สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน.อำเภอบุ่งคล้า
ที่ตั้ง หมู่ 1 ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน มีอาชีพที่ยั่งยืนและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ สืบสานหัตกรรมท้องถิ่น
อัตลักษณ์ ส่งเสริมอาชีพหัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โทรศัพท์
โทรสาร 042-499005
นายพิทักษ์ ราชาทุม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบุ่งคล้า
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอบุ่งคล้า
พันธกิจ

1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการศึกษาอาชีพให้มีคุณภาพ

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3.พัฒนาและนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

4.พัฒนาครู/บุคลากรและภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5.ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน

6.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ

7.ส่งเสริมโครงการหมู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ


ประวัติสถานศึกษา


โครงสร้างสถานศึกษา

 

โครงสร้างบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า

นายพิทักษ์  ราชาทุม  

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า

นายอโนชา  หะติ่ง

ครู ผู้ช่วย

                                                          

                        นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์                   นางสาวกนกอร สาสอน           นางพวงเพชร พรหมอารักษ์

               ครู กศน.ตำบลโคกกว้าง         ครู กศน.ตำบลบุ่งคล้า       ครู กศน.ตำบลหนองเดิ่น

       

                                                                 

                    นางสาวนภาพร  โพนชัยยา                          นายวรพงษ์  พรหมพิมพ์                             นางสาวพัชรจิรา   หนึ่งคำมี

                      ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล                            ครู ผู้สอนคนพิการ                                ครู กศน.ตำบล (ศรช.หนองคังคา)

นางสาวอุดมพร  ประจักษ์โก

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

 

Untitled Document
ภาพกิจกรรม
วันที่23 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2020-10-23
จำนวนผู้เข้าชม :91
นที่ 21 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-10-23
จำนวนผู้เข้าชม :50
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ประจำปีพุทธศักราช 2563
โพสเมื่อ :2020-10-14
จำนวนผู้เข้าชม :177
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-10-14
จำนวนผู้เข้าชม :92
วันที่ 2 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :186
วันที่ 2 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :261
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบทางการศึกษา (์N-NET)ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563.
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :153
วันที่ 1 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมเสริมเสร้างความเข้มแข็งศูนย์เสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการขับเคลื่อนหมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศส.ปชต. และการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :144
วันที่ 12 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :214
วันที่ 3 กันยายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-09-22
จำนวนผู้เข้าชม :135
โครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :79
วันที่ 10 กันยายน2563.จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม2563-30กันยายน2563
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :304
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่1/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :72
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาผู้พิการระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2020-09-14
จำนวนผู้เข้าชม :86
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โพสเมื่อ :2020-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :215
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2020-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :106
กิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลน์
โพสเมื่อ :2020-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :152
กิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมเครือข่ายคนไม่ขายเสียง บ้านดอนจิก หมู่ 5
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :64
วันที่28กรกฎาคม2563.เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด.ณ.ตลาดนัดบ้านบุ่งคล้า.อ.บุ่งคล้าจ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-31
จำนวนผู้เข้าชม :238
วันที่ 24 กรกฎาคม2563. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ร่วมกับครูกศน.ตำบลหนองเดิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ.กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2020-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :185
วันที่ 24 กรกฎาคม2563. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ.บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2020-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :128
วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้าคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :389
21 กรกฎาคม2563. ห้องสมุดประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019
โพสเมื่อ :2020-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :162
วันที่ 21 กรกฎาคม2563. หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น.
โพสเมื่อ :2020-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :429
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563. หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น.
โพสเมื่อ :2020-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :251
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.40 น. บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้าร่วมเป็นเกียรติและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเดิ่นหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยฯ ได้ชี้แจงวัถุประสงค์ในการพบปะพี่น้องประชาชนครัังนี้เกี่ยวกับ โครงการส่งเสริมศิษย์นายร้อยสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยเศรษฐกิจ พอเพียงตามรอยพระบาท
โพสเมื่อ :2020-07-21
จำนวนผู้เข้าชม :543
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโควิท-19แก่ประชาชนและเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง (การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
โพสเมื่อ :2020-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :366
วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และเสริมสร้างพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2020-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :204
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และสถานศึกษาในสังกัด รับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-07-08
จำนวนผู้เข้าชม :429
กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-06-30
จำนวนผู้เข้าชม :157
กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2020-06-30
จำนวนผู้เข้าชม :174
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2020-06-26
จำนวนผู้เข้าชม :298
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 07.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2020-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :418
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :223
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2020-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :459
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างคุณธรรม
โพสเมื่อ :2020-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :290
นที่ 16 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-06-23
จำนวนผู้เข้าชม :753
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการแปรรูปอาหาร-ขนม ในระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :305
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง 34 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-27 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :215
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :279
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มุมส่งเสริมการอ่านความรู้และการป้องกันตนเองจากจากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
โพสเมื่อ :2020-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :205
กิจกรรมหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่ไหน ณ.สภ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-06-06
จำนวนผู้เข้าชม :336
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (23ชั่วโมง) กลุ่มวิชาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
โพสเมื่อ :2020-05-22
จำนวนผู้เข้าชม :173
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ชั้นเรียนวิชาชีพ 38 ชั่วโมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2020-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :249
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นายสมชัย ศรีวะสุทธิ์ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :392
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น 38 ชั่วโมง กลุ่มเพาะพันธุ์กบ
โพสเมื่อ :2020-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :303
วันที่ 15 เมษายน 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ Kick off
โพสเมื่อ :2020-05-21
จำนวนผู้เข้าชม :210
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ชั้นเรียนวิชาชีพ 38 ชั่วโมง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2563
โพสเมื่อ :2020-05-19
จำนวนผู้เข้าชม :223
โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
โพสเมื่อ :2020-05-21
จำนวนผู้เข้าชม :187
จัดการเรียนการสอนรายบุคคล นักศึกษาคนพิการ ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2020-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :168
จัดการเรียนการสอนรายบุคคล นักศึกษาคนพิการ ระดับ ประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2020-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :161
จัดการเรียนการสอนรายบุคคล นักศึกษาคนพิการ ระดับ ม.ปลาย
โพสเมื่อ :2020-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :166
ระยะสั้น กลุ่มวิชาช่างตัดผม จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2020-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :153
พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน ระมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2020-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :174
พบกลุ่มนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนไพศาล
โพสเมื่อ :2020-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :173
พบกลุ่มจัดการเรียนการสอน ระมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2020-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :158
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :175
กิจกรรมพบกลุ่ม ครูสายทอง พรมอารักษ์ ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :182
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาสที่1-2 พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :185
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาสที่1-2 พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :177
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธนาคาร ธกส.สาขาบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ประจำไตรมาสที่1-2 พ.ศ.2563
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :236
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหลังเรียน ณ.ห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :164
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ร้านเสริมสวย กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :182
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ.ม.ปลาย ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :264
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวนภาพร โพนชัยยา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :169
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา ระดับประถม ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :151
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :174
วันที่ 11 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :167
บ้านหนังสือชุมชนตำบลบุ่งคล้า ณ.บ้านบุ่งคล้าทุ่ง ตำบลบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :142
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :175
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ตลาดนัดบ้านบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :179
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน บ้านหนองเดิ่นเหนือ ตำบลหนองเดินอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :199
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสม และมีคุณภาพ
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :198
การศึกษาต่อเนื่อง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-04-03
จำนวนผู้เข้าชม :162
มอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือประจำปี2563
โพสเมื่อ :2020-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :166
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจัดโครงการกีฬากศน.บุ่งคล้า ต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬา หน้า กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :330
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563. จัดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธฺ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :165
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 .กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดโครงการส่งเสริมคุณคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :166
วันที่14-15 มีนาคม 2563.ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :177
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ :2020-03-17
จำนวนผู้เข้าชม :215
วันที่ 11 มีนาคม2563 จัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือประจำปี2563
โพสเมื่อ :2020-03-16
จำนวนผู้เข้าชม :144
วันที่ 1-4 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” รุ่นที่ 5111/บก.15
โพสเมื่อ :2020-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :120
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 5 “ONIE GAMES” ณ จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ :2020-03-02
จำนวนผู้เข้าชม :106
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพของครู กศน. ในพื้นที่ตำบล
โพสเมื่อ :2020-03-02
จำนวนผู้เข้าชม :143
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและร่วมเป็นเกียรติ งานประเพณีนมัสการพระธาตุเจดีย์พุทธชยันตีอำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2563 ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :123
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติ งานประเพณีนมัสการพระธาตุเจดีย์พุทธชยันตีอำเภอบุ่งคล้า ประจำปี 2563 ณ วัดจันทราราษฎร์ บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-02
จำนวนผู้เข้าชม :150
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชา การทำดอกไม้ประดิษฐ์ ในระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :98
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชา การแปรรูปอาหาร-ขนม (ปลาร้าบอง) ในระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2563 โ
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :241
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) Non-Formal National Education Test : N-Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :93
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประชุมประจำสัปดาห์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :148
ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ :2020-02-17
จำนวนผู้เข้าชม :183
โครงการศูนย์ึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรวิชาช่างปูกระเบื้อง ( 34 ช.ม.)
โพสเมื่อ :2020-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :105
ภาพกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR-โค้ท
โพสเมื่อ :2020-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :136
ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดโครงการ ๑อำเภอ ๑อาชีพ วิชา การทอผ้าพื้นเมือง
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :154
วันที่ 23 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2020-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :102
นที่ 23 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยมีนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :146
วันที่ 16 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ บุคลากรเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-01-28
จำนวนผู้เข้าชม :321
วันที่ 14 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้บุคลากร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :398
วันที่ 11 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :90
วันที่ 9 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมส้รางวินัยข้าราชการที่ดีต่อการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :243
วันที่ 8-9 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนายพิทักษ์ ราชาทุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอศรีวิไล โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :96
วันที่ 7 มกราคม 2563 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :228
นที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563
โพสเมื่อ :2020-01-27
จำนวนผู้เข้าชม :103
วันที่18 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โพสเมื่อ :2020-07-09
จำนวนผู้เข้าชม :174
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประชุมประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ :2020-01-02
จำนวนผู้เข้าชม :84
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีข้อราชการสำคัญ และนโยบายการดำเนินงาน ที่จะแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และนำไปสู่การปฎิบัติ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-01-02
จำนวนผู้เข้าชม :325
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนบุ่งคล้านคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน. ณ โรงเรียนบุ่งคล้านคร จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-01-02
จำนวนผู้เข้าชม :153
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-22.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์อำเภอบุ่งคล้า รับประทานอาหาร(กินข้าวพาแลง) และลงนามธรรมนูญสุขภาพอำเภอบุ่งคล้า “บุ่งคล้าบ้านเฮา : รวมพลังสุขภาพไปด้วยกัน” ณ โรงเรียนบุ่งคล้านคร จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-12-11
จำนวนผู้เข้าชม :252
กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอบุ่งคล้า ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
โพสเมื่อ :2019-12-11
จำนวนผู้เข้าชม :161
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทำวีดิทัศน์ “เล่าเรื่องเมืองบึงกาฬ ตอน บุ่งคล้านครออนซอนเมืองจิ๋วแต่แจ๋ว”
โพสเมื่อ :2019-10-28
จำนวนผู้เข้าชม :302
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการสรุปผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ :2019-10-28
จำนวนผู้เข้าชม :209
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2019-10-28
จำนวนผู้เข้าชม :212
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ :2019-10-28
จำนวนผู้เข้าชม :185
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-10-21
จำนวนผู้เข้าชม :179
วันที่ 26 กันยายน 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ :2019-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :187
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 และเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนศีล 5 คณะสงฆ์นำหน้า ประชา รัฐ ร่วมใจ ให้รู้รักสามัคคี ถิ่นไทนี้จะร่มเย็น
โพสเมื่อ :2019-10-04
จำนวนผู้เข้าชม :265
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป (ช่างเชื่อม)
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :201
ศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้น ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :206
ศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้น ช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :187
การศึกษาพื้นฐาน (กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อส่งเสริมสุขภาวะประชาชนคนบุ่งคล้า)
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :210
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 90 คน ณ วัดอรุณไตรแจ้ง บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :215
วันที่ 6 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิมธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า และนางสาวอุดมพร ประจักษ์โก บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :280
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป และลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :419
วันที่ 3 สิงหาคม 2562. กศน.อ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ณ.โรงเรียนบุ่งคล้านคร
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :216
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 14 สิงหาคม 2562. ณ.บ้านซำบอน ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :330
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดย นางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า มอบหมายให้ นางพวงเพชร พรหมอารักษ์ ครู กศน.ตำบล และนางสาวกนกอร สาสอน ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :221
วันที่ 25 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :206
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า และบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมพิธีเชิญตุงและพิธีเปิดป้ายเสาค้ำบ้านชูเมืองบุ่งคล้าเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-09-12
จำนวนผู้เข้าชม :722
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า โดยนางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2562 (lnternationat Literary Day toooc)
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :213
การจัดการเรียนการสอนแบบพบผู้เรียนรายบุคคล (นักศึกษาคนพิการ)
โพสเมื่อ :2019-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :331
วันที่30 สิงหาคม 2562. กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬจัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน คนบึงกาฬ เนื่องในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี2562.ณ. ห้องสมุดบีเคแกรนด์ บอลรูม อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :325
วันที่ 17 ,24 กรกฎาคม 2562. ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองเดิ่นเหนือ อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :311
เดือน กรกฎาคม 2562. ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหลังเรียน
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :272
วันที่ 2 กรกฎาคม2562. ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ .ธนาคาร บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :249
วันที่ 9 ,23 กรกฎาคม 2562. หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :278
วันที่2,9,23 ,30กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :366
วันที่10 กรกฎาคม2562.เจ้าหน้าห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการ ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :249
วันที่ 21 กรกฎาคม2562. ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ.สภ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :213
วันที่ 12กรกฎาคม2562. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านคิวอาร์โค้ท อ่านออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :335
กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการมหกรรม “คนบุ่งคล้า ไม่กินปลาดิบ ลดเสี่ยง ลดพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2562” โดยสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า โรงพยาบาลบุ่งคล้า ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :211
วันที่10 กรกฎาคม2562. กศน.อำเภอบุ่งคล้าเข้าร่วมโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ :2019-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :282
จัดนิทรรศการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ :2019-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :338
วันที่ วันที่ 3กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมประชุมจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียง โครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โพสเมื่อ :2019-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :293
หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าอำเภอบุ่งคล้า วันที่ 7มิถุนายน2562
โพสเมื่อ :2019-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :404
หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สถานีตำรวจภูธรบุ่งคล้า วันที่ 30 มิถุนายน2562
โพสเมื่อ :2019-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :312
โครงการกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือช่อสะอาด กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ วันที่26-28 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ :2019-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :287
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-07-11
จำนวนผู้เข้าชม :290
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกหญ้าแฝก
โพสเมื่อ :2019-06-11
จำนวนผู้เข้าชม :473
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีอัญเชิญพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ :2019-06-12
จำนวนผู้เข้าชม :335
วันที่1-30เมษายน 2562.ครูกศน.ตำบล หนองเดิ่น ออกพบกลุ่มนักศึกษา ในเขตตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :327
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา นางสาวนภาพร โพนชัยยา ครูศรช.บ้านโนนไพศาลตำบลโคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :342
วันที่21พฤษภาคม2562.กศน.อำเภอบุ่งคล้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-05-28
จำนวนผู้เข้าชม :358
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30- 16.00 น. บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพคน สร้างตำบลหน้าอยู่ ณ ห้องประชุมต้นคล้า และห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-05-27
จำนวนผู้เข้าชม :662
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (บ้านดอนแพง)
โพสเมื่อ :2019-05-27
จำนวนผู้เข้าชม :630
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมทำการปลูกต้นคล้า และปลูกต้นสิรินธรวัลลี
โพสเมื่อ :2019-05-16
จำนวนผู้เข้าชม :591
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ :2019-05-13
จำนวนผู้เข้าชม :275
กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-13
จำนวนผู้เข้าชม :348
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :377
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
โพสเมื่อ :2019-05-10
จำนวนผู้เข้าชม :331
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางธันยพร สิทธิราช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบุ่งคล้า พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Year จังหวัดบึงกาฬ เราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-02
จำนวนผู้เข้าชม :337
ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น วันที่ 26เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-04-26
จำนวนผู้เข้าชม :341
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลโคกกว้างอ.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-26
จำนวนผู้เข้าชม :309
กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมการประชุมยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการ ภาค10
โพสเมื่อ :2019-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :321
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกศน.ไตรมาสที่1-2
โพสเมื่อ :2019-04-25
จำนวนผู้เข้าชม :297
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด23 เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-04-24
จำนวนผู้เข้าชม :346
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โพสเมื่อ :2019-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :290
วันที่ 10 เมษายน2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2019-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :350
กศน.อำเภอบุ่งคล้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2019-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :360
ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-04-17
จำนวนผู้เข้าชม :305
วันที่ 5เมษายน 2562 หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ สภ.บุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :355
วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 น. ออกหมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ.ร้านเสริมสวย
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :404
หมุนเวียนสื่อส่งเสริมการอ่านโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สภ.บุ่งคล้า วันที่ 26 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-04-09
จำนวนผู้เข้าชม :366
กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลและการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ :2019-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :290
กศน.อำเภอบุ่งคล้าจัดโครงการวันรักการอ่าน การอ่านสร้างปัญญา การศึกษาสร้างคน การฝึกฝนสร้างอาชีพ เนื่องในงาน วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2562 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :475
กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนอำเภอบุ่งคล้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม2562
โพสเมื่อ :2019-03-22
จำนวนผู้เข้าชม :271
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวันที่ 19 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :313
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวันที่ 12 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-21
จำนวนผู้เข้าชม :322
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม-30 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-04-10
จำนวนผู้เข้าชม :355
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดบึงกาฬ 12 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :264
วันที่ 9 มีนาคม 2562 เดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่24 มีนาคม2562
โพสเมื่อ :2019-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :480
การแข่งขันกีฬา กศน.สัมพันธ์สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :272
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการยุวกาชาด27 กุมภาพันธ์2562
โพสเมื่อ :2019-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :327
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวันที่ 5 มีนาคม 2562
โพสเมื่อ :2019-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :434
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน งานมนัสการพระธาตุเจดีย์พุทธชตี อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-27
จำนวนผู้เข้าชม :400
กิจกรรม:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ # รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2019-02-22
จำนวนผู้เข้าชม :302
วันที่19กุมภาพันธ์2562 ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :278
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :361
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :255
บ้านหนังสือชุมชน ตำบลบุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :242
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :246
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :259
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :264
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :229
ระหว่างวันที่ 8-18 เดือนมกราคม 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจัดอบรมโครงการ1 อำเภอ1 อาชีพ วิชาช่างเชื่อม รุ่นที่2
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :408
วันที่11 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.ตำบลโคกกว้างจัดอบรมโครงการพํมนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มการแปรรูปอาหาร ณ ศาลา SML บ้านดอนใหญ่ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :230
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับประถม ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :307
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :294
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :283
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียนระดับประถม ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :164
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ การมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :176
การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ การมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ประการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :151
พบผู้เรียน การจัดการเรียนสำหรับนักศึกษาผู้พิการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :170
กิจกรรมมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาวิชาการรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :167
วันอาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal National Educational Test : N -NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบุ่งคล้านคร อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โดยได้รับการนิเทศจาก ดร.จรูญศักดิ์ พุดน้อย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :210
โครงการ กีฬา กศน.สัมพันธ์ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด(กลุ่มโซนโซ่เลียบโขง)
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :341
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬจัดโครงการการประยุกต์หลักการทรงงานกับการบริหารจัดการชีวิต
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :210
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธนาคาร ธกส.สาขาอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-06
จำนวนผู้เข้าชม :291
วันที่29มกราคม2562 ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-02-01
จำนวนผู้เข้าชม :230
กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการพิธีเทิดทูนสถาบันของชาติหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 22มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :197
กศน.ตำบลโคกกว้าง เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :202
กศน.อำเภอบุ่งคล้าเข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :219
วันที่18 มกราคม2562 ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-25
จำนวนผู้เข้าชม :204
วันที่ 17 มกราคม2562 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สิทธิหน้าที่กฏหมายให้กับประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-21
จำนวนผู้เข้าชม :204
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-21
จำนวนผู้เข้าชม :227
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-21
จำนวนผู้เข้าชม :213
โครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น วันที่ 14 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-14
จำนวนผู้เข้าชม :298
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์คลื่อนที่เพื่อดูแล ประชาชนณ.บ้านหนองคังคาตำบลหนองเดิ่นอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-01-14
จำนวนผู้เข้าชม :532
กิจกรรม:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ # รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2019-01-13
จำนวนผู้เข้าชม :168
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562
โพสเมื่อ :2019-01-21
จำนวนผู้เข้าชม :421
กิจกรรมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
โพสเมื่อ :2019-01-11
จำนวนผู้เข้าชม :205
วันที่8 มกราคม2562 ห้องสมุดประชาชนจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :177
วันที่24 ธันวาคม 2561. กศน.อำเภอบุ่งคล้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2019-01-08
จำนวนผู้เข้าชม :284
27 ธันวาคม2561 กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
โพสเมื่อ :2019-01-01
จำนวนผู้เข้าชม :216
ศส.ปชต.บุ่งคล้า จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กระบวนการได้มาซึ่ง ส.ว. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-12-29
จำนวนผู้เข้าชม :181
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ ( วิชาชีพ ช่างเชื่อม รุ่นที่ 1 )
โพสเมื่อ :2018-12-29
จำนวนผู้เข้าชม :209
วันที่18 ธันวาคม2561 ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด ณ.ตลาดนัดคลองถมบ้านบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :591
กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ หลังเวลาเลิกงาน ณ. ลานกีฬา กศน.
โพสเมื่อ :2018-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :353
วันที่20 ธันวาคม2561. นางธันยพร สิทธิราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์ที่เพื่อดูแลประชาชนฯ ณ วัดอรุณไตรแจ้งวนาราม บ้านหนองบ่อ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :271
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 13 ธันวาคม2561. ณ.บ้านห้วยเล็บมือ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :244
ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โพสเมื่อ :2018-12-18
จำนวนผู้เข้าชม :168
วันที่7 ธันวาคม2561 วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศ) จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :230
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-12-05
จำนวนผู้เข้าชม :237
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ2562
โพสเมื่อ :2018-12-03
จำนวนผู้เข้าชม :391
ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดวันที่ 20 พ.ย.2561.กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-11-27
จำนวนผู้เข้าชม :537
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561.
โพสเมื่อ :2018-11-19
จำนวนผู้เข้าชม :589
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน2561 กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมงานกฐินอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-11-19
จำนวนผู้เข้าชม :311
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมเป็นกรรมการประกวดอาหาร งานไหลเรือไฟย้อนยุคปลอดเหล้าวันที่23-24 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-12-07
จำนวนผู้เข้าชม :314
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันเสาร์ที่27 ตุลาคม2561.
โพสเมื่อ :2018-10-29
จำนวนผู้เข้าชม :403
การประชุมประสานแผนการพัฒนาทางวิชาการของกลุ่มภูธานีประจำปีงบประมาณ2562วันที่24 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-25
จำนวนผู้เข้าชม :319
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณมหากษัตริย์ วันปิยมหาราช23ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-25
จำนวนผู้เข้าชม :374
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าวันที่ 8เดือนพ.ย.2561
โพสเมื่อ :2019-02-14
จำนวนผู้เข้าชม :362
วันที่18 ตุลาคม 2561.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :314
วันที่ 17-18 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ได้ลงพื้นที่ สอบถามข้อมูลติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :254
ครูกศน.ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :239
ครูกศน.ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ออกติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :233
ติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :227
กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม2561
โพสเมื่อ :2018-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :336
บุคลากร กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ :2018-10-16
จำนวนผู้เข้าชม :282
ประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-10-10
จำนวนผู้เข้าชม :243
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มผู้เรียน ระดับ ม.ปลายประจำภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :205
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :231
กศน.ตำบลบุ่งคล้า การจัดการเรียนการสอน แบบพบกลุ่มผู้เรียนในระดับ ม.ต้น ในภาคเรียนที่ 1/2561
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :198
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศนงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 25 -26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ :2018-09-28
จำนวนผู้เข้าชม :218
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้ง4 เวทีของพื้นที่ กศน.ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :226
กิจกรรม การเรียนการสอนและพบกลุ่มนักศึกษา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :205
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นางสาวกนกอร สาสอน ครูกศน.ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :344
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู พวงเพชร พรหมอารักษ์
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :297
กิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :289
กิจกรรม การเรียนการสอนและพบกลุ่มนักศึกษา ครู ศรช.บ้านโนนไพศาล ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :219
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาครูผู้สอนคนพิการ อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :284
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :309
กิจกรรมพบกลุ่ม ครูอาสาสมัครนางสายทอง พรมอารักษ์ กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :217
หมุนเวียนสื่อ โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.สถานีตำรวจอำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :261
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด เดือน กรกฏาคม2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :282
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :477
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ รุ่นที่ 2 กศน.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-13
จำนวนผู้เข้าชม :286
โครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน กศน.อำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-10
จำนวนผู้เข้าชม :401
โครงการเปิดบ้านวิชาการ กศน.เพื่อประชาชน เพื่อคนบึงกาฬ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :332
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :270
กิจกรรมพบผู้เรียนรายบุคคล(นักศึกษาพิการ)
โพสเมื่อ :2018-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :284
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เดือนพฤษภาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :630
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :384
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน อำเภอบุ่งคล้า เดือน สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :500
โครงการส่งเสริมการการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 2 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :573
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธาคาร ธกส.อำเภอบุ่งคล้าวันที่ 3สิงหาคม2561
โพสเมื่อ :2018-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :369
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น สถานีตำรวจภูธร.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :606
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
โพสเมื่อ :2018-08-04
จำนวนผู้เข้าชม :441
โครงการ ตามรอยพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :254
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :266
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัดผลและประมินผล N-Net
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :255
กิจกรรม จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :349
โครงการอบรมการผลิตคลิปวีดิโอเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหารและรองผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัด
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :275
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :294
โครงการศูนยืฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ กลุ่มแปรรูปผลิตภััณฑ์จากปลาน้ำโขง
โพสเมื่อ :2018-07-30
จำนวนผู้เข้าชม :315
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โพสเมื่อ :2018-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :391
โครงการ วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561.ประจำปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2018-07-04
จำนวนผู้เข้าชม :424
กศน.อำเภอบุ่งคล้า เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-07-03
จำนวนผู้เข้าชม :477
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)ต.โคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :315
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :274
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :292
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :429
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างฝ้าเพดาน
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :340
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :259
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :428
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ วิชาชีพช่างปูน 1 อำเภอ 1 อาชีพ
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :334
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ของภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :265
การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ของภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :254
กิจกรรมพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :265
กิจกรรมพบกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :262
กิจกรรมพบกลุ่มระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :257
พบกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ :2018-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :258
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบุ่งคล้า ส่งเสริมการอ่าน หนังสือกศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-17
จำนวนผู้เข้าชม :297
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :277
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :303
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :312
บ้านหนังสือชุมชนตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :293
บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :285
บ้านหนังสือชุมชนตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :266
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ วิชา ช่างปูน
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :362
โครงการตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ธนาคาร ธกส.อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-09
จำนวนผู้เข้าชม :459
โครงการคลีนิกเกษตรอำเภอบุ่งคล้าครั้งที่ ๒ร่วมกับภาคีเคือข่าย
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :468
โครงการห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-03-18
จำนวนผู้เข้าชม :405
โครงการคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2018-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :344
หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2018-02-19
จำนวนผู้เข้าชม :388
การอบรมปฏิบัติการ (PAOR) สำหรับบุคลากร กศน.ในสังกัดสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2561
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :265
โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โพสเมื่อ :2018-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :319
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :338
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมเพิ่มคนเก่ง
โพสเมื่อ :2018-02-15
จำนวนผู้เข้าชม :367
โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โพสเมื่อ :2018-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :307
โครงการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาสินธุ์
โพสเมื่อ :2018-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :378
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
โพสเมื่อ :2018-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :391
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างวินัยนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :350
โครงการค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน วันที่ 8-11 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :445
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินับจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2017-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :382
การนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-12-08
จำนวนผู้เข้าชม :274
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โพสเมื่อ :2017-11-24
จำนวนผู้เข้าชม :453
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดทองอุทัยราษฎร์ บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-11-02
จำนวนผู้เข้าชม :383
วันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2017-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :321
วันปิยมหาราช
โพสเมื่อ :2017-10-24
จำนวนผู้เข้าชม :324
ร่วมพิธีบำเพ็ญราชกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดธรรมรักขิต บ้านหนองเดิ่นเหนือ หมูที่ 2 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 13 ต.ค. 2560 เวลา 06.30 น. โดยมีท่านนายอำเภอนายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ :2017-10-13
จำนวนผู้เข้าชม :386
หมุนเวียนสื่อ โครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :406
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :329
ออกหมุนเวียนสือในโครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :406
ออกหมุนเวียนสือในโครงการส่งเสริมการอ่าน.บ้านหนังสือชุมชน ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :293
ออกนิเทศ ติดตาม บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :322
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :335
พบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ต้น/ม.ปลาย ณ.กศน. ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :352
พบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ต้น/ม.ปลาย ณ.ศรช.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :368
พบกลุ่มนักศึกษา โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ บ้านโนนไพศาลต.โคกกว้าง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :330
พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถม /ม.ต้น พบกลุ่มย่อย ณ.ศรช.หนองคังคา ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :307
ออกหมุนเวียนสือในโครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :285
พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถม ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :301
พบกลุ่มนักศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือปีงบประมาณ 2560
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :304
ร่วมกิจกรรมจัดห้องสมุด ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตชด.ห้วยดอกไม้ อ.เมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :316
ร่วมกิจกรรมจัดห้องสมุด ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ร.ร.ตชด.ห้วยดอกไม้ อ.เมือง จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :513
กีฬาโซ่เลียบโขง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :332
กีฬาโซ่เลียบโขง
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :305
โครงการอบรมประวัติศาตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :359
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :319
กศน.อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ศึกษาดูงานกศนอ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :324
บริจาคเลือด ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :405
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านเทพมีชัย ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :435
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และกิจกรรม.Big cleaning Dayบ้านนาจาน ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :387
กิจกรรมพบกลุ่ม ครูสอนคนพิการ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :333
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดห้องสมุดให้มีชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :459
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :565
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :309
โครงการบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :400
ออกกำลังกายทุกวันพุธ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :303
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :293
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ตำบลบุ่งคล้า ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :368
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ตำบลบุ่งคล้า ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :303
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ศพด. ตำบลบุ่งคล้า ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :401
กิจกรรม 5 ส .ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :351
กิจกรรม 5 ส .ห้องสมุดประชาชน อ.บุ่งคล้า .จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :285
มอบกระเช้าหนังสือในโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :336
มอบกระเช้าหนังสือในโครงการนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น ณ.ที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :357
มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ.
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :327
มอบหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุม ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :344
มอบหนังสือให้บ้านหนังสือชุมชนต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :293
มอบหนังสือให้บ้านหนังสือชุมชนต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :292
พิธีมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-08-23
จำนวนผู้เข้าชม :330
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู กศน. เพื่อเป็นกลไกการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
โพสเมื่อ :2017-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :282
ตามโครงการพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการ คน ๓ วัย หัวใจเดียวกัน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ปีงบประมาณ 2560
โพสเมื่อ :2017-08-07
จำนวนผู้เข้าชม :384
โครงการปฐมนิเทศนักษึกษา กศนอำเภอบุ่งคล้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-06-15
จำนวนผู้เข้าชม :310
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :300
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2018-08-20
จำนวนผู้เข้าชม :325
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บ้านโคกกว้าง หมู่ ๑ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-06-14
จำนวนผู้เข้าชม :301
โครงการฝึกอบรมครู กศน.ทางไกล STEM ศึกษา
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :293
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :280
กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2560 ณ ตลาดบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2019-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :336
โครงการ กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :318
กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน "หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด"
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :291
โครงการอุปสมบทบรรพชาทำดีเพื่อพ่อ
โพสเมื่อ :2017-06-13
จำนวนผู้เข้าชม :294
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :302
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :310
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :283
กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2017-01-17
จำนวนผู้เข้าชม :327
หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) การทำไ้กวาดดอกหญ้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :344
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ชุมชนรักษ์วัฒนาธรรม น้อมตามรอยพระยุคล
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :335
กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชีวิตตามแนวคิดแบบพอเพียง
โพสเมื่อ :2016-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :311
โครงการสวัสดิการน่ารู้ผู้พิการอยู่ดีมีสุขกศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :383
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการประถมตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :340
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการม.ปลายตำบลโคกกว้าง
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :325
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับม.ต้น ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :330
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับม.ปลาย ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :344
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาพิการระดับประถมศึกษา ตำบลบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :342
การเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ตำบลโคกกว้าง ระดับ ม.ต้น
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :305
การจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ระดับประถม โดยการพบกลุ่มนักศึกษา (นางสายทอง พรมอารักษ์)
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :342
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคนพิการ ระดับประถม ต.โคกกว้าง
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :335
การจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ครู สายทอง พรมอารักษ์)
โพสเมื่อ :2016-03-24
จำนวนผู้เข้าชม :345
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ กศน.อำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :323
การพบกลุ่มนักศึกษาผู้พิกา ร ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :343
การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :320
การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระดับประถมศึกษา กศน.ตำบลหนองเดิ่น
โพสเมื่อ :2016-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :318
กศน.อำเภอบุ่งคล้า ร่วมกิจกรรมอำเภอบุ่งคล้าเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2016-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :385
งานกฐินอำเภอบุ่งคล้า พ.ศ.2558 ณ วัดอรุณไตรแจ้ง บ้านหนองบ่อ ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-11-12
จำนวนผู้เข้าชม :405
โครงการฟื้นฟูสมรรภาพผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชนตำบลโคกกว้าง วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-11-02
จำนวนผู้เข้าชม :442
วันปิยะมหาราช ประจำปี 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-11-02
จำนวนผู้เข้าชม :423
กีฬา กศน.เกมส์ ระดับ จังหวัด วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ สนามหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :547
กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2558 การเรียนรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ศาลา กศน.ร่วมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :566
กีฬา กศน.เกมส์ ระดับ คัดโซน กลุ่มเรียบโขง ประกอบด้วย กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ กศน.อำเภอปากคาด กศน.อำเภอโซ่พิสัย กศน.อำเภอบุ่งคล้า ในวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ณ สนามหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ณ สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรบึงกาฬ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :884
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558(กศน.อำเภอบุ่งคล้า)
โพสเมื่อ :2015-08-18
จำนวนผู้เข้าชม :404
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน เพื่อการเรียนรู้สู่หนึ่งประชาคม(กศน.อำเภอบุ่งคล้า)
โพสเมื่อ :2015-08-10
จำนวนผู้เข้าชม :378
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน กศน.ตำบล อำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โดย นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :384
โครงการหมู่บ้านต้นแบบตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง วันที่ 9 กรกฏาคม 2558 บ้านดอนแพง ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :408
กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2558 บ้านดอนแพง ต.บุ่งคล้า อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-10
จำนวนผู้เข้าชม :371
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย ใส่ใจชุมชน บ้านโนนไพศาล ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :436
กิจกรรม กีฬาสี กศน.บุ่งคล้าเกมส์ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบุ่งคล้านคร อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :673
กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิชาการก้าวไกล ประชาธิปไตยก้าวหน้า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :332
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านท่าสมโฮง ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :457
กิจกรรมนิเทศ การจัดการเรียนการสอนโดย ศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :315
ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ เยาวชนต้นแบบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :489
ศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.อำเภอศรีวิไล
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :404
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ :2015-07-07
จำนวนผู้เข้าชม :427

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.147.211
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 01/12/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 3819446