ภาพกิจกรรม :อาสาสมับ้านหนังสือชุมชนชวนวิ่ง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านหล่อยูงตะวันออก กศน.ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงาบ้านหนังสือชุมชนบ้านหล่อยูงตะวันออก หมู่ที่ 10 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงาเป็นกิจกรรมทักษะชีวิตที่เจ้าของบ้านหนังสือเป็นผู้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพของผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่บ้านหล่อยูงตะวันออกมีสุขภาพที่ดี