ภาพกิจกรรม :บ้านหนังสือชุมชนบ้านโนนแดง ม.7 กศน.ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัด

บ้านหนังสือชุมชนบ้านโนนแดง ม.7 กศน.ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัด หนองคายบ้านหนังสือชุมชนบ้านโนนแดง ม.7 กศน.ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัด หนองคายจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนร่วมกับกศน.ตำบลบ้านฝาง โดยนำหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือบริจาคจากโครงการบรรณสัญจรไปหมุนเวียน