ภาพกิจกรรม :ส่งเสริมการอ่านบ้าหนังสือชุมชน

บ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลรัตนวาปี กศน.อำเภอรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัด หนองคายส่งเสริมการอ่านบ้าหนังสือชุมชน