การจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

 ระบบกำกับติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ

 
รองรับการแสดงผลทั้งโทรศัพท์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
 
ผู้ใช้งานมี 3 ระดับ 
1. ผู้ใช้งานระดับจังหวัด
มีหน้าที่นำเข้าข้อมูลจากส่วนกลาง เข้าสู่ระบบ และกำกับติดตามการดำเนินการของ สถานศึกษาในสังกัด
 
2. ผู้ใช้งานระดับอำเภอ
มีหน้าที่กำกับติดตาม การดำเนินงานของ กศน.ตำบล
 
3. ผู้ใช้งานระดับตำบล
มีหน้าที่บันทึกผลการสำรวจประชากรกลุ่มเป้าหมาย
 
ระบบผู้ใช้งานระดับตำบล จะแสดงผลข้อมูลโดยเรียงลำดับจากหมู่ ถนน ซอย เลขที่บ้าน ตามลำดับ
 
สามารถกรองให้แสดงผลเฉพาะหมู่ที่เลือกได้
 
สามารถกรองให้แสดงผลเฉพาะข้อมุลที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้
 
สามารถกรองให้แสดงผลเฉพาะข้อมูลที่ดำเนินการแล้ว
 
สามารถกรองให้แสดงผลเฉพาะข้อมูลที่ดำเนินการแล้วแต่ละประเภทได้
 
สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ excel ไฟล์สำหรับนำเข้าสู่ระบบส่วนกลางได้
 
สามารถตรวจสอบค่าสถิติได้แบบ realtime
 
Link เข้าใช้งานระบบ
 

http://pet.nfe.go.th/popmoe/login.php

 
คู่มือการใช้งานระบบ
 

http://pet.nfe.go.th/popmoe/manual.pdf

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา

ข้อมูล ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จังหวัดบึงกาฬ 

 

รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา จำนวน  
1238010001 กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ 1,994  
1238020000 กศน.อำเภอพรเจริญ 756  
1238030000 กศน.อำเภอโซ่พิสัย 1,801  
1238040000 กศน.อำเภอเซกา 2,003  
1238050000 กศน.อำเภอปากคาด 836  
1238060000 กศน.อำเภอบึงโขงหลง 768  
1238070000 กศน.อำเภอศรีวิไล 744  
1238080000 กศน.อำเภอบุ่งคล้า 243  
รวม 9,145  

 

***ในการที่สำรวจแล้ว ตรงกับข้อ 3  ไม่มีตัวตนในพื้นที่(ย้ายไปอยู่ที่อื่น เป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถติดตามได้) ให้ดำเนินการให้ผู้ ใหญ่บ้านดำเนินการรับรองการไม่มีตัวตน ตามแบบ 02 UserFiles/หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน.pdf

 

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2018-10-16