คู่มือการใช้งาน (PDF ไฟล์)

แนะนำโปรแกรม e - Budget
แผนผังการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่
การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายและแก้ไขข้อมูล
การใช้งานรายงาน
การจัดการระบบ (งานรายปี)
การกำหนดสิทธิ์.
การใช้งาน ศบอ.
การใช้งาน ผู้บริหาร ศนจ.
การแก้ไขโน้ต การเปลี่ยน banner
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล.