ภาพกิจกรรม :ส่งเสริมการอ่านบ้าหนังสือชุมชน

บ้านโนนดู่ใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลนาทับไฮ กศน.อำเภอรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคายส่งเสริมการอ่านบ้าหนังสือชุมชน บ้านโนนดู่ใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลนาทับไฮ