สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial Office of the Non-formal and Informal Education
Untitled Document
Untitled Document

  กศน.อำเภอศรีวิไล
ที่ตั้ง หมู่ 12 ตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ “กศน.อำเภอศรีวิไล จัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีมีจิตอาสา เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์บริการชุมชน”
เอกลักษณ์ “ แหล่งมูลมังอิสาน”
อัตลักษณ์ “สุขภาพดีมีจิตอาสา”
โทรศัพท์ 042-497006
โทรสาร 042-497006
นายมงคล สุระเสนา
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีวิไล
พันธกิจ

 

. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาสมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสังคมและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 

. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร

 

. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชนส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ

 

. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


ประวัติสถานศึกษา

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล

 

 


โครงสร้างสถานศึกษา

 

 

ทำเนียบบุคลากร

 
นายมงคล  สุระเสนา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีวิไล

 

 

 
นายเพียงเกษ  เอกพันธุ์
ครู อาสาฯ
 
นางศิริญา อินทร์หยู่
ครู อาสาฯ

 

 

 

 

 

 

 

           
นายกัมปนาท ราชวงค์ นายชัยรัตน์ พัทบุรี นายอนนท์ เสียงล้ำ นายสุภัทร ศรีดี นางยุพาภรณ์ วงค์กอ นางธัญญา สัตภัณฑ์
ครู กศน.ตำบลนาแสง ครู กศน.ตำบลนาแสงบ้านนาคำแคน ครู กศน.ตำบล ชุมภูพร ครู กศน.ตำบลนาสะแบง ครู กศน.ตำบลนาสิงห์ ครู กศน.ตำบลศรีวิไล

 

 

           
นายชัยเดชา โสดาทุม นายสัญญา จันทร์ทรา น.ส.ศุภลักษณ์ จันทร์เภา น.ส.ขวัญิสรา ทองโคตร นายพิทักษ์ วารีพิณ น.ส.แพรทอง โพธิ์นะ
ครู ศรช.บ้านอู่คำ ครูผู้สอนคนพิการ ครูผ้สอนคนพิการ ครูผู้อสนคนพิการ เจ้าหน้าที่ธุรการ บรรณารักษ์

 

 

Untitled Document
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหลังเรียน
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :33
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ :2020-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :40
กิจกรรมอบรมอสสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-26
จำนวนผู้เข้าชม :119
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :108
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-09-25
จำนวนผู้เข้าชม :113
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โพสเมื่อ :2019-05-08
จำนวนผู้เข้าชม :262
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-03-01
จำนวนผู้เข้าชม :270
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว) รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2019-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :218
กศน.อำเภอศรีวิไล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ ) หลักสูตรช่างเชื่อม จำนวน 45 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2019-02-21
จำนวนผู้เข้าชม :256
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนสื่อห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :245
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :245
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โพสเมื่อ :2019-02-08
จำนวนผู้เข้าชม :208
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดสำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :283
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 5 ตำบล
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :269
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :270
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :250
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :277
จัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษา
โพสเมื่อ :2018-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :381
โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ :2018-04-07
จำนวนผู้เข้าชม :408
11 กรกฏาคม 2560 กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการโรงเรียนด้านคุณธรรม
โพสเมื่อ :2017-07-14
จำนวนผู้เข้าชม :389
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ :2017-05-04
จำนวนผู้เข้าชม :360
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (หนึ่งอำเภอ หนึ่งอาชีพ) การทำอิฐบล็อคประสาน
โพสเมื่อ :2017-05-04
จำนวนผู้เข้าชม :358
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
โพสเมื่อ :2017-05-04
จำนวนผู้เข้าชม :375
23 ธันวาคม 2559 จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
โพสเมื่อ :2016-12-23
จำนวนผู้เข้าชม :412
22 ธันวาคม 2559 กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ :2016-12-22
จำนวนผู้เข้าชม :415
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2016-12-21
จำนวนผู้เข้าชม :388
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ :2016-12-14
จำนวนผู้เข้าชม :377
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดกิจกรรมบริกาย้อมผ้าสีดำ
โพสเมื่อ :2016-10-25
จำนวนผู้เข้าชม :380
แหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล
โพสเมื่อ :2016-09-20
จำนวนผู้เข้าชม :432
เสวนาในหัวข้อการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤฎีใหม่ประจำตำบล
โพสเมื่อ :2016-09-16
จำนวนผู้เข้าชม :374
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2559
โพสเมื่อ :2016-06-24
จำนวนผู้เข้าชม :479
กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำสู่อาเซียน
โพสเมื่อ :2016-03-20
จำนวนผู้เข้าชม :452
14 มีนาคม 2559 กศน.อำเภอศรีวิไล เปิดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง
โพสเมื่อ :2016-03-14
จำนวนผู้เข้าชม :423
25 พฤศจิกายน 2558 กศน.อำเภอศรีวิไลร่วมพิธีถวายราชสดุดี
โพสเมื่อ :2015-11-25
จำนวนผู้เข้าชม :428
26 สิงหาคม 2556 กศน.อำเภอศรีวิไลร่วมออกหน่วยให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2015-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :543
18 - 19 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หมู่บ้านศีล 5
โพสเมื่อ :2015-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :661
21 กรกฎาคม 2558 กศน.อำเภอศรีวิไล รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ :2015-07-27
จำนวนผู้เข้าชม :487
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมประชาธิปไตย
โพสเมื่อ :2015-07-23
จำนวนผู้เข้าชม :427
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักศึกษา กศน. ประจำปี พ.ศ.2558
โพสเมื่อ :2015-07-24
จำนวนผู้เข้าชม :459
กศน.อำเภอศรีวิไลจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2015-07-14
จำนวนผู้เข้าชม :643

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.231.220.225
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 04/06/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 3076400