ภาพกิจกรรม :จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โดยนำหนังสือ, วารสาร ,หนังสือพิมพ์ ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่

บ้านสมสนุก เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นางสาววิชุดา ศรีมันตะ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระใคร พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบลบ้านฝาง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โดยนำหนังสือ, วารสาร ,หนังสือพิมพ์ ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านดงหนองบอน ต. บ้านฝาง