ภาพกิจกรรม :ส่งเสริมการอ่านบ้าหนังสือชุมชน

บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต้อน กศน.อำเภอรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคายส่งเสริมการอ่านบ้าหนังสือชุมชน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต้อน