ภาพกิจกรรม :จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โดยนำหนังสือ, วารสาร ,หนังสือพิมพ์ ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่

บ้านโนนดู่ เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางสาววิชุดา ศรีมันตะ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระใคร พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบลบ้านฝาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โดยนำหนังสือ, วารสาร ,หนังสือพิมพ์ ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านโนนดู่ ต. บ้านฝาง