ภาพกิจกรรม :ส่งเสริมการอ่านบ้าหนังสือชุมชน

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลรัตนวาปี กศน.อำเภอรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคายส่งเสริมการอ่านบ้าหนังสือชุมชน