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :141
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกพืชผักสวนครัว ในวันดินโลก ณ ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-05
จำนวนผู้เข้าชม :172
ที่ 5 ธันวาคม 2666 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-05
จำนวนผู้เข้าชม :154
ที่ 1 ธันวาคม 2666 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมประชุมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-01
จำนวนผู้เข้าชม :170
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการจิตอาสาพัฒนา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ณ ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-12-01
จำนวนผู้เข้าชม :185
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค HIVณ ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-30
จำนวนผู้เข้าชม :182
วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกรอำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย และนางสาวกนกอร สาสอน ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-22
จำนวนผู้เข้าชม :173
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกรอำเภอบุ่งคล้า คณะครู สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพกฐินอำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนาสถาน ณ วัดท่าส้มโฮงพัฒนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-16
จำนวนผู้เข้าชม :198
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกรอำเภอบุ่งคล้า ข้าราชการครู ออกนิเทศการจัดกิจกรรม บ้านหนังสือชุมชน ณ ที่ทำการกำนัน บ้านโนนสะอาด ตำบลบุ่งคล้า เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังสือ ชุมชนให้เป็นห้องสมุดประชาชนของชุมชน เป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้านและมีข้อมูลข่าวสาร ใกล้ตัวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
โพสเมื่อ :2023-11-09
จำนวนผู้เข้าชม :227
วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย ร่วมงานออกพรรษา บวงสรวงศาลปู่โต่ง โดยมีนายอำเภอบุ่งคล้าเป็นประธานในพิธี ณ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-30
จำนวนผู้เข้าชม :248
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นำโดยนางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-26
จำนวนผู้เข้าชม :257
รายงานกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน เดือน มิถุนายน 2566
โพสเมื่อ :2023-10-25
จำนวนผู้เข้าชม :257
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ของนายวีระพงษ์ องค์จะโปะ โดยมี นายนริศ อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และนางกิ่งแก้ว เจริญชาติ ร่วมเป็นกรรมการในการประเมิน ณ สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-10-18
จำนวนผู้เข้าชม :258
วันที่ 14 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า โดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อการศึกษาของคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์อำเภอบุ่งคล้าและพิธีสามีจิกรรมทอดถวาย ณ วัดบึงสำราษฎร์ ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2023-10-16
จำนวนผู้เข้าชม :217
วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.บุ่งคล้า พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล และวางพวงมาลาเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" 13 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-16
จำนวนผู้เข้าชม :244
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการสื่อเทคโนโลยี หลักสูตรการจัดทำ Application หน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ณ ห้องประชุมต้นคล้า สกร.อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-16
จำนวนผู้เข้าชม :225
วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมงานกฐินอำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-10-09
จำนวนผู้เข้าชม :214
วันที่ 21 กันยายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.บุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันสันติภาพโลก โดยนางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้อ่านสารจาก นายกรัฐนมตรี สู่บุคลากร สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ "สันติภาพ" อันหมายถึง ภาวะสันติสงบสุข ณ บริเวณด้านเสาธง หน้าสำนักงาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :238
วันที่ 20-23 กันยายน นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ได้รับมอบหมายจาก นายประเวช เหล่าประเสริฐ ผอ.สกร.จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจกระดาษคำตอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมตรวจกระดาษคำตอบ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ :2023-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :228
วันที่ 20 กันยายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครู พนักงานราชการทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายนริศ อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นายประยาน พรหมพิมพ์ กำนันตำบลบุ่งคล้า และนายพิรชาติ คุณมี ปลัดอาวุโสฯ ร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติ ณ สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :204
ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบุ่งคล้านคร อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :200
วันที่ 15 กันยายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย และนางพวงเพชร พรหมอารักษ์ ครู ศกร.ตำบล เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-19
จำนวนผู้เข้าชม :214
วันที่ 5 กันยายน 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการส่งมอบบ้านให้คนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บ้านพักนางหนูแต๋ว นาสิงห์พร้อม ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :199
วันที่ 1 กันยายน 2566 นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเดินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเดอะวันคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :215
วันที่ 30 สิงหาคม 2566สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้ดำเนินการ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้” 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้” โดยมี นายพิระชาติ คุณมี ปลัดอาวุโสฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :248
วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ N-NET ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร
โพสเมื่อ :2023-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :228
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้มอบหมายให้นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูช่วย และนางพวงเพชร พรหมอารักษ์ ครูสกร.ตำบล เข้ารับการประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-26
จำนวนผู้เข้าชม :233
ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้นำบุคลาทางการศึกษา นางสาวฐิติญาพร จงจอหอ ครู สกร.ตำบล และนางสาวอุดมพร ประจักษ์โก เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำ Application หน่วยจัดการเรียนรู้ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะสันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2023-08-26
จำนวนผู้เข้าชม :236
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับและให้ความรู้เรื่องห้องสมุดประชาชน แก่คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องสมุดประชาชนบุ่งคล้า สกร.อำเภอบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :234
วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.บุ่งคล้า ได้มอบหมายให้ครูและบุคลากร สกร.บุ่งคล้าดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล #หลักสูตร Digital literacy การใช้โปรแกรมสำนักงานเพื่อการมีงานทำ#การค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และOffline ณ กศน.ตำบลโคกกว้าง และ กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-08-21
จำนวนผู้เข้าชม :236
โครงการเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ของนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-08-18
จำนวนผู้เข้าชม :248
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-08-18
จำนวนผู้เข้าชม :262
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 1/2566
โพสเมื่อ :2023-08-18
จำนวนผู้เข้าชม :258
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 25566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ เติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ของนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :224
วันที่ 13 สิงหาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพานักศึกษารับมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นขนุน จำนวน 9 ครัวเรือน ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3ตำบล โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธกส.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรอำเภอบุ่งคล้า ที่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นขนุน จำนวน 244 ครัวเรือน ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 16 หมู่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายคมกฤต บุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และประชาชนชาวอำเภอบุ่งคล้าร่วมให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ :2023-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :244
12 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้มอบให้ข้าราชการครูและบุคลากร สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 และร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :223
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูผู้ช่วย และนางสาวกนกอร สาสอน ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :221
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 นำโดยนางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนางสาวพิญญาลักษณ์ ศาสนสุพิน และนายเฉลิม อุดมกันต์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ณ จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2023-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :274
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมหน้าที่พลเมืองดี สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :263
วันที่ 3 สิงหาคม 25566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สกร.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สกร.อำเภอบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-08-15
จำนวนผู้เข้าชม :231
วิทยากร อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวีถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2023-07-26
จำนวนผู้เข้าชม :238
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2023-07-25
จำนวนผู้เข้าชม :244
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ตามหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง Module 4 การเพิ่มพูนสมรรถนะจากการฝึกปฏิบัติในโครงการจริง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ และ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง (ศูนย์กรุงเทพ)
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :229
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 /2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :222
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน สกร.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วงงานภาครัฐจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :216
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สกร.อำเภอบุ่งคล้า นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้มอบหมายให้ นางสาวกนกอร สาสอน ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางร่วมกันในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และต้อนรับคณะ นายแพทย์กฤษณพงษ์ ชุมพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬและคณะออกมาติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :231
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวกัญธิชา เคหฐาน ผอ.สกร.อำเภอบุ่งคล้า ได้มอบหมายให้ นายวีระพงษ์ องค์จะโปะ ครูช่วย เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :246
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 น.ส.พัชรจิรา หนึ่งคำมี ครู กศน.ตำบล จัดกระบวนการเรียนการสอน “แบบพบกลุ่มผู้เรียน” ระดับ ม.ต้น และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ร่วมกับ นางสาวอุดมพร ประจักษ์โก เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ณ ศรช.บ้านหนองคังคา ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :233
จัดกระบวนการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2023-07-20
จำนวนผู้เข้าชม :239
การมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
โพสเมื่อ :2023-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :238
จัดกระบวนการเรียนการสอน “แบบพบกลุ่มผู้เรียน” ณ กศน.ตำบลบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-07-14
จำนวนผู้เข้าชม :235
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2023-07-14
จำนวนผู้เข้าชม :238
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
โพสเมื่อ :2023-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :253
สภากาแฟคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
โพสเมื่อ :2023-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :251
ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบุ่งคล้า ครั้งที่ 2/2566ณ
โพสเมื่อ :2023-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :242
กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2023-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :236
กิจกรรมส่งภายการอ่านภายในห้องสมุด ประชาชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :249
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สกร อำเภอบุ่งคล้า โดยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนออกหมุนเวียนสืื่อ ส่งเสริมการอ่านบ้านนหังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :268
หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :273
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :237
กิจกรรมการกุศล "ปั่นปันน้ำใจสู่ไทบุ่งคล้า" ปั่นจักรยานรับบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :238
การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7 / 2566
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :229
ชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :239
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :218
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการแปรรูปปลาแห้งสมุนไพร จำนวน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :223
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร ช่างแอร์ จำนวน 31 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :217
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :216
การจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ โครงการช่างเสริมสวย หลักสูตร ช่างทำเล็บเจล
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :233
กิจกรรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นหลักสูตร การทำไข่เค็ม
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :228
โครงการจิตอาสา สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :235
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :229
การฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :217
โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดบึงกาฬ สาขาอำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :220
วิทยากรในการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดบึงกาฬ สาขาอำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :233
โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังงาน 2566 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :224
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ สกร.อำเภอพรเจริญ สกร.อำเภอโซ่พิสัย และ สกร.อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :226
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :275
ประชุมการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :273
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/2566
โพสเมื่อ :2023-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :293
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กศน.รุ่น 2 Module 3 การเสริมสร้างทักษะด้านการปฏิบัติงานและการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับเครือข่าย (Professional Skills and Networking) ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ :2023-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :279
OPEN HOUSE
โพสเมื่อ :2023-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :303
สภากาแฟ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :268
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงาน สกร.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2566
โพสเมื่อ :2023-06-09
จำนวนผู้เข้าชม :271
ประชุมการติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
โพสเมื่อ :2023-06-07
จำนวนผู้เข้าชม :270
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2023-06-07
จำนวนผู้เข้าชม :259
นิเทศติดตาม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า และมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา
โพสเมื่อ :2023-06-07
จำนวนผู้เข้าชม :255
นิเทศติดตามโครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2023-06-07
จำนวนผู้เข้าชม :281
นิเทศติดตามโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา
โพสเมื่อ :2023-06-07
จำนวนผู้เข้าชม :262
ร่วมการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.)
โพสเมื่อ :2023-06-07
จำนวนผู้เข้าชม :264
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-05-31
จำนวนผู้เข้าชม :269
โครงการขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข อย่างยั่งยืน ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-05-31
จำนวนผู้เข้าชม :273
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
โพสเมื่อ :2023-05-31
จำนวนผู้เข้าชม :273
การติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2023-05-23
จำนวนผู้เข้าชม :301
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โพสเมื่อ :2023-05-23
จำนวนผู้เข้าชม :268
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด เดือน เมษายน 2566
โพสเมื่อ :2023-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :284
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชาวตลาด เดือนกุมภาพันธ์ 2566
โพสเมื่อ :2023-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :276
การศึกษาตามอัธยาศัย/ส่งเสริมการอ่าน /ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2023-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :317
โครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
โพสเมื่อ :2023-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :292
คณะกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้ง
โพสเมื่อ :2023-05-15
จำนวนผู้เข้าชม :295
ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เขตเลือกตั้งที่ 2
โพสเมื่อ :2023-05-12
จำนวนผู้เข้าชม :262
กิจกรรม”ให้โลหิต ให้ชีวิต”บุ่งคล้ารวมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
โพสเมื่อ :2023-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :274
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566
โพสเมื่อ :2023-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :294
อบรม”วิทยากรเขตเลือกตั้ง”เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกทั่วไป
โพสเมื่อ :2023-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :268
วันประสูติสมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โพสเมื่อ :2023-05-09
จำนวนผู้เข้าชม :265
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่มการทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 27 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :294
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่มการทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 27 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :278
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง จำนวน 27 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :281
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 27 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :285
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา จำนวน 27 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :268
พัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) กลุ่มสานกระติบข้าวจากต้นคล้า จำนวน 27 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :289
โครงการชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรช่างปูน จำนวน 31 ชั่วโมงขึ้นไป
โพสเมื่อ :2023-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :274
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรช่างปูน จำนวน 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :267
โครงการลูกเสือนอกโรงเรียน นักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2023-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :270
โครงการภาษาอังกฤษต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรมัคคุเทศก์
โพสเมื่อ :2023-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :305
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2023-01-13
จำนวนผู้เข้าชม :367
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ :2023-01-10
จำนวนผู้เข้าชม :340
กิกรรมกีฬากศน.เกมส์ กีฬากศน.ภูธานี เกมส์ครั้งที่ 7 ( PHUTHANI ONIE GAMES ) ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสเมื่อ :2023-01-10
จำนวนผู้เข้าชม :386
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2565 " วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"
โพสเมื่อ :2022-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :405
การติดตามการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ :2022-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :356
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการกีฬา กศน.อำเภอบุ่งคล้า ต้านยาเสพติด (ระดับโซนโซ่เลียบโขง)
โพสเมื่อ :2022-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :357
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการกีฬา กศน.อำเภอบุ่งคล้า ต้านยาเสพติด (ระดับอำเภอ)
โพสเมื่อ :2022-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :364
กิจกรรม WHITE ZONE
โพสเมื่อ :2022-10-26
จำนวนผู้เข้าชม :448
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ :2022-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :483
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายคมกฤต บุญทอง นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ :2022-07-06
จำนวนผู้เข้าชม :857
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือและจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ :2022-07-06
จำนวนผู้เข้าชม :533
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 82 ปี
โพสเมื่อ :2022-07-06
จำนวนผู้เข้าชม :563
กิจกรรมลูกเสือ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ :2022-07-01
จำนวนผู้เข้าชม :517
โครงการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ :2022-06-19
จำนวนผู้เข้าชม :530
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเพศวิถีศึกษา สำหรับนักศึกษาอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2022-06-10
จำนวนผู้เข้าชม :554
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน *โครงการปรับพื้นฐานทางการศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2022-06-10
จำนวนผู้เข้าชม :514
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2022-06-02
จำนวนผู้เข้าชม :580
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครนักศึกษา
โพสเมื่อ :2022-06-02
จำนวนผู้เข้าชม :549
มุมส่งเสริมการอ่าน ประวัติศาสตร์ชาติไทย ห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-06-02
จำนวนผู้เข้าชม :531
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ปลูกต้นไม้ในวัน รักต้นไม้ 26 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ :2022-06-02
จำนวนผู้เข้าชม :566
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
โพสเมื่อ :2022-05-11
จำนวนผู้เข้าชม :548
กศน.อำเภอบุ่งคล้า สาธิตการใช้เตาเผาชีวะมวล วันที่ 18 เมษายน 2565
โพสเมื่อ :2022-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :559
วันที่ 8 เมษายน 2565 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่ม ภูธานี การประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับกลุ่มภูธานี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :582
วันที่ 25 มีนาคม 2565 นำโดยนางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบุ่งคล้าและบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่า การกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" และโครงการ "กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส" ณ. สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ # กศน.บึงกาฬ นำนโยบาย “กศน. WOW (6G)” สู่การปฏิบัติ
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :570
วันที่ 5 เมษายน 2565 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันการประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับจังหวัด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :579
วันที่ 29 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันการประกวดโครงการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในระดับโซ่เลียบโขงณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :516
วันที่ 29 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันการประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับโซ่เลียบโขงณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :528
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บุ่งคล้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดพิธี เนื่องใน วันที่ 2 เมษายน 2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
โพสเมื่อ :2022-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :590
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ กิจกรรมรักการอ่าน 2 เมษายน 2565
โพสเมื่อ :2022-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :637
โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า/กศน.อำเภอบึงโขงหลง/กศน.อำเภอปากคาด ระหว่างวันที่ 21-23เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
โพสเมื่อ :2022-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :672
วันที่ 14-15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 กศน.อำเภอบุ่งคล้าร่วมจัดนิทรรศการด้านการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา การส่งเสริมอาชีพ เพื่อต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :683
กศน.อำเภอบุ่งคล้ารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา1/2565
โพสเมื่อ :2022-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :594
วันที่ 10-12 มีนาคม 2565 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน รับฟังการนำเสนองานการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี การจัดทำแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษา อีกทั้งรับฟังแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมและการให้บริการห้องสมุดประชาชน โดย นางวรมน รัตนจีน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง นำทีมคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอ บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :647
การวัดผลประเมินผลประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :570
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน บ้านบุ่งคล้าเหนือ
โพสเมื่อ :2022-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :596
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :551
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ :2022-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :521
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านบุ่งคล้าทุ่ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :549
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด
โพสเมื่อ :2022-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :536
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-28
จำนวนผู้เข้าชม :550
ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมถวายต้นเงินและโรงทานและร่วมเป็นเกียรติ งานประเพณีนมัสการพระธาตุเจดีย์พุทธชยันตีอำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2565 ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :660
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.อำเภอบุ่งคล้าร่วมงานโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ
โพสเมื่อ :2022-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :618
วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ :2022-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :591
นายอโนชา หะติ่ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู ด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ รุ่นที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.ที่เข้ารีบการอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ :2022-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :575
กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาผุู้เรียน โครงการ TO BE NUMBER ONE ภาคเรียนที 2/2564 ในวันที่ 28มกราคม 2565 ณ. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :627
การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ :2022-01-07
จำนวนผู้เข้าชม :610
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหลังเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-12-29
จำนวนผู้เข้าชม :626
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต พิชิตสารเคมี ชีวีปลอดภัย
โพสเมื่อ :2022-01-13
จำนวนผู้เข้าชม :612
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔กศน.อำเภอบุ่งคล้าเข้าร่วม โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ #รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ
โพสเมื่อ :2021-12-17
จำนวนผู้เข้าชม :631
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดเชิงรุก(ยุคโควิด-19) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ :2021-12-15
จำนวนผู้เข้าชม :630
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ส่งเสริมการอ่านตามอัธยาศัยกับชุมชนบ้านบุ่งคล้าทุ่ง(ยุคโควิด-19)
โพสเมื่อ :2022-04-12
จำนวนผู้เข้าชม :662
วันที่ 3 ธันวาคม2564 ประชุมประจำเดือนธันวาคม2564
โพสเมื่อ :2021-12-15
จำนวนผู้เข้าชม :647
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ. ธนาคาร ธกส.อำเภอบุ่งคล้า (ยุคโควิด-19)
โพสเมื่อ :2021-12-15
จำนวนผู้เข้าชม :621
หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-12-15
จำนวนผู้เข้าชม :632
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โพสเมื่อ :2021-12-15
จำนวนผู้เข้าชม :685
วันที่5 ธันวาคม 2564.กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในร่วมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :634
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-12-06
จำนวนผู้เข้าชม :718
กิจกรรม ศส.ปชต. (การเลือกตั้งท้องถิ่น นายก อบต.และส.อบต.) อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-11-29
จำนวนผู้เข้าชม :658
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพการทำขนมครกโบราณ กศน.บุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-11-29
จำนวนผู้เข้าชม :639
กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น นายก อบต.และสมาชิก สอบต.
โพสเมื่อ :2021-11-24
จำนวนผู้เข้าชม :618
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอุบ่งคล้า ร่วมงานพระกฐินพระราชทาน สำนักงาน กศน.พ.ศ.2564 ร่วมปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โพสเมื่อ :2021-11-23
จำนวนผู้เข้าชม :783
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมการประชุม ชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบกับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.และคณะ และมีการถ่ายทอดสดทางเพจเฟชบุ๊ค ETV จากอาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
โพสเมื่อ :2021-11-19
จำนวนผู้เข้าชม :747
วันที่17พฤศจิกายน 2564 ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่208มาประชาสัมพันธ์รับสมัครรับราชการทหารงานแนะแนว.กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-11-19
จำนวนผู้เข้าชม :740
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วม ทอดกฐินสามัคคีอำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2564
โพสเมื่อ :2021-11-19
จำนวนผู้เข้าชม :745
วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอบุ่งคล้าได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ ว PA ให้กับผู้บริหารและข้าราชการครูในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-11-19
จำนวนผู้เข้าชม :670
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ :2021-11-10
จำนวนผู้เข้าชม :614
วันที่ 1พฤศจิกายน2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้าประชุมเจ้าหน้าที่แผนประจำอำเภอ
โพสเมื่อ :2021-11-10
จำนวนผู้เข้าชม :618
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า และนางสาวนภาพร โพนชัยยา ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมงานกฐินสามัคคีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดบึงสาราษฎร์ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-11-10
จำนวนผู้เข้าชม :636
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมประชุมจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๘ แห่ง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบอย่างถูกต้อง ฉับไวให้กับผู้รับบริการต่อไป #ซึ่งได้รับเกียรติจาก 👮นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผอ.สนง.กศน.จ.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในวันนี้
โพสเมื่อ :2021-11-10
จำนวนผู้เข้าชม :601
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง
โพสเมื่อ :2021-11-10
จำนวนผู้เข้าชม :633
วันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า และนางสาวกนกอร สาสอน ครู กศน.ตำบล เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-10-28
จำนวนผู้เข้าชม :666
สื่อส่งเสริมการอ่าน โรคไข้ปวดข้อ หรือโรคชิคุนกุนยา
โพสเมื่อ :2021-10-27
จำนวนผู้เข้าชม :653
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(เชิงรุก)สำหรับชาวตลาดนัดบ้านบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬวันที่ 26 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-10-27
จำนวนผู้เข้าชม :745
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2564
โพสเมื่อ :2021-10-27
จำนวนผู้เข้าชม :732
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ :2021-10-21
จำนวนผู้เข้าชม :708
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-10-20
จำนวนผู้เข้าชม :663
กิจกรรมเคารพธงชาติไทย
โพสเมื่อ :2021-10-20
จำนวนผู้เข้าชม :639
13 ตุลาคม พ.ศ.2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬโดยนางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้าและ บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ #เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2021-10-20
จำนวนผู้เข้าชม :689
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) วิชาช่างก่อสร้าง
โพสเมื่อ :2021-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :721
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) วิชาช่างทาสี
โพสเมื่อ :2021-10-15
จำนวนผู้เข้าชม :615
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจัดมุม ส่งเสริมการอ่านพระราชประวัติและมุมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2021-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :915
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศึกษาดูงาน)
โพสเมื่อ :2021-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :616
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน. อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :617
วันที่ 8 กันยายน 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ :2021-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :716
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ประจำเดือนสิงหาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :776
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกบ
โพสเมื่อ :2021-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :814
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า นายอโนชา หะติ่ง และนางพวงเพชร พรหมอารักษ์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและบรรณาธิการต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โพสเมื่อ :2021-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :757
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า และนางสาวกนกอร สาสอน ครู กศน.ตำบลบุ่งคล้า เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านเกษตรผสมผสาน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-08-19
จำนวนผู้เข้าชม :717
วันที่ 13-14 สิงหาคม2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บุ่งคล้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2021-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :941
เมื่อ 11 สิงหาคม 64 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บุ่งคล้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครูกศน.ตำบล โคกกว้าง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการ "บวร" ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรม อบรมอาชีพระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-08-17
จำนวนผู้เข้าชม :788
12 สิงหาคม 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บุ่งคล้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจั ดำเนิน กิจกรรม“ล้านเมล็ดพันธุ์ ศธ.ห่วงใย ต้านภัยโควิด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-08-16
จำนวนผู้เข้าชม :831
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ บุ่งคล้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ :2021-08-16
จำนวนผู้เข้าชม :825
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้าได้รับการนิเทศพื้นที่ตามโครงการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงานในสังกัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นการตรวจเยี่ยมพื้นที่จริง สภาพแวดล้อม การจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ พร้อมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
โพสเมื่อ :2021-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :773
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-07-29
จำนวนผู้เข้าชม :1062
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางสาวจรูญรัตน์ บุตรพรม ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
โพสเมื่อ :2021-07-29
จำนวนผู้เข้าชม :1153
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2021-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :680
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2021-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :689
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :689
การจัดการเรียนแบบพบกลุ่มผู้เรียน แบบ onsite ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2021-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :690
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2021-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :700
พัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2021-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :692
ส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั้นเดือนกรกฏาคม2564 เรื่อง บึงกาฬต้องชนะคู่มือการป้องกันตนเอง จากโรคโควิด-19 ภายในอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั้นแก่ประชาชน ภายในอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :942
วันที่ 9กรกฏาคม2564 จัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยเล็บมือตำบลหนองเดิ่นอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :788
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 นจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นยางนาและต้นตาล บริเวณหนองปลาหมัด บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ .
โพสเมื่อ :2021-07-19
จำนวนผู้เข้าชม :865
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ⛳ณ หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ำฝุ่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ท้องที่บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :898
29มิถุนายน2564 โครงการจิตอาสากศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :699
ปฐมนิเทศนักศึกษา1/2564และมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :731
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรม รณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ :2021-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :689
วันที่17 มิถุนายน 2564 จัดโครงการป้องกันยาเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โพสเมื่อ :2021-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :831
ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิตัลชุมชน (ครู ค) หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน ให้หัวหน้าครู กศน.ตำบล โดยครูผู้ช่วยนายอโนชา หะติ่ง เป็นพิธีกรบรรยายตลอดหลักสูตร
โพสเมื่อ :2021-07-13
จำนวนผู้เข้าชม :805
ส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั้นเดือนมิถุนายน2564 ภายในอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :713
ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน2564ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-07-15
จำนวนผู้เข้าชม :727
11 มิถุนายน2564 ครูกศนตำบลและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและนักศึกษาปลูกกระชายขาวและพืชสุนไพรต่างๆรอบๆกศน.และห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :848
วันที่ 2 มิถุนายน2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ปลูกกระชายขาว และพืชสมุนไพรตามนโยบายเร่งด่วน
โพสเมื่อ :2021-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :840
โครงการส่งเสริมความรู้ทำผ้าปิดจมูกและเจลแอลกอฮอล์และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ :2021-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :841
วันที่ 21 มิถุนายน 2564กศน.อำเภอบุ่งคล้าเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการ การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น​ และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างดีเด่นประจำปี​ 2564​ ณ​ บ้านดอนจิก ตำบลบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-06-30
จำนวนผู้เข้าชม :940
วันที่23-24-25 มิถุนายน2564 เข้าร่วมโครงการขยายผลจิตอาสาและพัฒนาทักษะวิชาการ​ โดย​ กศน.อำเภอบุ่งคล้า​ เป็นตัวแทนระดับจังหวัดบึงกาฬ​ เข้า​แข่งขัน กิจกรรม 1.การประกวดโครงงานประกอบรายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ อช.31001 ชื่อเรื่อง กระติบข้าวมหัศจรรย์ 2.การแข่งขันทักษะการอ่ารเร็ว ณ​ กศน.ตำบลโนนสูง​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2021-06-30
จำนวนผู้เข้าชม :1000
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2021-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :657
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ :2021-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :637
โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-06-08
จำนวนผู้เข้าชม :766
กิจกรรมปลูกต้นไม้
โพสเมื่อ :2021-06-08
จำนวนผู้เข้าชม :992
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายธวัลรัตน์ รัตนคุณ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-06-02
จำนวนผู้เข้าชม :784
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-05-21
จำนวนผู้เข้าชม :784
ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :943
ครู ลงพื้นที่แจกตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และรับสมัครนักศึกษา เยี่ยมบ้านนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :1046
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มีความสุข มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โพสเมื่อ :2021-04-22
จำนวนผู้เข้าชม :797
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ :2021-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :766
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ :2021-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :733
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ :2021-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :736
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2021-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :745
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2021-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :695
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2021-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :704
โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการรักการอ่าน 2 เมษายน 2564
โพสเมื่อ :2021-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :924
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด บ้านบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :915
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด บ้านบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-05-20
จำนวนผู้เข้าชม :1007
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ณ บ้านบุ่งคล้าเหนือ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :807
บ้านหนังสือชุมชน บ้านบึงสำราญ หมู่ ๙ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :745
บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเดิ่นเหนือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-19
จำนวนผู้เข้าชม :858
วันที่ 17 และ19 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้น สาเหตุ และแนวทางการป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อม (กาย จิต สมอง)
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :842
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการพิจารณา คัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มภูธานี
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :742
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :791
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :744
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน โคก หนองนา โมเดล
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :897
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบทางการศึกษา (N-NET)วันอาทิตย์ที่7 มีนาคม2564 ณ.สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :742
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :701
ระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้นายอโนชา หะติ่ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนายสมชัย ศรีวะสุทธิ์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตรช่างฝ้าเพดาน รุ่นที่ 2 (จำนวน 38 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :793
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า และนายอโนชา หะติ่ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :791
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2021-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :751
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563
โพสเมื่อ :2021-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :963
วันที่23 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2020-10-23
จำนวนผู้เข้าชม :994
นที่ 21 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-10-23
จำนวนผู้เข้าชม :1189
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ประจำปีพุทธศักราช 2563
โพสเมื่อ :2020-10-14
จำนวนผู้เข้าชม :1334
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-10-14
จำนวนผู้เข้าชม :869
วันที่ 2 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :1081
วันที่ 2 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :1299
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบทางการศึกษา (์N-NET)ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563.
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :916
วันที่ 1 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมเสร้างความเข้มแข็งศูนย์เสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศส.ปชต. และการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :962
วันที่ 12 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :1063
วันที่ 3 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :930
โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :846
วันที่ 10 กันยายน2563.จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม2563-30กันยายน2563
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :1126
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่1/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :803
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :797
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2020-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :1005
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :889
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :978
กิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมเครือข่ายคนไม่ขายเสียง บ้านดอนจิก หมู่ 5
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :821
วันที่28กรกฎาคม2563.เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด.ณ.ตลาดนัดบ้านบุ่งคล้า.อ.บุ่งคล้าจ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-31
จำนวนผู้เข้าชม :1062
วันที่ 24 กรกฎาคม2563. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ร่วมกับครูกศน.ตำบลหนองเดิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2020-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :1192
วันที่ 24 กรกฎาคม2563. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ.บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :856
วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้าคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :1319
21 กรกฎาคม2563. ห้องสมุดประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019
โพสเมื่อ :2020-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :909
วันที่ 21 กรกฎาคม2563. หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น.
โพสเมื่อ :2020-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :1180
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563. หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น.
โพสเมื่อ :2020-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :1129
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.40 น. บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้าร่วมเป็นเกียรติและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเดิ่นหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยฯ ได้ชี้แจงวัถุประสงค์ในการพบปะพี่น้องประชาชนครัังนี้เกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมศิษย์นายร้อยสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยเศรษฐกิจ พอเพียงตามรอยพระบาท
โพสเมื่อ :2020-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :1607
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโควิท-19แก่ประชาชนและเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง (การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
โพสเมื่อ :2020-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :1374
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2020-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :1092
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และสถานศึกษาในสังกัด รับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :1369
กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-06-30
จำนวนผู้เข้าชม :892
กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2020-06-30
จำนวนผู้เข้าชม :902
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2020-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :1030
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2020-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :1256
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :941
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2020-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :1192
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างคุณธรรม
โพสเมื่อ :2020-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :1075
นที่ 16 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :2899
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการแปรรูปอาหาร-ขนม ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :1179
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง 34 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-27 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :1106
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :1119
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มุมส่งเสริมการอ่านความรู้และการป้องกันตนเองจากจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
โพสเมื่อ :2020-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :1051
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่ไหน ณ.สภ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :1065
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (23ชั่วโมง) กลุ่มวิชาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
โพสเมื่อ :2020-05-22
จำนวนผู้เข้าชม :863
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ชั้นเรียนวิชาชีพ 38 ชั่วโมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :1082
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :1373
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น 38 ชั่วโมง กลุ่มเพาะพันธุ์กบ
โพสเมื่อ :2020-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :1047
วันที่ 15 เมษายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ Kick off
โพสเมื่อ :2020-05-21
จำนวนผู้เข้าชม :968
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ชั้นเรียนวิชาชีพ 38 ชั่วโมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2563
โพสเมื่อ :2020-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :994
โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โพสเมื่อ :2020-05-21
จำนวนผู้เข้าชม :909
จัดการเรียนการสอนรายบุคคล นักศึกษาคนพิการ ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2020-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :874
จัดการเรียนการสอนรายบุคคล นักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2020-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :870
จัดการเรียนการสอนรายบุคคล นักศึกษาคนพิการ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2020-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :868
ระยะสั้น กลุ่มวิชาช่างตัดผม จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :821
พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน ระมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :1007
พบกลุ่มนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนไพศาล
โพสเมื่อ :2020-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :864
พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน ระมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :912
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :859
กิจกรรมพบกลุ่ม ครูสายทอง พรมอารักษ์ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :844
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาสที่1-2 พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :886
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาสที่1-2 พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :966
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธนาคาร ธกส.สาขาบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาสที่1-2 พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :914
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหลังเรียน ณ.ห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :853
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ร้านเสริมสวย กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :942
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ.ม.ปลาย ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :984
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวนภาพร โพนชัยยา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :853
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ระดับประถม ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :925
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :849
วันที่ 11 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :892
บ้านหนังสือชุมชนตำบลบุ่งคล้า ณ.บ้านบุ่งคล้าทุ่ง ตำบลบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :809
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :867
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ตลาดนัดบ้านบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :851
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองเดิ่นเหนือ ตำบลหนองเดินอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :902
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :868
การศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :854
มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือประจำปี2563
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :878
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจัดโครงการกีฬากศน.บุ่งคล้า ต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬา หน้า กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :1200
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563. จัดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธฺ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :923
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 .กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดโครงการส่งเสริมคุณคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :856
วันที่14-15 มีนาคม 2563.ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :898
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :1019
วันที่ 11 มีนาคม2563 จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือประจำปี2563
โพสเมื่อ :2020-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :811
วันที่ 1-4 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” รุ่นที่ 5111/บก.15
โพสเมื่อ :2020-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :901
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 5 “ONIE GAMES” ณ จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ :2020-03-02
จำนวนผู้เข้าชม :734
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพของครู กศน. ในพื้นที่ตำบล
โพสเมื่อ :2020-03-02
จำนวนผู้เข้าชม :848
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและร่วมเป็นเกียรติ งานประเพณีนมัสการพระธาตุเจดีย์พุทธชยันตีอำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2563 ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :915
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติ งานประเพณีนมัสการพระธาตุเจดีย์พุทธชยันตีอำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2563 ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-02
จำนวนผู้เข้าชม :875
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชา การทำดอกไม้ประดิษฐ์ ในระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :702
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชา การแปรรูปอาหาร-ขนม (ปลาร้าบอง) ในระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2563 โ
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :1064
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) Non-Formal National Education Test : N-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :707
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประชุมประจำสัปดาห์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :808
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :897
โครงการศูนย์ึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรวิชาช่างปูกระเบื้อง ( 34 ช.ม.)
โพสเมื่อ :2020-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :733
ภาพกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR-โค้ท
โพสเมื่อ :2020-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :793
ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดโครงการ ๑อำเภอ ๑อาชีพ วิชา การทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :744
วันที่ 23 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2020-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :764
นที่ 23 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :867
วันที่ 16 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ บุคลากรเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :1055
วันที่ 14 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :1381
วันที่ 11 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :696
วันที่ 9 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมส้รางวินัยข้าราชการที่ดีต่อการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :980
วันที่ 8-9 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอศรีวิไล โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :750
วันที่ 7 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :1013
นที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :787
วันที่18 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โพสเมื่อ :2020-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :780
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประชุมประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ :2020-01-02
จำนวนผู้เข้าชม :850
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีข้อราชการสำคัญ และนโยบายการดำเนินงาน ที่จะแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และนำไปสู่การปฎิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-01-02
จำนวนผู้เข้าชม :1173
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนบุ่งคล้านคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน. ณ โรงเรียนบุ่งคล้านคร จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-01-02
จำนวนผู้เข้าชม :1106
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-22.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อำเภอบุ่งคล้า รับประทานอาหาร(กินข้าวพาแลง) และลงนามธรรมนูญสุขภาพอำเภอบุ่งคล้า “บุ่งคล้าบ้านเฮา : รวมพลังสุขภาพไปด้วยกัน” ณ โรงเรียนบุ่งคล้านคร จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-12-11
จำนวนผู้เข้าชม :967
กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอบุ่งคล้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
โพสเมื่อ :2019-12-11
จำนวนผู้เข้าชม :781
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทำวีดิทัศน์ “เล่าเรื่องเมืองบึงกาฬ ตอน บุ่งคล้านครออนซอนเมืองจิ๋วแต่แจ๋ว”
โพสเมื่อ :2019-10-28
จำนวนผู้เข้าชม :1469
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการสรุปผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ :2019-10-28
จำนวนผู้เข้าชม :883
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2019-10-28
จำนวนผู้เข้าชม :892
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ :2019-10-28
จำนวนผู้เข้าชม :817
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-10-21
จำนวนผู้เข้าชม :840
วันที่ 26 กันยายน 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ :2019-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :907
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 และเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนศีล 5 คณะสงฆ์นำหน้า ประชา รัฐ ร่วมใจ ให้รู้รักสามัคคี ถิ่นไทนี้จะร่มเย็น
โพสเมื่อ :2019-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :1099
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป (ช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :883
ศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้น ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :897
ศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้น ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :854
การศึกษาพื้นฐาน (กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมสุขภาวะประชาชนคนบุ่งคล้า)
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :881
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 90 คน ณ วัดอรุณไตรแจ้ง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :1028
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิมธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า และนางสาวอุดมพร ประจักษ์โก บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :1284
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป และลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :1166
วันที่ 3 สิงหาคม 2562. กศน.อ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ณ.โรงเรียนบุ่งคล้านคร
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :950
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 14 สิงหาคม 2562. ณ.บ้านซำบอน ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :1083
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดย นางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นางพวงเพชร พรหมอารักษ์ ครู กศน.ตำบล และนางสาวกนกอร สาสอน ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :1086
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :912
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า และบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีเชิญตุงและพิธีเปิดป้ายเสาค้ำบ้านชูเมืองบุ่งคล้าเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :1845
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2562 (lnternationat Literary Day toooc)
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :906
การจัดการเรียนการสอนแบบพบผู้เรียนรายบุคคล (นักศึกษาคนพิการ)
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :1090
วันที่30 สิงหาคม 2562. กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน คนบึงกาฬ เนื่องในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี2562.ณ. ห้องสมุดบีเคแกรนด์ บอลรูม อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :1010
วันที่ 17 ,24 กรกฎาคม 2562. ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเดิ่นเหนือ อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :968
เดือน กรกฎาคม 2562. ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหลังเรียน
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :967
วันที่ 2 กรกฎาคม2562. ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ .ธนาคาร บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :913
วันที่ 9 ,23 กรกฎาคม 2562. หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :971
วันที่2,9,23 ,30กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :1050
วันที่10 กรกฎาคม2562.เจ้าหน้าห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการ ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :954
วันที่ 21 กรกฎาคม2562. ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ.สภ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :844
วันที่ 12กรกฎาคม2562. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านคิวอาร์โค้ท อ่านออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :981
กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการมหกรรม “คนบุ่งคล้า ไม่กินปลาดิบ ลดเสี่ยง ลดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2562” โดยสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า โรงพยาบาลบุ่งคล้า ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :934
วันที่10 กรกฎาคม2562. กศน.อำเภอบุ่งคล้าเข้าร่วมโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ :2019-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :951
จัดนิทรรศการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ :2019-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :1218
วันที่ วันที่ 3กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียง โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2019-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :996
หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าอำเภอบุ่งคล้า วันที่ 7มิถุนายน2562
โพสเมื่อ :2019-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :1096
หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า วันที่ 30 มิถุนายน2562
โพสเมื่อ :2019-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :980
โครงการกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ วันที่26-28 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ :2019-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :1214
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :941
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกหญ้าแฝก
โพสเมื่อ :2019-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :1164
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีอัญเชิญพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2019-06-12
จำนวนผู้เข้าชม :1061
วันที่1-30เมษายน 2562.ครูกศน.ตำบล หนองเดิ่น ออกพบกลุ่มนักศึกษา ในเขตตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :1096
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นางสาวนภาพร โพนชัยยา ครูศรช.บ้านโนนไพศาลตำบลโคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :1369
วันที่21พฤษภาคม2562.กศน.อำเภอบุ่งคล้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :1189
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30- 16.00 น. บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพคน สร้างตำบลหน้าอยู่ ณ ห้องประชุมต้นคล้า และห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-05-27
จำนวนผู้เข้าชม :2356
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (บ้านดอนแพง)
โพสเมื่อ :2019-05-27
จำนวนผู้เข้าชม :1839
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมทำการปลูกต้นคล้า และปลูกต้นสิรินธรวัลลี
โพสเมื่อ :2019-05-16
จำนวนผู้เข้าชม :1417
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ :2019-05-13
จำนวนผู้เข้าชม :969
กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-13
จำนวนผู้เข้าชม :1168
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :1399
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
โพสเมื่อ :2019-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :1047
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Year จังหวัดบึงกาฬ เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-02
จำนวนผู้เข้าชม :1092
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น วันที่ 26เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-04-26
จำนวนผู้เข้าชม :1393
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลโคกกว้างอ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-26
จำนวนผู้เข้าชม :996
กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมการประชุมยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการ ภาค10
โพสเมื่อ :2019-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :1106
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกศน.ไตรมาสที่1-2
โพสเมื่อ :2019-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :1028
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด23 เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-04-24
จำนวนผู้เข้าชม :1097
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2019-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :1000
วันที่ 10 เมษายน2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2019-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :1056
กศน.อำเภอบุ่งคล้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :1075
ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :981
วันที่ 5เมษายน 2562 หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ สภ.บุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :1055
วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 น. ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ.ร้านเสริมสวย
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :1160
หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สภ.บุ่งคล้า วันที่ 26 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :1190
กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลและการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :983
กศน.อำเภอบุ่งคล้าจัดโครงการวันรักการอ่าน การอ่านสร้างปัญญา การศึกษาสร้างคน การฝึกฝนสร้างอาชีพ เนื่องในงาน วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :1380
กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนอำเภอบุ่งคล้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม2562
โพสเมื่อ :2019-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :887
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวันที่ 19 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :963
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวันที่ 12 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :962
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม-30 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :1062
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ 12 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :1088
วันที่ 9 มีนาคม 2562 เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่24 มีนาคม2562
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :1376
การแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :947
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการยุวกาชาด27 กุมภาพันธ์2562
โพสเมื่อ :2019-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :979
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวันที่ 5 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :1290
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานมนัสการพระธาตุเจดีย์พุทธชตี อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :1147
กิจกรรม:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ # รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2019-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :963
วันที่19กุมภาพันธ์2562 ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :927
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :1033
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :870
บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :871
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :883
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :942
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :905
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :871
ระหว่างวันที่ 8-18 เดือนมกราคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจัดอบรมโครงการ1 อำเภอ1 อาชีพ วิชาช่างเชื่อม รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :1142
วันที่11 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลโคกกว้างจัดอบรมโครงการพํมนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มการแปรรูปอาหาร ณ ศาลา SML บ้านดอนใหญ่ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :921
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับประถม ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :952
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1010
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :990
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับประถม ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :767
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ การมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :783
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ การมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :761
พบผู้เรียน การจัดการเรียนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :765
กิจกรรมมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาวิชาการรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :766
วันอาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test : N -NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โดยได้รับการนิเทศจาก ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :766
โครงการ กีฬา กศน.สัมพันธ์ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด(กลุ่มโซนโซ่เลียบโขง)
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :1059
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬจัดโครงการการประยุกต์หลักการทรงงานกับการบริหารจัดการชีวิต
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :835
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธนาคาร ธกส.สาขาอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :1115
วันที่29มกราคม2562 ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :883
กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการพิธีเทิดทูนสถาบันของชาติหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 22มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :1035
กศน.ตำบลโคกกว้าง เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :793
กศน.อำเภอบุ่งคล้าเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :848
วันที่18 มกราคม2562 ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :959
วันที่ 17 มกราคม2562 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิหน้าที่กฏหมายให้กับประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-21
จำนวนผู้เข้าชม :819
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-21
จำนวนผู้เข้าชม :948
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-21
จำนวนผู้เข้าชม :892
โครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น วันที่ 14 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-14
จำนวนผู้เข้าชม :1005
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์คลื่อนที่เพื่อดูแล ประชาชนณ.บ้านหนองคังคาตำบลหนองเดิ่นอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-14
จำนวนผู้เข้าชม :1565
กิจกรรม:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ # รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2019-01-13
จำนวนผู้เข้าชม :941
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-21
จำนวนผู้เข้าชม :1171
กิจกรรมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
โพสเมื่อ :2019-01-11
จำนวนผู้เข้าชม :793
วันที่8 มกราคม2562 ห้องสมุดประชาชนจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :764
วันที่24 ธันวาคม 2561. กศน.อำเภอบุ่งคล้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :868
27 ธันวาคม2561 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2019-01-01
จำนวนผู้เข้าชม :1551
ศส.ปชต.บุ่งคล้า จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-12-29
จำนวนผู้เข้าชม :789
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ( วิชาชีพ ช่างเชื่อม รุ่นที่ 1 )
โพสเมื่อ :2018-12-29
จำนวนผู้เข้าชม :883
วันที่18 ธันวาคม2561 ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :1383
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ หลังเวลาเลิกงาน ณ. ลานกีฬา กศน.
โพสเมื่อ :2018-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :984
วันที่20 ธันวาคม2561. นางธันยพร สิทธิราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์ที่เพื่อดูแลประชาชนฯ ณ วัดอรุณไตรแจ้งวนาราม บ้านหนองบ่อ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :1250
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 13 ธันวาคม2561. ณ.บ้านห้วยเล็บมือ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :902
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โพสเมื่อ :2018-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :801
วันที่7 ธันวาคม2561 วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศ) จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :1118
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-05
จำนวนผู้เข้าชม :822
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :1081
ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดวันที่ 20 พ.ย.2561.กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-11-27
จำนวนผู้เข้าชม :1527
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561.
โพสเมื่อ :2018-11-19
จำนวนผู้เข้าชม :1621
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน2561 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมงานกฐินอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-11-19
จำนวนผู้เข้าชม :934
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นกรรมการประกวดอาหาร งานไหลเรือไฟย้อนยุคปลอดเหล้าวันที่23-24 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :1203
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันเสาร์ที่27 ตุลาคม2561.
โพสเมื่อ :2018-10-29
จำนวนผู้เข้าชม :1111
การประชุมประสานแผนการพัฒนาทางวิชาการของกลุ่มภูธานีประจำปีงบประมาณ2562วันที่24 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-25
จำนวนผู้เข้าชม :1026
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณมหากษัตริย์ วันปิยมหาราช23ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-25
จำนวนผู้เข้าชม :1214
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าวันที่ 8เดือนพ.ย.2561
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :1065
วันที่18 ตุลาคม 2561.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :967
วันที่ 17-18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ได้ลงพื้นที่ สอบถามข้อมูลติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :881
ครูกศน.ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :877
ครูกศน.ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :828
ติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :820
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :932
บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2018-10-16
จำนวนผู้เข้าชม :955
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-10-10
จำนวนผู้เข้าชม :864
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ระดับ ม.ปลายประจำภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :766
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :796
กศน.ตำบลบุ่งคล้า การจัดการเรียนการสอน แบบพบกลุ่มผู้เรียนในระดับ ม.ต้น ในภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :802
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศนงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 25 -26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ :2018-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :1010
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้ง4 เวทีของพื้นที่ กศน.ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :769
กิจกรรม การเรียนการสอนและพบกลุ่มนักศึกษา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :1287
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นางสาวกนกอร สาสอน ครูกศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :1203
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู พวงเพชร พรหมอารักษ์
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :929
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :1036
กิจกรรม การเรียนการสอนและพบกลุ่มนักศึกษา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :806
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาครูผู้สอนคนพิการ อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :930
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :931
กิจกรรมพบกลุ่ม ครูอาสาสมัครนางสายทอง พรมอารักษ์ กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :790
หมุนเวียนสื่อ โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สถานีตำรวจอำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :886
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด เดือน กรกฏาคม2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :1057
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :1258
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ รุ่นที่ 2 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :931
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :1352
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :1033
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :867
กิจกรรมพบผู้เรียนรายบุคคล(นักศึกษาพิการ)
โพสเมื่อ :2018-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :854
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เดือนพฤษภาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :1241
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :1127
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า เดือน สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :1193
โครงการส่งเสริมการการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 2 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :1503
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธาคาร ธกส.อำเภอบุ่งคล้าวันที่ 3สิงหาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :1129
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น สถานีตำรวจภูธร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :1530
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
โพสเมื่อ :2018-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :1206
โครงการ ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :945
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :849
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประมินผล N-Net
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :872
กิจกรรม จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :995
โครงการอบรมการผลิตคลิปวีดิโอเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหารและรองผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :979
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :1186
โครงการศูนยืฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ กลุ่มแปรรูปผลิตภััณฑ์จากปลาน้ำโขง
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :921
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โพสเมื่อ :2018-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :1302
โครงการ วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561.ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2018-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :979
กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :1345
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)ต.โคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :904
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :846
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :862
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :1100
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างฝ้าเพดาน
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :957
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :896
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :1021
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างปูน 1 อำเภอ 1 อาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :978
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :845
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ของภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :816
กิจกรรมพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :840
กิจกรรมพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :839
กิจกรรมพบกลุ่มระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :811
พบกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :843
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบุ่งคล้า ส่งเสริมการอ่าน หนังสือกศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :874
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :894
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :941
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :1012
บ้านหนังสือชุมชนตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :886
บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :860
บ้านหนังสือชุมชนตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :848
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ วิชา ช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :994
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธนาคาร ธกส.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :1312
โครงการคลีนิกเกษตรอำเภอบุ่งคล้าครั้งที่ ๒ร่วมกับภาคีเคือข่าย
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :1237
โครงการห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :995
โครงการคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :979
หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :1079
การอบรมปฏิบัติการ (PAOR) สำหรับบุคลากร กศน.ในสังกัดสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :907
โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2018-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :939
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :912
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมเพิ่มคนเก่ง
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :1008
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :878
โครงการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาสินธุ์
โพสเมื่อ :2018-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :1017
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :1093
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างวินัยนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :1100
โครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน วันที่ 8-11 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :1311
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินับจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :1057
การนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :1026
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-11-24
จำนวนผู้เข้าชม :1265
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดทองอุทัยราษฎร์ บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-02
จำนวนผู้เข้าชม :982
วันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2017-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :948
วันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2017-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :938
ร่วมพิธีบำเพ็ญราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดธรรมรักขิต บ้านหนองเดิ่นเหนือ หมูที่ 2 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 06.30 น. โดยมีท่านนายอำเภอนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ :2017-10-13
จำนวนผู้เข้าชม :1245
หมุนเวียนสื่อ โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :1390
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :963
ออกหมุนเวียนสือในโครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :1065
ออกหมุนเวียนสือในโครงการส่งเสริมการอ่าน.บ้านหนังสือชุมชน ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :873
ออกนิเทศ ติดตาม บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :955
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :1001
พบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ต้น/ม.ปลาย ณ.กศน. ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :1032
พบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ต้น/ม.ปลาย ณ.ศรช.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :975
พบกลุ่มนักศึกษา โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ บ้านโนนไพศาลต.โคกกว้าง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :1044
พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถม /ม.ต้น พบกลุ่มย่อย ณ.ศรช.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :1068
ออกหมุนเวียนสือในโครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :851
พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถม ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :895
พบกลุ่มนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือปีงบประมาณ 2560
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :939
ร่วมกิจกรรมจัดห้องสมุด ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตชด.ห้วยดอกไม้ อ.เมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :1034
ร่วมกิจกรรมจัดห้องสมุด ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตชด.ห้วยดอกไม้ อ.เมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :1636
กีฬาโซ่เลียบโขง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :889
กีฬาโซ่เลียบโขง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :862
โครงการอบรมประวัติศาตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :973
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :896
กศน.อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ศึกษาดูงานกศนอ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :916
บริจาคเลือด ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :991
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านเทพมีชัย ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1034
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และกิจกรรม.Big cleaning Dayบ้านนาจาน ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :978
กิจกรรมพบกลุ่ม ครูสอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :906
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดห้องสมุดให้มีชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1216
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :1309
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :899
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1082
ออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :902
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :864
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ตำบลบุ่งคล้า ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1029
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ตำบลบุ่งคล้า ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1001
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ตำบลบุ่งคล้า ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1094
กิจกรรม 5 ส .ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1038
กิจกรรม 5 ส .ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :976
มอบกระเช้าหนังสือในโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :975
มอบกระเช้าหนังสือในโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :968
มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ.
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :968
มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุม ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :981
มอบหนังสือให้บ้านหนังสือชุมชนต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :870
มอบหนังสือให้บ้านหนังสือชุมชนต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :884
พิธีมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :1079
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู กศน. เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2017-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :839
ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการ คน ๓ วัย หัวใจเดียวกัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ปีงบประมาณ 2560
โพสเมื่อ :2017-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :1212
โครงการปฐมนิเทศนักษึกษา กศนอำเภอบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-06-15
จำนวนผู้เข้าชม :880
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :888
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :904
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บ้านโคกกว้าง หมู่ ๑ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :887
โครงการฝึกอบรมครู กศน.ทางไกล STEM ศึกษา
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :853
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :844
กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2560 ณ ตลาดบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :895
โครงการ กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :886
กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด"
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :841
โครงการอุปสมบทบรรพชาทำดีเพื่อพ่อ
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :1073
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :846
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :861
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :848
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :934
หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) การทำไ้กวาดดอกหญ้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :961
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ชุมชนรักษ์วัฒนาธรรม น้อมตามรอยพระยุคล
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :908
กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชีวิตตามแนวคิดแบบพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :879
โครงการสวัสดิการน่ารู้ผู้พิการอยู่ดีมีสุขกศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :973
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการประถมตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :947
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการม.ปลายตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :891
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับม.ต้น ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :928
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับม.ปลาย ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :908
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับประถมศึกษา ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :902
การเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลโคกกว้าง ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :884
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับประถม โดยการพบกลุ่มนักศึกษา (นางสายทอง พรมอารักษ์)
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :953
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับประถม ต.โคกกว้าง
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :963
การจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ครู สายทอง พรมอารักษ์)
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :945
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :903
การพบกลุ่มนักศึกษาผู้พิกา ร ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :927
การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :837
การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระดับประถมศึกษา กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :877
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมอำเภอบุ่งคล้าเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2016-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :985
งานกฐินอำเภอบุ่งคล้า พ.ศ.2558 ณ วัดอรุณไตรแจ้ง บ้านหนองบ่อ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-11-12
จำนวนผู้เข้าชม :991
โครงการฟื้นฟูสมรรภาพผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนตำบลโคกกว้าง วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-11-02
จำนวนผู้เข้าชม :1040
วันปิยะมหาราช ประจำปี 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-11-02
จำนวนผู้เข้าชม :1013
กีฬา กศน.เกมส์ ระดับ จังหวัด วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ สนามหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :1138
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2558 การเรียนรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ศาลา กศน.ร่วมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :1185
กีฬา กศน.เกมส์ ระดับ คัดโซน กลุ่มเรียบโขง ประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ กศน.อำเภอปากคาด กศน.อำเภอโซ่พิสัย กศน.อำเภอบุ่งคล้า ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ สนามหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :1675
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558(กศน.อำเภอบุ่งคล้า)
โพสเมื่อ :2015-08-18
จำนวนผู้เข้าชม :971
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน เพื่อการเรียนรู้สู่หนึ่งประชาคม(กศน.อำเภอบุ่งคล้า)
โพสเมื่อ :2015-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :979
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบล อำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โดย นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :955
โครงการหมู่บ้านต้นแบบตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง วันที่ 9 กรกฏาคม 2558 บ้านดอนแพง ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :950
กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2558 บ้านดอนแพง ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :946
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ใส่ใจชุมชน บ้านโนนไพศาล ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :1026
กิจกรรม กีฬาสี กศน.บุ่งคล้าเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุ่งคล้านคร อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :1417
กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการก้าวไกล ประชาธิปไตยก้าวหน้า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :907
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านท่าสมโฮง ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :1071
กิจกรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนโดย ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :874
ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ เยาวชนต้นแบบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :1047
ศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :953
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :976

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.172.230.21
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 13/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14104539