ภาพกิจกรรม :ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชึมชน

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต้อน กศน.อำเภอรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคายส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชึมชน